Budgetprioriteringar 2022

Centerpartiet Vellinge

Vellinge kommuns budget är på knappt 2 miljarder kr. Inför budgetåret 2022 väljer Centerpartiet Vellinge att redovisa prioriteringar utan att ange kronor och ören. Dels för att vi i stora, men inte alla, delar är eniga med majoriteten om hur kommunens medel används, dels för att vi vet att det endast är en marginell möjlighet för hela eller delar av vår budget att faktiskt antas. Därför lyfter Centerpartiet Vellinge fram de områden som vi vill prioritera när vi har reell möjlighet att faktiskt påverka budgeten. På så sätt får kommuninvånarna en tydlig beskrivning av våra politiska visioner och ambitioner för en gynnsam och hållbar utveckling för hela Vellinge kommun.


Centerpartiet Vellinge vill

… att det blir ett stopp på resultat långt över budget där miljonerna sedan försvinner in i räkenskaperna utan en tydlig tilläggsbudget. Prognosen för 2021 pekar på ett resultat på drygt 150 miljoner över budgeterat plus. Det beror huvudsakligen på tre saker: covid har gjort att avdelningar inte kunnat genomföra planerade aktiviteter och åtgärder, skolan har haft färre elever än förväntat då inflyttningen varit lägre samt att finansnettot på kommunens placeringar varit mycket positivt. Det är självklart positivt att vi har pengar kvar – men problemet är att det inte görs en tilläggsbudget, trots att oppositionen vill ha transparens. Vi vet inte var pengarna placeras.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… att företagande och entreprenörskap tydligare ska uppmuntras och mer aktivt stöttas av kommunen. Nyligen kom Svenskt Näringslivs ranking för 2020. Vellinge kommun ligger kvar på plats 13, som år 2019. Det är ingen dålig placering, men svarar inte alls mot de ambitioner vi i Centerpartiet Vellinge har. Det är positivt att våra lokala företagare anser att tillgången till kompetens gått upp. Däremot är det mycket bekymmersamt att parametrarna “Konkurrens från kommunen”, “Kommunpolitikernas attityder till företagande”, “Tjänstemäns attityder till företagande” och “Service och bemötande” backar ett antal steg vardera. Det är också helt oacceptabelt att Vellinge kommun backar 47 steg till plats 93 vad gäller “Kommunens upphandling” och inte mindre än en katastrof att kommunen rasar 33 steg till plats 116 vad gäller “Dialog mellan företagare och kommunens beslutsfattare”. Vissa faktorer kan vara svåra att omedelbart påverka, men att företagarna upplever att de inte har en fungerande dialog med kommunens beslutsfattare är ett tydligt tecken på att fokus från styret är fel. Det vill vi ändra.

Centerpartiet i Vellinge har medverkat till att ett nytt verksamhetsområde nu växer fram i Vellinge kommun. Vi har aktivt stöttat tillkomsten av kontorshotell i kommunen och framförallt uppmuntrar vi entreprenörer att våga satsa på sina idéer. Det ska vara lätt att göra rätt och vårt förslag från 2018 om en väg in till kommunens olika tillståndsenheter är nu verklighet.

Vi vill att företagande och dialogen med företagare sätts högt upp på den kommunala agendan genom reell politik, betydligt större fokus och resurstilldelning och fokus på åtgärder från kommunen som underlättar företagares vardag. Vilka de är, ja det får vi lyssna av i dialogen.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… att skolledarna får de resurser de behöver för att ge alla elever möjlighet att lyckas i skolan. Vellinge har höga placeringar på Lärarförbundets mätning Sveriges bästa skolkommun. Efter en tur ner på 33:e plats, när kriterierna ändrades till fokus på en likvärdig skola, landade vi 2020 på plats 15. Vi ligger mycket högt vad gäller resultat, på plats 30 för genomsnittligt meritvärde, plats 46 på andel elever behöriga till gymnasiet och plats 28 på det viktiga fullföljd gymnasieutbildning. Men Vellinge ligger på plats 257 av 290 svenska kommuner vad gäller resurser till undervisning, år 2019 var det plats 282. Nästan sist! Kommunen ligger på nedre halvan vad gäller lärartäthet, plats 196, och på fel planhalva när det gäller lärarlöner, plats 141, och friska lärare - där har vi ett ras från plats 106 till 167. Hur ska vi få de bästa lärarna att vilja jobba med våra barn och ungdomar? Hur ska vi fånga upp elever som faller emellan när vi inte har tillräckligt många lärare och andra vuxna i skolan? I en av Sveriges mest välmående kommuner kan vi bättre än så. Våra barn och ungdomars resultat är till stor del trots den styrande majoritetens politik, inte tack vare. Vi har elever, föräldrar, lärare och skolledares ambitioner, resurser och förmåga att trolla med knäna samt hårt arbete att tacka.

