Initiativärende

Ida Andersson och Marie Irbladh har lämnat ett initiativärende till Kommunstyrelsen angående möjligheten till fortsatt arbete hemifrån för fler personalkategorier i Svalövs kommun

Pandemin har på ett mycket tydligt sätt påverkat människors vanor att arbeta hemifrån. Flera
undersökningar har gjorts om detta och de visar samstämmigt att många vill fortsätta att delvis
sköta sina arbeten hemifrån även när samhället återgår till det något mer normala. Många
anställda efterlyser därför en mer flexibel arbetssituation av förmodligen flera skäl. Det kan röra
sig både om bättre balans mellan arbete och fritid, att slippa stressen att ta sig till arbetet fem
dagar per vecka, större koncentrationsmöjligheter och större effektivitet i arbetet. Det kan också
bli en konkurrensfördel att som arbetsgivare erbjuda goda möjligheter att delvis utföra sitt arbete
hemifrån. Vi tror att många fler personalkategorier än de högsta cheferna i vår kommun skulle
kunna arbeta på detta vis någon dag per vecka.

Vi yrkar därför att förvaltningen tar reda på
 • hur mycket möjligheten att arbeta hemifrån har nyttjats under pandemin.
 • hur de anställda har upplevt att sköta arbetet från hemmet jämfört med den vanliga
  arbetssituationen.
 • hur stort intresset är att fortsätta på liknande sätt.
 • har man kunnat mäta lägre/högre effektivitet vid arbete hemifrån.
 • kan möjligheten att delvis arbeta hemifrån göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare att söka till?
 • hur har sjukskrivningstalet sett ut bland de som arbetat hemifrån?
 • hur många av våra anställda och vilka personalkategorier skulle i någon mån kunna arbeta
  hemifrån framöver.
 • hur skulle en större andel arbete hemifrån kunna påverka lokalplaneringen framöver och som en följd av det, kommunens ekonomi

Svalöv 2021-06-07
Marie Irbladh (C) Ida Andersson (C)