Pressmeddelande

Under onsdagens Vård och Omsorgsmöte beslutades bland annat att gå vidare med avtal gällande Lantlyckan och nybyggnation av Särskilt boende/trygghetsboende.

Vi i Centerpartiet har tidigare valt att inte delta i beesluten då vi inte funnit beslutsunderlagen fullständiga och därmed har vi inte kunnat ta ställning till förslaget i sin helhet. Nu fanns det en komplett handling och därmed har vi också tagit ställning mot förslag till beslut.

Vi i Centerpartiet anser att denna byggnation inte behövs under denna mandatperioden. Detta kan bli en väldigt stor belastning för vår kommuns ekonomi.

Nedan har ni vårt yrkande och protokollsanteckning.
§ 24 Lantlyckan

- Yrkar avslag på förslag till beslut

Protokollsanteckning

Utifrån dagens kösituation till särskilt boende i vår kommun kan vi inte stå bakom detta förslag till beslut som just nu tyder på att ett stort antal lägenheter kommer stå outnyttjade en längre tid. Detta projekt kan komma att äventyra kommunens ekonomi och tvinga fram en skattehöjning upp mot 50 öre. Vi vill vänta med detta projektet tills vi ser att kön förändras och byggnationen därmed bättre kan motiveras. Vi ser inte behovet under denna mandatperioden. Därför yrkar vi avslag till detta förslaget.

När det gäller vår motion om Måltidsvän, som är 2,5 år gammal, så blev den avslagen. Vi tycker att svaret på motionen är vagt och att man använder som svepskäl att det inte finns någon inom förvaltningen som kan ta på sig uppdraget att förmedla kontakt med frivillig organisationerna. Vi menar att man från förvaltningens sida gör detta svårare än vad det behöver vara. Vi kommer återkomma med frågan på nytt, då vi upplever att detta är ett förslag som är till gagn för våra äldre.

§ 29 Måltidsvän

Kävlinge, Ängelholm, Helsingborg,Tomelilla och Norrköping är några av de kommuner som infört Måltidsvän i vårt land. Vi anser att det finns skäl för vår kommun att gå samma väg och införa denna positiva verksamhet som är till gagn för den enskilde individen. Att se hinder istället för möjligheter i en fråga som med relativt enkla medel kan genomföras, dessutom med en handläggningstid på 2,5 år för motionen anser vi vara orimligt.

Annelie Johnsson
Ledamot Vård och Omsorg