Lantlyckan

Pressmeddelande efter Kommunfullmäktige i Svalöv den 30 september

Pressmeddelande efter gårdagens Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige i Svalöv den 30 september

§143 Lokalanpassning avseende särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler

Vi i Centerpartiet fick igenom vårt återremissyrkande med följande motiveringar:

Framtagande av förslag till plan över hela Lantlyckan
Kalkyl för projektet gällande HSB/Midroc tas fram
Framtagande av förslag på ett bättre utnyttjande av denna del av fastigheten med bl.a. fler lägenheter

Tack vare bifall från S fick vi igenom en minoritetsåterremiss. Även MP och Fi valde att rösta på vårt förslag. De tre punkterna ovan är de som SD, M, L och KD ska återkomma till Kommunfullmäktige med för att vi ska kunna ta ställning till ärendet på nytt.

Det behöver finnas en idé och plan över hur hela Lantlyckan ska användas innan en del av tomten låses för en viss verksamhet och en viss fastighetsägare. Detta gäller egentligen hela området mellan väg 106 och järnvägen.
Detta är en fastighet som påverkar Svalövs utveckling för all framtid och det är därför oerhört viktigt att det finns en framtidsbild och en helhetssyn på området.

Vi ser positivt på att HSB/Midroc etablerar sig på Lantlyckan.
Vi är dock mycket tveksamma till avtalet, där kommunen tecknar ett 25-årigt avtal med 40 platser på ett vårdboende/särskilt boende. Eftersom den nuvarande kön enligt uppgift uppgår till ca 15 personer, ställer vi oss frågande till antalet och det kan kosta kommunen ett antal miljoner varje år för outhyrda lägenheter.
Totalt sett binder kommunen upp sig för en hyreskostnad på drygt 300 mkr i dagens penningvärde. Det kräver verkligen en väl genomarbetad ekonomisk kalkyl, innan vi kan gå till beslut.

Att enbart få ut 20 vanliga lägenheter på stor del av Lantlyckan är inte acceptabelt. En central tomt i en centralort ska användas mer effektivt. Det gäller inte minst med tanke på den nolltolerans som gäller för byggande på åkermark. Därför är det nödvändigt att bygga fler våningsplan på hela tomten. Det är helt orimligt att enbart ha lägenheter i markplan på delar av en sådan tomt.

Eftersom det kan bli aktuellt med även kommersiell verksamhet på Lantlyckan, behöver gator och vägar planeras från början med ett helhetsperspektiv. Detsamma gäller för parkeringar. I förslaget finns ett antal parkeringsplatser inne på tomten, trots att det finns ypperliga ytor intill järnvägen, som inte får bebyggas.

Gör om och gör rätt är vår uppmaning. Se först helheten och sedan delarna. Då kan Lantlyckan göra skäl för namnet, även när det är färdigbyggt. Så som ärendet sköts hittills har inte varit bra, insynen i processen har varit näst intill obefintlig. Frågan är också större än den del som man nu valt att gå fram med, detta påverkar Svalövs utveckling lång tid framöver samtidigt som det kan minska behovet av att ta åkermark i anspråk för att bygga nya bostäder på. Gör om och gör rätt helt enkelt!

På bilden: Fredrik Jönsson, gruppledare för Centerpartiet i Svalövs kommun.