Anbudsförfarande

Under gårdagens Samhällsbyggnadsnämnd lämnade Centerpartiet in ett Initiativärende gällande förfarandet kring anbudsprocessen för nybyggnation av förskola i Billeberga.

INITIATIVÄRENDE

angående processen runt byggnation av förskolan i Billeberga

Vi är angelägna om att det snarast byggs en förskola i Billeberga men vi är lika angelägna om att processen dit sker med full transparens och öppenhet. Alla företag som vill ska kunna lämna anbud och inga dörrar ska stängas i förväg. Vi har som förtroendevalda ett ansvar att våra kommuninvånares skattemedel används optimalt. Vi anser att processen hittills har skett på ett felaktigt sätt genom att endast välja ut några få företag till att lämna anbud utan varken föregående upphandling eller ens annonsering av möjligheten att lämna in anbud. Vi kan därmed inte vara säkra på att få det bästa resultatet till det ekonomiskt mest fördelaktiga priset. Därför vill vi att processen startas om.

Vi yrkar:

- att SBN upphäver tidigare beslut (SBN § 202, Dnr SBN 368-2020) om förskolan i Billeberga.

- att en beskrivning av en ny process för byggnationen ska redovisas på mars månads möte med SBN, för beslut på ordinarie möte i april. Beslutsförslag till kommunstyrelsen och eventuellt till Kommunfullmäktige tas också vid detta möte.

- att beskrivningen ska innehålla uppgifter om:

I. olika geografiska placeringsalternativ av förskolan

II. huruvida kommunen genom Svalövs SamhällsLokaler AB ska äga fastigheten eller om kommunen ska hyra fastigheten av externt företag.

III. hur en öppen upphandling enligt Lagen om Offentlig upphandling (LOU) kommer att genomföras om kommunen ska äga fastigheten

- att eftersom det är att betrakta som en strategisk fråga om kommunen ska äga eller inte och att den berör mer än en nämnd, är det lämpligt att Kommunstyrelsen, eller eventuellt Kommunfullmäktige, tar ställning i den frågan.

2021-02-17

Marie Irbladh