Klimat och miljö

FÖR KLIMATETS BÄSTA

Klimatet är vår tids största utmaning. Med innovation och starkt ledarskap kan vi vända utvecklingen.

Centerpartiet vill se:

Fler elbilar

Mer förnybart bränsle

Klimatvänlig el

Bild

För klimatets bästa

Fördubbla Sveriges elproduktion till år 2030

Bygg ut kraftnäten, satsa på mer havsbaserad vindkraft och sänk skatten på solel

Ge närboende ersättning när de påverkas av exempelvis vindkraftverk

Återför 12 miljarder kronor från Svenska kraftnät till elkonsumenterna som kompensation för fjolårets höga elpriser

Förkorta tillståndsprocesserna rejält och öka energieffektiviseringen

Sänk skatten på förnybara drivmedel och öka stödet till svenskproducerat biodrivmedel

Klimatkrisen är en av vår tids ödesfrågor. Sverige måste visa att vi orkar snabba på den gröna omställningen.

För att klara en snabb omställning måste vi göra det enklare för människor att välja klimatsmarta alternativ. Det är nu eller aldrig.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../for.../for-klimatets-basta

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen. Med ett förändrat klimat ökar risken för såväl torka som översvämningar och spridning av förorenande ämnen. Centerpartiet vill att Sverige ska ha en VA-infrastruktur som inte bara levererar rent dricksvatten i världsklass, utan också bidrar till en mer cirkulär ekonomi och stärker samhällets krisberedskap.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../polit.../miljo/dricksvatten

Att minska nedskräpningen i samhället har länge varit en högt prioriterad fråga för oss. Många av de åtgärder som Centerpartiet stått bakom har under de senaste åren blivit verklighet. Men vi ser fortfarande mycket skräp ute i vår natur.

Det finns mycket mer att göra nationellt och inom EU. Centerpartiet vill, långsiktigt, att ännu fler engångsartiklar i plast ska fasas ut från den europeiska marknaden.

För miljöns bästa. Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../polit.../miljo/nedskrapning

Vi måste snabba på den gröna omställningen. Det innebär att vi måste orka leda arbetet med att minska de fossila utsläppen och göra det billigare för boende och företag att välja miljövänliga alternativ, i hela landet.

Centerpartiet vill:

Sänka skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten

Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel

Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus

Öka biodrivmedelsproduktionen i Sverige

Fördubbla dieselnedsättningen för jordbruket.

Läs mer om Centerpartiets förslag här:

https://www.centerpartiet.se/.../2022-02-01-c-en...

Vi slänger ungefär en tredjedel av all mat. Matsvinnet måste minska – både ur klimathänseende och för resursslöseriet. Genom att tackla matsvinnet kan vi minska trycket både på matproduktionen och på klimatet.

Det måste bli lättare för människor att göra kloka val i matbutiken och ge innovativa företag bättre förutsättningar att genom smart teknik kan skapa nya miljö- och svinnsmarta lösningar.

Centerpartiet vil därför:

Ta bort onödiga krav på märkningar, och istället förenkla regler kring lagerhållning och transporter.

Ändra reglerna för livsmedelsmärkning från ”bäst före” till ”minst hållbar till”.

Ge i uppdrag till Vinnova och Tillväxtverket att skapa bättre förutsättningar för innovativa företag som vill utveckla eller demonstrera nya smarta lösningar för mindre matsvinn.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../2022-04-11-minska...

För att klara den gröna omställningen måste vi öka elproduktionen. Det gör vi bäst med förnybara resurser. Sverige har en unik förutsättning för en växande produktion av el från sol och vind, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett helt förnybart elsystem. Det måste vi nyttja.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/energi

Återvinning och återbruk är centralt i en cirkulär ekonomi. Genom smarta affärsmodeller, återvinning och återbruk kan vi förlänga produkters livscykel.
Det är sänker klimatutsläppen och är bra för miljön och skapandet av tiotusentals nya jobb. En cirkulär ekonomi, präglad av återvinning och återbruk, är en av Centerpartiet främsta prioriteringar på miljöområdet.

Centerpartiet vill:
Införa kvotplikter på återvunnet material i ny produktion.
Göra det lättare att lämna in sitt avfall, med vetskapen att det kommer till användning.

Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller kläder.

En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss, och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

Centerpartiet vill:

Snabba på arbetet med att reglera och fasa ut farliga kemiska ämnen.

Stärka det europeiska och internationella kemikaliearbetet.

Införa ett utvidgat producentansvar för läkemedel.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../pol.../miljo/giftfri-vardag

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det måste minska. Centerpartiet vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter.

Centerpartiet vill därför:
Öka produktionen av biodrivmedel och påskynda elektrifieringen
Minska fossilberoendet i transportsektorn
Att det ska löna sig med klimateffektiva transporter

Läs mer om Centerpartiets förslag här:
https://www.centerpartiet.se/.../energi/grona-

Ett effektivt sätt att minska vissa typer av nedskräpning är införa pantsystem. Det är också ett bra sätt att behålla produkterna i ett cirkulärt kretslopp.

Centerpartiet vill att pantsystemet för aluminiumburkar och PET-flaskor kortsiktigt samordnas med våra nordiska grannländer och Tyskland och på sikt vill vi att Sverige ska driva på för att EU ska ta fram ett gemensamt pantsystem för hela Europa. Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../polit.../miljo/nedskrapning

För att kunna snabba på den gröna omställningen och ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas, måste vi satsa på biodrivmedel och biobränslen är förnybara och hållbara alternativ.

Därför måste vi orka att stå emot fossila bränslen genom att göra fossilfria drivmedel mer konkurrenskraftiga.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../politik.../energi/bioenergi

I Sverige har vi länge tagit tillgången till rent vatten som något självklart. Vi har förmånen att sätta på kranen och ta ett glas vatten när vi är törstiga.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen och Sverige har i flera delar av landet drabbats av vattenbrist de senaste åren.

Centerpartiet vill därför satsa på lokala initiativ där kommuner och andra får stöd att investera i ny teknik som minskar vattenförbrukningen. För alla ska ha tillgång till dricksvatten, i hela landet, året om.

Försäljningen av elbilar har ökat i snabb takt, och el är för första gången det populäraste drivmedlet i Sverige. Men hela Sverige måste få chansen att vara en del av omställningen. Därför måste vi utöka antalet ut laddstolpar – i hela landet.

Det gäller att vara en uthållig kraft i den gröna omställningen. Därför vill Centerpartiet att det ska bli enklare att ladda vid vägarna, men också enklare att satsa på egna laddpunkter.

Läs mer om Centerpartiets förslag här: https://www.centerpartiet.se/.../2022-05-26-klimatet...

Arbetet för en bättre miljö måste bedrivas både i Sverige, EU och globalt. Det är då vi når bäst resultat. För att lyckas minska koldioxidutsläppenen behöver det kosta företag att släppa ut växthusgaser.

Läs mer om Centerpartiets förslag här:

https://www.centerpartiet.se/.../for-elever/miljo-och-klimat

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.