Remissyttrande Översiktsplan

Remissyttrande över förslag till Översiktsplan för Svalövs kommun, sammanfattning

Centerpartiet i Svalövs kommun har lämnat följande remissyttrande till översiktsplanen för vår kommun;

 • Bättre balans mellan boende, näringsliv och naturen
 • Det är rimligt att ha en målsättning med antal boende till 2040, för att kunna planera för bostäder och servicefunktioner.
 • Vi tänker oss följande:
 • Billeberga 1 500
 • Kågeröd 2 500
 • Röstånga 1 500
 • Svalöv 5 500
 • Teckomatorp 3 000
 • Tågarp 1 000
 • Landsbygden 5 000
 • Totalt 20 000
 • Vi har möjliget att skapa attraktiva bostadsområden genom de grön-blå stråk som finns i och vid alla våra tätorter. Ska det bli verklighet, kräver det dock helt annan skötsel av vattendragen, dammar och Svalövssjön. Det ska gå att se vattnet om attraktionskraften ska öka.
 • Vi behöver bygga högt om vi vill utveckla servicen och välbefinnandet i kommunen, eftersom det är nolltolerans att bygga på god åkermark.
 • Trygghetsfrågorna, inklusive äldreperspektivet, behöver poängteras mycket tydligare.
 • Centerpartiet ser positivt på byggande och verksamheter på landsbygden. Det går inte att som i förslaget uttrycka ”Vi bör kunna tillåta”. Ska kommunen utvecklas, är landsbygden en central del i detta och attityden behöver därför förändras.
 • Röstånga ska jämställas med övriga tätorter, trots avsaknad av järnväg. Buss är också bra kollektivtrafik.
 • Bättre och längre gång- och cykelleder kan skapas genom att kortare nya sträckor anläggs, där det är luckor idag. Några exempel finns vid Norra Skrävlinge – leden Teckomatorp – Marieholm och Svalöfs Gymnasium – Brinkagården.
 • Utred förutsättningar för att Ring Knutstorp kan bli porten till Söderåsen från Kågeröd. Där finns möjligheter att bo och äta. Där finns möjligheter att skapa ställplatser för husbilar och parkeringsplatser för de som når Söderåsen med bil.
 • Utred också förutsättningar för att utveckla Svalövs Golfbana till en multifunktionell anläggning med golf, naturvandringar, hundaktiviteter, ställplatser för husbilar mm.