• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill växla upp debatten kring sjöstaden!

Centerpartiet vill växla upp debatten kring sjöstaden! 

Skrivelse till kommunstyrelsen

 


Sjöstaden modell större

Centerpartiet värnar självklart om vår kommuns jordbruksmark och när vi nu ska bygga en ringväg kring staden och ianspråkta nästan 15 hektar mark för att kunna bygga på 50 hektar som redan är ianspråktaget är det väl motiverat. Men vi menar att det vore än mer motiverat om vi istället kan bebygga 60 eller till och med 80 hektar. I planerna för Kuststad och då speciellt för Sjöstaden är ju i allt väsentligt utfyllda områden. När hamnen som flyttar österut behövde mer plats var utfyllnad naturlig. Där tillskapades det omkring 50 hektar. Varför inte göra likadant i väster? När vi väl har påbörjat utbyggnad på de västliga delarna vid Maxi, Pergo och Dux kan det vara för sent eller i vart fall snopet för de som trott sig bo närmst havet. Så nu bör vi passa på.

Så utred möjligheten

Nu påbörjas ju ett planprogram för den västliga delen av Sjöstaden och då är det lämpligt att faktiskt titta på detta område och förutsättningar för utfyllnad. Vattnet utanför den västra delen är idag inte speciellt bra för bad. Med en utfyllnad skulle man kunna skapa mycket bättre och attraktivare badmöjligheter. Man skulle kunna hantera havsnivån, med utfyllnad som klarar och säkrar åtminstone 3 meter. Dessutom kan utfyllnad ske med bra och rena massor så sanering blir onödig. Så Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att även ta med det området i planprogrammet.

Vad kan det kosta?

Hamnen som fyller ut den delen som de behöver är 50 hektar. För dessa 50 hektar samt pirarmarna har kostat drygt 250 miljoner varav pirarmarna omkring 100 miljoner. Så vi uppfattar de så kostar det i runda slängar 3 miljoner per hektar att etablera. Då behöver man inte göra arkeologiska utredningar, ta hänsyn till befintliga ledningar, befintliga hus och man kan samtidigt hantera klimatutmaningarna norrut. Möjligen kan även garage och liknande "under jord" arbeten göras i tidigt skede.

Perspektiv

Den rosa biten, i bilagan, som vi har definierat är nästan 3 000 000 m2 eller 30 hektar. Det är kanske för mycket, men även om det bara kan bli en tredjedel är det mer än hela Övre och Stadsparkskvarteren. Där planeras det för 1000 bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Som ett ytterligare mått är ett hektar omkring 2 fotbollsplaner.

Patrik Holmberg, ledamot

Mats Sjöslätt, ersättare