Centerpartiet överklagar detaljplanen för fängelset

Överklagande -
Detaljplan

DIARIENUMMER: PL-2020-51
Dalköpinge 2:1 med flera “Kriminalvårdsanläggning” – DP 269

Centerpartiet har i samtliga instanser som behandlat den nya kriminalvårdsanstaltens placering valt att motsätta sig denna. Vi lämnade våra synpunkter under detaljplanearbetet, i samrådsfasen, under granskningsperioden och väljer nu att även överklaga detaljplanen.

Detta gör vi då vi i Centerpartiet under hela arbetet ställt oss negativa till att ta det stora området högklassig jordbruksmark i anspråk till förmån för kriminalvårdsanläggning.

I samrådredogörelsen lyfte man följande:
”Planförslaget utgörs idag av ca 45 hektar jordbruksmark. Område för kriminalvårdsanläggning upptar 40 hektar varav 17,5 hektar är detaljplanelagt för industri med tillhörande allmän plats. Det innebär att det är 22,5 hektar jordbruksmark som tas i anspråk och inte 50 hektar.”

Sanningen är att de 17,5 hektaren som är detaljplanelagt för industri i dagsläget är brukningsbar jordbruksmark, om än detaljplanen planerar för annat. 22,5 hektar är i dagsläget endast planerad jordbruksmark som man behöver ta i anspråk.

Oaktat sifferbingot om 17,5, 22,5, 40 eller 50 hektar, kvarstår faktumet att man tar i anspråk stora arealer högklassig åkermark. Ett ianspråktagande för vilken man inte har någon annan argumentation än att man anser fängelset viktigare än jordbruksmarken. Centerpartiet kan under inga omständigheter se att kraven från miljöbalken är uppnådda för vilken vi argumenterar vidare om nedan.

I svaret till Centerpartiet skriver man i samrådsyttrandet: ”En kriminalvårdsanläggning utgör ett väsentligt samhällsintresse vilket utgör ett särskilt skäl att ta jordbruksmark i anspråk om inte annan mark har bedömts som lämpligare. En lokaliseringsutredning har bilagts till planhandlingarna”

I lokaliseringsutredningen skriver man: ” SYFTE Lokaliseringsutedningen syftar till att redovisa lämpliga platser för en ny kriminalvårdsanläggning utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation samt vilken påverkan anläggningen kan komma att ge på allmänna intressen och riksintressen. Planförslaget innebär att jordbruksmark, klass 9 och 10 enligt länsstyrelsens klassificering, kommer tas i anspråk. Enligt 3 kap. 4§ miljöbalken är jordbruksmark av nationell betydelse och får bara tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. För att anses vara ett väsentligt samhällsintresse ska exploateringen bidra till sådant som är till nytta för allmänheten och exploateringen ska inte vara möjlig att lokalisera på annan mark. Exploateringen behöver alltså bidra till strukturer som skapar långsiktig samhällsnytta.”’

Vi repeterar: ” För att anses vara ett väsentligt samhällsintresse ska exploateringen bidra till sådant som är till nytta för allmänheten och exploateringen ska inte vara möjlig att lokalisera på annan mark”

Det är här vi i Centerpartiet å det starkaste menar att man inte följer miljöbalken. Etablering är möjlig att lokalisera på annan mark. Men styret har bestämt sig för att det är här fängelset ska ligga och har drivit igenom denna detaljplan till varje pris.

Att frånsäga sig sitt ansvar genom att hänvisa till en lokaliseringsutredning, det är väldigt enkelt. Särskilt enkelt är det att hänvisa till en lokaliseringsutredning man själv utfört. En utredning där styret själva satt upp karmarna och på egen hand vaskat fram enstaka alternativ. Men ramarna är allt för snäva. Vi kan inte bli hemmablinda när det gäller en regional och nationell angelägenhet som ett fängelse innebär men det är tyvärr det man gör. Lokaliseringsutredningen tar bara Trelleborg i hänsyn, inte övriga Skåne. Det är heller ingen fullvärdig utredning över hela Trelleborgs kommun utan innefattar endast ett fåtal platser, godtyckligt utvalda.

Som vi lyft i tidigare utlåtanden är även den arkeologiska utredningen ytterst intressant för området. Vi väntar med spänning på resultatet ifrån de fördjupade utgrävningarna, vad dessa har att utvisa återstår att se men det visar på områdets attraktivitet. Redan på järnåldern och tidigare var platsen bebodd just på grund av dess attraktivitet och bördighet. Den arkeologiska utredningen säger följande:

”Åtgärdsförslag: Tre områden med fornlämningar – objekt 1, objekt 2 och objekt 3föreslås antingen skyddas och bevaras från exploatering eller bli föremål för arkeologisk förundersökning”. Samt ”Fornlämningsområdena Objekt 1–3 har avgränsats utifrån anläggningstäthet, anläggningstyp och topograf. Sammanlagt upptar de en yta av 21,5 hektar, det vill säga knappt 46 % av den 47 hektar stora utredningsytan.”

Man skriver att man gjort en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i den utsträckning som är möjligt. Och att de allmänna ändamålen i egenskap av kriminalvårdsanläggning ställs mot jordbruksmarken. Vi anser att bedömningen som kommunen gjort är fel.

Det fanns intresse av kommunen att förvärva mer mark men där tog svenska kyrkan beslutet att inte sälja marken med hänsyn till att inte hårdlägga den goda jordbruksmarken. Kommunen borde göra det samma. 50 hektar av den bästa jordbruksmarken riskerar nu att dömas till livstid i träda, till förmån för kriminalvårdsanläggningen. Centerpartiet anser inte att detta är rätt avvägning. Det finns annan bättre lämpad mark att bygga denna anläggning på än här.

Staten har också ett starkt ansvar i frågan. Inte i detaljplanen i sig men det är anmärkningsvärt att kriminalvården själva går vidare med alternativet när man ser exempelvis på hur låg självförsörjningsgraden på livsmedel är i Sverige.

Centerpartiet är en konstruktiv kraft och har föreslagit andra alternativ. Exempelvis skulle vi kunna utöka det nuvarande häktet i centrala Trelleborg för att hjälpa kriminalvården med bristen på häktesplatser samtidigt som själva fängelset skulle kunna placeras i andra delar av Skåne med lägre klassad mark med Kristianstad som det konkreta exemplet. För Trelleborg är inte en enslig ö i sammanhanget. Det som är bra för trelleborgaren är bra för skåningen men det som är bra för skåningen är också bra för trelleborgaren. Den här placeringen och den här detaljplanen är det inte. Centerpartiet motsätter sig å det skarpaste denna detaljplan och överklagar härmed densamma.

Patrik Holmberg för
Centerpartiet i Trelleborg