I utredningar på uppdrag av utbildningsnämnden nämner kommunens skolledare en stärkt budgetdisciplin som huvudorsak till flera av deras utmaningar. Antalet ansökningar om tilläggsbelopp, extra resurser utöver skolpengen per elev, har drastiskt ökat då man anser att de åtgärder som behövs inte längre ryms inom ramen för grundbeloppet. Centerpartiet har i utbildningsnämnden yrkat på att uppdra utbildningsavdelningen att utreda från vilken tidpunkt man från rektorers håll menar att skärningspunkten för den stärkta budgetdisciplinen går, men detta avslogs. Vellinge kommun måste prestera bättre avseende resurser till skolan! Vi har stora socioekonomiska fördelar och duktiga pedagoger. Det ska vi politiker backa upp med generösa resurser, inte pruta för att det går. Vellinge kan bättre än så. Centerpartiet vill initiera en bred översyn av hur skolans resurser prioriteras, öka medlen där det behövs och återställa skolornas ekonomi till vad den var före den stärkta budgetdisciplinens dagar.

Ett önskemål vi möter när vi pratar med lärare och skolledare är mer resurser till läromedel och arbetsmaterial. I Sverige är snittet för läromedel 650 kr per elev, lägst i Norden, mindre än hälften än Finlands. Lomma kommun, som Vellinge gärna jämför sig med i kampen om Sveriges bästa skola, köper läromedel för 988 kr per elev och år. I Vellinge är siffran 415 kr, nästan lägst i Sverige. Vi i Centerpartiet kräver att Vellinge ligger minst på rikssnittet 650 kr per elev. Men viktigast är att skolledare, pedagoger och annan skolpersonal får framföra vad de behöver och i möjligaste mån lyssnas på.

Skolledarna lyfter också att fastigheterna underhålls bristfälligt. Vi har samma skolpeng per elev till alla skolor oberoende av hur gamla byggnaderna är. De skolledare som ansvarar för skolor i äldre byggnader med större underhållsbehov tvingas allt för ofta välja mellan att anställa lärare och annan personal, köpa läromedel eller laga hål i golv. Det måste vi ändra på.

Centerpartiet vill också att kulturskolan får mer resurser, så att avgifterna inte är bland de högsta i landet. Vi vill se en halverad avgift till 700 kr per elev och termin, och en maxtaxa för en familj på 2000 kr per termin.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… att Vellinge kommun ska ha en värdig och professionellt hanterad vård och omsorg Vellinge får hård kritik av kommunens revisorer gällande upphandlingar och hur kraven i dem följs upp. Vi måste ha vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och en förbättrad uppföljning av vad som levereras i form av personaltäthet, matkvalitet och önskade aktiviteter.

När styret nu drivit igenom ett nytt kommunalt bolag för driften av St Knut är det extra viktigt att denna präglas av långsiktighet och kvalitetssäkrad vård. Vare sig vården bedrivs i kommunal regi, ett kommunalt bolag eller med privata underleverantörer måste vi skärpa kvaliteten. Vi ser fram emot att den utredning som är begärd presenteras nu under hösten 2021. Befolkningsprognosen pekar på att andelen 80-plussare kommer att öka kraftigt de närmaste decennierna. Det kräver utbyggnad av äldrevården. Det kräver även att förslag som finns för utbyggnad med utgångspunkt i prognosen startas och kontinuerligt revideras beroende på befolkningsutvecklingen. Dagens beräkning är att antalet 80-plussare ökar med drygt 1 000 personer till år 2025 och med ytterligare knappt 2000 personer till 2030. Vi måste leverera en värdig och professionellt hanterad högkvalitativ vård.


