Skrivelse till kommunstyrelsen

Åtgärder i Svalövs kommun med anledning av Covid

Corona har förändrat allas vardag radikalt och det krävs extraordinära åtgärder av oss alla för att minska spridningsriskerna. Detta påverlkar vårt samhälle på alla nivåer.

Kommunen har möjlighet att ta initiativ med olika årgärder för att underlätta för företag, föreningar och privatpersoner att klara sin vardag och sin framtid.

Vi föreslår därför kommunledningen att snarast kalla företrädare för samtliga partier ingående i kommunfullmäktige till möte - fysiskt eller på distans - för att diskutera tänkbara åtgärder.

Exempel på åtgärder:

  • Fokus på småföretagarnas situation.
  • Avgiftsbefrielse 2020 för företag när det gäller tillsyn och tillstånd - både från kommunen och Söderåsens miljöförbund.
  • Underlätta för hotell/restaurang/turism-branschen.
  • Förkortad betalningstid för fakturor till kommunen och det omvända i andra riktningen.
  • Vårgåva till anställda hos kommunen och hos kommunens helägda bolag, för att gynna det lokala näringslivet.
  • Extra föreningsanslag för att kompensera för intäktsbortfall i föreningar.
  • Åtgärder för att underlätta för föreningars långsiktiga överlevnad
  • mm

Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ett stöd utan återbetalningsskyldighet och vad som eventuellt är ett lån.

Svalöv 2020-03-30

Centerpartiet i Svalövs kommun

Johan Wigrup Fredrik Jönsson