FÖRSTÄRK ARBETET MED PSYKISK HÄLSA. BYGG UT ELEVHÄLSAN!

Centerpartiet, för Trelleborgs kommuns bästa!

Centerpartiet fokuserar på kommunens kärnuppgifter. Fler kategorier av vuxna i skolan behövs. Förstärkt arbete med trygghet och studiero. En stark elevhälsa som kan möta den ökade psykiska ohälsan bland våra unga.

För Centerpartiet är det viktigt med en nära och tillgänglig kommun. Om det så gäller skola, vård, omsorg eller annan kommunal kärnverksamhet. Alla elever passar inte bäst i stora skolenheter. Därför är det viktigt att bevara och utveckla de mindre verksamheterna och möjliggöra för invånarna att välja att bo såväl i stad som på landet.

I vårt Trelleborg har vi en skola med fler vuxna såsom pedagoger och elevvårdande personal, det ska också finnas en möjlighet att välja mindre enheter.

I vårt Trelleborg ska det vara rent och snyggt på gator och torg. Vi ska lägga lika stort fokus både i staden såväl som på landet.

I vårt Trelleborg ska ordning och reda vara i fokus och alla ska känna sig trygga.

Centerpartiet vill:
• Lärarna ska fokusera på utbildning, fler utbildade lärare och fler kategorier av vuxna i skolan som kompletterar lärare. Mer stödpersonal inom skolans verksamheter.

• Skollokaler i hela vår kommun behöver utvecklas och bevaras.

• Trygghet och studiero behöver förstärkas.

• Arbetet med psykisk hälsa måste kraftigt förstärkas med utökade resurser
till och en utbyggd elevhälsa.