ETT TRYGGARE TRELLEBORG
- BUDGET 2022

Centerpartiet har nu presenterat vårt förslag på budget för Trelleborgs kommun för 2022

Inledningstext

Förra årets budgetdebatt kretsade kring coronapandemin. Det är fint att se såhär ett år senare hur långt vi som samhälle har kommit sedan dess. Ännu går pandemin i olika vågor runtom i världen men här kan vi nu blicka framåt mot andra samhällsproblem som behöver lösas, inte bara pandemin.

Med pandemin spreds inte bara smittan, även oron ökade i vårt samhälle. Restriktionerna och nedstängningarna fick även dessa effekter på trelleborgarnas vardag. Gymnasieungdomar likt många av deras föräldrar arbetade hemifrån. Och med distansstudierna ökade utanförskapet och oron blev större.
Det är tydligt för oss i oppositionen att styret inte hanterar människor och dess oro på bästa sätt. Varken i principbeslut eller budgetmässigt. Om man följer pengarnas väg märker man denna nedprioritering.

I beslut efter beslut under mandatperioden har styret valt att skära ner på välfärdens kärna. Man omorganiserar så att vi har färre rektorer, lägger ner förskolor så att vi får allt färre och framförallt bara stora enheter kvar. Kommunen under ledning av Moderaterna och Kristdemokraterna lägger minst pengar i Sverige per elev i skolan. Något de slår sig över bröstet för. Men följer man pengarna ser man att de exempelvis genom i princip obefintliga medel till läromedel nedmonterar densamma. Lärartätheten minskar och de behöriga lärarna blir färre. Istället för att ta tag i larmrapporterna fortsätter vi som kommun att sjunka i rankingarna och jämförelsetalen blir sämre och sämre där det verkligen spelar roll. Detta riskerar på lång sikt få stora konsekvenser. Därför att med ökande utanförskap skapas även större otrygghet.

Centerpartiet, vi prioriterar annorlunda.
Istället för att dra ner på skolan och samtidigt föreslå en sänkning av skatten likt styret gör, vill vi istället använda kommunens goda resultat för att satsa pengarna där de behövs mest.
Alla kommuninvånare vet att en god skolgång med engagerade och kunniga lärare där varje individ får möjlighet att nå upp till sin potential är nyckeln till en tryggare vardag. En skola där varje elev kan bli sedd och lyssnad på. En skola där varje elev kan få möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Genom att förstärka skolan med fler lärare, mer medel till undervisning och en kraftigt förstärkt elevhälsa borgar vi för en bättre framtid för Trelleborgs elever. Genom en stark skola och med en kommun som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Där eleverna har ett starkt stöd och får förutsättningarna att uppfylla sina drömmar. Där skapar vi förutsättningarna för goda samhällsmedborgare. Så skapar vi ett tryggare Trelleborg, nu och i framtiden.

Centerpartiet presenterar här våra budgetprioriteringar.

En budget som prioriterar kärnuppgifterna och skapar ett tryggare Trelleborg som ger kraft till varje människa.

Patrik Holmberg (C)

Gruppledare och ordförande
Centerpartiet Trelleborg


Budget för ökad trygghet

Alla vet att vi som kommun är den viktigaste samhällsinstansen för att bryta den spiral av oro för brottslighet, gäng och ungdomskriminalitet som finns. Kriminalitet som i sin tur leder till behov av ibland livslånga kontakter med kriminalvård och annan rättsskipning.

Alla vet att partierna på nationellt plan övertrumfar varandra om vem som kan ge mest medel till polis, rättsväsende och kriminalvård.

Alla vet att det är i det förebyggande och stödjande arbetet med barn och unga i skolan som är nyckeln för att bryta denna spiral. Elevhälsan måste kraftigt förstärkas. Därför satsar Centerpartiet pengar på det i vår budget.

Alla vet att den enskilt viktigaste resursen är skolan och med kompetensen och bemanningen där, därför satsar Centerpartiet 10 miljoner extra på kompetensförsörjningen och bemanningen i vår budget.

Alla vet att när det finns varningsklockor på unga på glid, måste socialtjänsten agera, därför satsar Centerpartiet 5 miljoner extra på det i vår budget.

Alla vet att många unga behöver en meningsfull fritid, ibland för motorintresserade eller annan typ vilken inte föreningslivet kan erbjuda. Som exempel vill vi därför satsa på en motorfritidsgård och även en fritidsgård på väster. Centerpartiet satsar 3 miljoner extra på det i vår budget.

Alla vet att frivilligorganisationerna såsom kvinnojouren och brottsofferjouren är ett viktigt komplement till offentlig verksamhet, därför tredubblar vi stödet till dessa och satsar därför 200 tusen extra på det i vår budget.

Alla vet att det finns personer som behöver stöd i att lämna en kriminell grupp eller ett liv i kriminalitet. För att stötta dem och öka tryggheten behöver Trelleborg, polisen, kriminalvården, arbetsförmedlingen, Region Skåne med flera samverka i högre grad. En exit-verksamhet behöver byggas upp, därför satsar Centerpartiet 500 tusen extra på en sådan i vår budget.

Alla vet att ett gott gatu- och vägsystem är viktigt för att man ska kunna ta sig tryggt i sin närmiljö, därför vill vi att stödet till enskilda vägsamfälligheter höjs från dagens 30% kommunal medfinansiering, till 50%. Så därför satsar Centerpartiet 500 tusen extra på det i vår budget.

Alla vet att en ekonomisk trygghet minskar risken för att man ska ”ta till” olagliga sätt att finansiera sitt liv, varför satsningar på ungas jobb är otroligt viktigt, därför satsar Centerpartiet ytterligare 500 tusen extra på sommarjobb för unga i vår budget.

Alla vet att 20 öre skattesänkning inte leder till ökad trygghet i vår kommun, pengarna behövs snarare för att stärka densamma varför vi föreslår oförändrad skattesats.

Utöver det vill vi:

- att KF tilldelas ytterligare 900 tusen för de mindre skolenheternas drift

-att KF ger AB Visit i uppdrag att under 2022 öka sitt engagemang avseende mat-turismen,

-att KS exploateringsavdelning markanvisar T-hem mark på Övre/Stadsparkskvarteren för ersättning av Kastanjegården

-att Teknisk-servicenämnd under 2022-2024 erhåller 1 miljon om året till investering i väderskydd på skolbussarnas hållplatser

-att Tekniska-servicenämnden under 2022-2023 erhåller 5 miljoner 2022 och 70 miljoner 2023 för innefotbollshall.

-att tekniska-servicenämnden 2022-2024 årligen erhåller 5 miljoner för att etablera temalekplatser

-att KS(kommundirektören) 2022 anskaffar lokal för en motorfritidsgård

-att posterna 45730 och ser 10 stryks i ”investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET 2021-2026”

-att posten 51010 stryks i ”exploateringsplan 2021-2029” tillsvidare

- att KF fastställer skattesatsen om 20,60. Det vill säga oförändrad skattesats.