Motion - Svalöfs gymnasium

Följande motion har lämnats in till Kommunfullmäktige i Svalövs kommun

Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar Svalövs Gymnasium har sin grund i jordbruksutbildningen men har utvecklats med även andra praktiska utbildningar inom främst fordons- och transportsektorn. Glädjande nog har utbildningar på gymnasienivå för särskoleelever tillkommit liksom att Komvux har sin verksamhet på skolan samt att man infört en undersköterskeutbildning. De senaste årens försök med att erbjuda teoretiska samhälls- och naturvetenskapliga program har dessvärre inte rönt det förväntade intresset och framgången.

Skolans jordbruksutbildningar har historiskt haft ett mycket gott renommé men statusen är inte lika hög idag. Det finns dock möjligheter att stärka den på nytt. Genom att tillsammans med branschen analysera behov och potential kan man finna nya utvecklingsmöjligheter för praktiska eftergymnasiala utbildningar utöver det befintliga naturbruksprogrammet. Det finns behov av både djurskötare, maskinskötare, välutbildade egenföretagare och arbetsledare inom svenskt jordbruk och som det är idag, kommer många anställda från andra länder. Det innebär att det är bristyrken och därför viktigt och fullt möjligt att utbilda den personal som behövs för att hålla svenskt lantbruk och livsmedelsförsörjning med välutbildad arbetskraft.

Vi ser samma utvecklingsmöjligheter för utbildningarna inom transportsektorn, där skolan också bör analysera behov och önskemål i branschen. Det gäller både verksamheten i Svalöv och på Ring Knutstorp.

En fortsättning av de teoretiska gymnasieprogrammen är ytterst tveksam med tanke på det låga sök- och deltagarantalet. Ifall det inte finns synergieffekter med utbildningarna, bör en avveckling övervägas.

Vi yrkar på att

  • Svalöfs gymnasium tillsammans med branschen utreder behov, förutsättningar och potential för fler yrkesutbildningar inom lantbruk-, transport- och fordonsområdena och därefter fokuserar på att utveckla dessa.

Svalöv 2022-01-15

Lennart Pettersson (C)

Marie Irbladh (C)

Annelie Johnsson (C)