Kommunens bostadsbolag

Pressmeddelande efter Kommunstyrelsens möte i Svalövs kommun 2019-10-14

SvalövsBostäder

Idag har det nya styret beslutat sig för att plocka ut fyra miljoner kronor ur det kommunala bostadsföretaget SvalövsBostäder i en extra utdelning. Detta är första gången i bolagets historia som detta sker. Det nya styret tillträdde den 1 juli och detta är ett av deras första riktigt stora beslut, att ta pengar från hyresgästerna i SalövsBostäder för att satsa på kommunala verksamheter enligt nedan.

Anledningen till att de vill göra detta är följande;

  • Satsa på att minska effekterna av de socioekonomiska klyftor som finns i vår kommun.
  • Möjliggöra en upprustning av lekplatser och fritidsanläggningar.
  • Möta de externa kostnader som på grund av statlig styrning av flyktingmottagningen drabbar kommuner som får överta ansvaret för mottagande av nyanlända och flyktingar över tid.
  • Förbättra boendesituationen för utsatta grupper såsom de med funktionsvariationer, missbruksproblematik samt de som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.
  • Åtgärder som ökar variationen av utbudet inom vissa bostadsområden i kommunen.
  • Övriga åtgärder som främjar intregration och social sammanhållning.

Möjligheten att plocka ut medel från kommunala bostadsbolag för satsningar i den kommunala verksamheten är medvetet mycket begränsad i lagstiftningen. Trots detta och utan några som helst specificeringar över var och när pengarna ska användas vill de styrande ta ut extra utdelning. Det är t ex rimligt att insatserna ska komma till nytta och glädje även för hyresgästerna.

Nu har det nya styret meddelat att de tänker ändra ägardirektiven för bolaget och vi får se vad detta innebär för bolaget.

SvalövsLokaler

Nu beslöt man också att plocka ut åtta miljoner ur SvalövsLokaler, något vi också motsatte oss. I Alliansens budget har det funnits med en utdelning om två miljoner men den var tänkt i samband med ordinarie bolagsstämma under våren 2020.

Så, man kan undra vad som hänt med kommunens ekonomi från den 1 juli som gör att det nya styret ser sig tvingat att vidta så här drastiska åtgärder.

Röstånga Camping

Samtidigt fick vi idag på KS också veta att besparingen på 700 000 kronor för Röstånga Campings avtal är stoppad. Det nya styret vill först utreda om det begicks något fel när avtalet ursprungligen tecknades. En extern utredare ska titta på detta skyndsamt och därefter kan kommunen återuppta förhandlingen för att få ner kostnader för badet som uppgår till drygt en miljon kronor om året.

Fredrik Jönsson, gruppledare för Centerpartiet i Svalövs kommun.