Budget 2017

Pressmeddelande angående Centerpartiets Budget 2017 plan 2018-2019

I en tid då utmaningarna är fler och utvecklingen går allt snabbare är det än viktigare att veta vart man är på väg.

Därför är framtagandet av en Vision för Svalövs kommun av största vikt. Sedan 2004 saknar Svalövs kommun en övergripande vision, detta gör att styrningen blir kortsiktig och ryckig.

Centerpartiets budget är modern och framtidsinriktad. Vi ser de utmaningar vi har inom våra verksamheter, men vi ser också de önskemål och krav som vår omgivning ställer på oss både som attraktiv boendekommun och attraktiv näringslivskommun. Samtidigt gäller det också att se längre, att tänka på kommande generationer, att dels tänka närodlad politik och använda våra begränsade resurser klokt (så vårt fotavtryck blir lätt), dels ha en god ekonomisk hushållning så vi inte äventyrar framtida nödvändiga investeringar i vår gemensamma välfärd. Vi har örat mot marken, men blicken mot horisonten.

Centerpartiet ställer sig bakom skattehöjningen på 25 öre, vilket motsvarar 750 kr/år om man har en årsinkomst på 300.000kr, d v s ca 65 kr/månad. Vi använder skattehöjningen till framtidssatsningar till nytta och glädje för våra kommuninvånare.

Vi vill ha webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, för att öka  möjligheten för våra invånare att ta del av den demokratiska debatten i kommunen.

Ökade anslag till föreningarna och Meröppet på biblioteken.

Vi fullföljer våra tidigare förslag om utegym, skatepark, hundrastgårdar och rastplats vid Svalövssjön och anslår medel i både drift- och investeringsbudgeten till detta.

Konstgräsplan i Kågeröd som står på tur. Ny idrottsplats i Billeberga, Idrottshall i Röstånga.

För att minska trycket på barnomsorgen, vill vi starta Öppen Förskola/familjecentral tillsammans med Region Skåne.

Parkskolan står på tur för en mer genomgripande renovering och upprustning.

För att förbättra integrationen och möjligheterna att gå från arbetslöshet till arbete och egen försörjning, förstärker vi inom det området. Vi vill bl.a. starta en grupp som kan arbetsträna eller som kanske har lönebidrag under avdelning ”gröna jobb”, där de tillsammans med en arbetsledare kan förbättra skötseln av kommunens grönytor.

Vi vill bygga Trygghetsboende för under perioden och utveckla e-hälsan, för att underlätta för äldre människor och samtidigt effektivisera verksamheten.

Precis som tidigare ställer vi oss inte bakom förslaget om att förvärva Teckomatorpsgården. Tidigare har vi sagt nej med hänvisning till det höga priset. Nu har Trafikverket meddelat att de inte godkänner någon in- och utfart till väg 17. Att få en in- och utfart till Karlsgatan vid Villa Mariesten är inget alternativ då Karlsgatan kommer vara full av köande bilar på grund av de långa bomfällningstiderna i Teckomatorp. Det finns därför inga skäl att ha projektet kvar i investeringsbudgeten.


Fredrik Jönsson
Gruppledare