Debatt: Det är vår framtid som ni sparar in på

Vid valet 2018 valdes jag in som en av de 51 kommunfullmäktigeledamöterna i vår kommun. Detta innebär att man är invald i det högsta politiska organet i kommunen. Detta förtroendeuppdrag innebär enligt min uppfattning att man skall driva på för att kommunen skall skötas på bästa sätt och arbeta för kommuninvånarna.

Kommunfullmäktiges nye ordförande intervjuas i TA (den 27 december 2018) och önskar tuffa debatter i fullmäktige med en stor öppenhet, något som jag välkomnar. Dock gäller det nu att omsätta uttalandet till verklighet. För fram till i dag har jag verkligen blivit konfunderad över hanteringen i vissa frågor.

Vid budgetdebatten i december tog SD upp frågan, att modersmålsundervisning i förskolan skulle tagas bort. Noterbart är också att fullmäktiges största parti inte hade någon egen budget. På sittande sammanträde fick vi information om att medel för modersmålsundervisning inte fanns med i bildningsnämndens budget och att det inte funnits med i förgående års budget heller. Resultatet blev ändå att man tog bort ytterligare 1,9 miljoner från bildningsnämndens budget. M, SD och KD:s beslut innebär att skolan fick mindre pengar under kommande år, trots att de redovisade att de behövde 50 miljoner mer. Som nybliven fullmäktigeledamot förstod jag inte varför fullmäktige behandlade frågan om modersmålsundervisning i förskolan då den inte fanns med i budgeten. Jag förstår heller inte hur man som ledning för en kommun kan dra ner på budgetramen för utbildning, när utbildning är bland det viktigaste vi har i kommunen, det är vår framtid som ni sparar in på.

Vid samma fullmäktige behandlades frågan om kommunkoncern under §234 och i ärendet förelåg en tjänsteskrivelse. Under §264 förelåg en skrivelse daterad 2018-12-06 undertecknad av enig styrelse i Trelleborgshem och ställd till fullmäktige. Varför behandlades den inte under §234? Är det inte kommunfullmäktiges presidiums uppgift att bereda ärenden och ge fullmäktige så bra underlag som möjligt för att ta rättssäkra och välgrundade beslut? Noterbart är att i Trelleborgshems styrelse finns en majoritet av ledamöter som också sitter i fullmäktige och som tolv dagar tidigare inte hade tillräckligt underlag för att ta ställning till frågan om kommunkoncern men som nu gladeligen helt bortsåg från denna skrivelse och röstade igenom kommunkoncernen. Det kan vara något att observera när valen till bolagen sker under våren, svårigheten att sitta på två stolar.

Till sist så önskade jag, som nybliven fullmäktigeledamot, svar på frågan om hanteringen av Trelleborgshem skrivelses behandling och de relevanta frågor som de översänt men inte fått besvarade. Min interpellation lämnades till kommunledningen 2019-01-22 för att den skulle behandlas på fullmäktigesammanträdet 2019-01-28. Väl på mötet upptäckte jag att den inte var med i handlingarna varpå detta påtalades för fullmäktiges presidium. Svar på frågan blev att den skulle tas upp senare under mötet. När mötet skulle avslutas och undertecknads interpellation fortfarande inte hade behandlats så påtalades detta återigen för fullmäktiges presidium varpå undertecknad fick svaret att interpellationen inte uppfyllde de formaliakrav kommunen hade på interpellationer. Man hänvisade till att man inte fick ställa interpellationer till fullmäktiges ordförande. Detta trots att både SD och M under tidigare mandatperiod ställt ett antal interpellationer till dåvarande ordförande i fullmäktige Marianne Pettersson (S). Information om denna nya tillämpning av fullmäktiges arbetsordning har varken nått undertecknad eller någon övrig i oppositionen. Återstår och se om det nya styret i vår kommun behagar svara på denna interpellation på kommande fullmäktige.

Som ni läsare säkert förstår så är det inte alltid lätt att vara politiker, speciellt inte när spelreglerna förändras under sittande möte. Dock kommer jag fortsätta kämpa för det som vi i Centerpartiet gick till val på och jag ska göra allt för att försöka leva upp till det förtroende det innebär att sitta i fullmäktige.

Ola Olsson (C)