Initiativärende

De grava missförhållanden som vi kunde läsa om i Skånska Dagbladet den 4 april får aldrig hända igen. Detta föranleder att vård- och omsorgsnämnden behöver genomföra en extern genomlysning av alla våra särskilda boenden.

Syftet med detta är framförallt att se till att något liknande aldrig händer igen men också att få fram allt bra som faktiskt görs. Vi måste vara rädda om den personal som står för det fina arbetet som utförs inom vård och omsorg, vilket trots allt är de allra flesta.

Kommunstyrelsen har det totala arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och har alltid att stå till svars oavsett delegeringar. Därför bör även kommunstyrelsen besluta om en parallell extern utredning, utifrån ett arbetsgivarperspektiv, både politiskt och ur ett tjänstemanna- perspektiv.

Som förtroendevald har kommunstyrelsen ett ansvar för att se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Detta gäller även om merparten av arbetsmiljöarbetet i praktiken sköts av tjänstepersoner i vår förvaltning. För att upprätthålla och kunna ta detta ansvar, behöver det säkerställas att eventuella oegentligheter kommer till kommunstyrelsens kännedom så snart som möjligt. Då det inte skett i denna fråga, måste vi som förtroendevalda i kommunstyrelsen välja att sätta oss själva under lupp och begära en parallell extern utredning utifrån vårt ansvar. Utredningen skall granska arbetsgivarrollen. och arbetsmiljöansvaret, både ur ett politiskt perspektiv och ur ett tjänstemannaperspektiv. Förslag till beslut att

  1. Kommunstyrelsen beslutar att en extern utredare genomför utredning kring missförhållandena på Åsgården ur ett arbetsgivar- och arbetsmiljöperspektiv.
  2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen också belyser om det finns likheter enligt ovan både på Solgården och Ängslyckan.
  3. Kommunstyrelsen beslutar att denna utredning processas parallellt med extern utredning av vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till utredningsuppdrag:

  1. Vilken roll har kommunledningskontoret och HR-avdelningen utifrån ett övergripande arbetsgivaransvar, haft i hela processen från första kännedom om händelserna på Åsgården?
  2. Vilka åtgärder har kommunledningskontoret vidtagit från och med den tidpunkt då man fick kännedom om händelserna.
  3. Den systematiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön för all anställd personal på Åsgården bör också ligga till grund för denna utredning. Vad är det som skapar tystnadskulturer?
  4. Vilken roll har kommunstyrelsen och personalutskottets ledamöter utifrån ett arbetsgivaransvar, haft i hela processen kring händelserna på Åsgården?
  5. Det ska också utredas om det finns liknande incidenter på Solgården och Ängslyckan.
  6. Utredningen skall innefatta en tidsaxel på hur, när och vem som fått kännedom och information från första avvikelserapporten till och med den 4 april 2022.
  7. Utredningen ska också innefatta förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Svalöv den 8 april 2022

Marie Irbladh, Centerpartiet, Jan Zielinski, Socialdemokraterna

Då vi inte kan lägga ett initiativärende, vill vi på detta sätt skriva under på att vi instämmer i detta initiativärende:

David Lenander, Vänsterpartiet, Charlotta Eldh Miljöpartiet, Elisabeth Salonen Ripa, Feministiskt Initiativ