Centerpartiet Vellinge vill

… att Vellinge kommun ska arbeta med konkreta mål för klimatet nu, inte imorgon. Vi vill genom kraftfulla åtgärder och krav på den verksamhet som kommunen har inflytande över bidra till minskning av utsläpp och skynda på kommunens övergripande mål att vara klimatpositiv 2045. Vi måste minska förbränning av fossila bränslen och underlätta för invånare, företagare och kommunens förvaltning att ta sin del av ansvaret. Ett konkret exempel som vi i Centerpartiet Vellinge varit med och drivit fram, är att det den kommande Måkläppensäsongen kommer att gå en shuttle från Strandbaden där besökare kan parkera. Då begränsas antalet bilar i Falsterbo och vi undviker trafikproblem, utsläpp och säkrar utrymningsvägar och framfart för räddningsfordon. En liknande lösning skulle kunna tas fram för Falsterbo Horse Show.

Vi vill att Vellinge kommun senast 2024 inför begränsningar för fossildrivna fordon med t ex ett varannandagssystem baserat på sista siffran i registreringsnumret.

Att Vellinge kommun från den 2025 förbjuder dieseldrivna fordon som inte uppfyller miljöklass 6

Att Vellinge kommun från 2030 förbjuder fordon med fossila bränslen. Att Vellinge kommun kräver att leverantörer är klimatneutrala 2030.

Att Vellinge kommun kräver att de kommunala bolagen är klimatneutrala 2030.

Att Vellinge kommun fortsätter att arbeta med klimateffektiva och sk passiva, klimatneutrala byggnader. Vellinge ska ställa krav på förnybar energi. När industritomter säljs till företag för ny- och tillbyggnad ska krav på t ex solceller och bergvärme ställas.

Att Vellinge aktivt främjar attraktiv kollektivtrafik och gång och cykelvägar, så att de blir ett tillgängligt och realistiskt alternativ till bil. Dessa frågor bör finnas med från start när ny bebyggelse planeras, mobilitetsplanen ska följas och utvecklas, och kommunens miljöstrateg ska vara med i planeringen.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… att Vellinge kommun ska sätta konkreta och mätbara miljömål nu, inte imorgon. Vi kräver ett förtydligande om hur kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i praktiken delar på ansvaret för naturvården. Det är mycket oklart och svårt för oppositionen och invånare att utkräva ansvar. Miljödelmålet i Miljö- och byggnadsnämnden från 2014 var att minska utsläppen av växthusgaser med 20 %, minska energiförbrukningen med 20 % och att andelen förnybar energi skulle vara 50 % av all energianvändning. Allt detta till år 2020. Dessutom var målet att förnybara drivmedel skulle utgöra 20 % av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn till 2020. Någon uppföljning av detta kan inte fås fram i nuläget - var ligger ansvaret?

Det skall finnas en plan på hur åtgärderna i Naturvårdsprogrammet slutförs och hur kommunen fortsätter arbetet med nya åtgärder för göra förbättringar och återställa vår unika och känsliga natur.

Det ska finnas tydliga naturvärdesutredningar och kommunen måste väga in ekosystemtjänsterna för varje nytt planområde.

Kommunen ska inte bygga på naturmark, jordbruksmark eller i naturreservat. Nybyggnation bör i första hand ta redan bebyggd mark i anspråk, t ex tidigare industrimark eller annan hårdgjord yta. Bygg inom existerande samhällen och gärna flervåningshus nära kollektivtrafik och centrum. Kommunen bör undvika “villamattor” på jordbruksmark med två bilar på varje uppfart. Kommunen måste spara jordbruksmark, den bästa i Sverige och världen.

Centerpartiet i Vellinge vill fortsätta med att varje fällt träd vid byggnation ska ersättas av två nya och att kommunen i möjligaste mån undviker att hårdgöra mark med naturvärde.

Efter mycket rabalder om Lilla Hammars återvinningscentral tidigare händer det nu inte mycket alls. Lilla Hammar är fel plats för en återvinningscentral. Den ligger miljömässigt fel intill den känsliga kusten, granne med Vikingabyn, flera hästgårdar och invid ankringsplatsen för små fiskebåtar. Den drar till sig många tunga transporter och ibland långa bilköer. Det finns bättre sätt att använda denna vackra plats. Det är därför viktigt att skyndsamt hitta en ny mer långsiktigt hållbar och lämplig plats för återvinningscentralen.

En ny lämplig plats kan vara på området utmed väg 100 i anslutning till det nya verksamhetsområdet i höjd med Vellinge. Planering bör skyndsamt påbörjas och även planer för lämpligare användning av markområdet i Lilla Hammar. Arbetet bör inledas före valet för att ge väljarna möjlighet att reagera och för att så fort som möjligt verkställa en flytt och frigöra nuvarande markområde för annat.

Vellinge kommun ska klippa ängar och gräs ekologiskt hållbart med tanke på biologisk mångfald. Många ytor med naturlig växt av ängsgräs och blommor klipps nu som om de vore anlagda gräsmattor. Detta börjar så snart gräsen och de tidiga blomstren börjar växa. Då utarmas livsmiljö för pollinatörer som vilda bin och getingar samt andra insekter som utgör mat för fåglar. Även fjärilar får sin livsmiljö förstörd. Bäst vore att vänta med ängsklippning till efter midsommar när gräsen och de tidiga blommorna hunnit med en växtcykel och fröat av sig. Stora gräsytor mellan bilvägar och cykelbanor klipps likadant, vilket ger hårdsnaggade brunbrända torra ytor istället för naturligt gräs med blomster anpassade efter växtbetingelserna. Vägrenar måste klippas, men bör ha oklippta partier emellan.

Centerpartiet i Vellinge vill också lyfta vikten av forskning och remissförfarande och synpunkter från relevanta aktörer och föreningar. Forsknings- och expertkunskap när det gäller avgörande faktorer som miljö, växt- och djurliv samt klimat måste beaktas. Förstörda biotoper går inte att återställa.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… ha ett jämställt och inkluderande Vellinge med ett ansvarsfullt mottagande och ett värdigt och effektivt arbete med flyktingar. Vi vill att krav på jämställdhet och inkludering i upphandlingar klubbas i enlighet med vår motion. Vi kan kräva av de företag som vill samarbeta och leverera varor och tjänster att de aktivt arbetar med frågorna som en del i ett socialt hållbart samhälle, lika avgörande som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vellinge kommun ligger femma från slutet, på 285:e plats, när man jämför kvinnors och mäns inkomster, enligt Ratsit 2017. Även om kvinnorna i kommunen är bland de med högst medelinkomst i Sverige, är skillnaden mot mäns genomsnittliga inkomst hela 36 %. Detta leder till ett ekonomiskt beroende och en ojämställdhet vid t ex separationer, då det är svårt att hitta nytt boende för att möjliggöra att barn kan gå kvar i sin skola mm. Detta måste kommunen få större insikt i och det måste t ex leda till byggande av hyreslägenheter och bostadsrätter med rimlig prissättning.

Bostäder är en utmaning och bristvara vilket förhindrar en fungerande integration. De få anvisade nyanlända flyktingar som kommer till Vellinge trycks ihop i slitna baracker med tillfälliga bygglov, trångbodda, med hög hyra och avskilt från övriga samhället. Nu bor t ex familjer med två vuxna och sex barn på 37–53 kvadratmeter per familj. Deras hyra är hög per kvadratmeter. Detta överensstämmer inte med intentionerna i Vellinge kommuns Integrationsplan. Efter 24 månader när etableringen tar slut åker de ut. Vellinge kommun har blivit Sverigemästare i social export. Kommunen letar bostäder åt de till kommunen anvisade flyktingarna i andra kommuner, och hjälper familjerna att flytta. Många gånger utan att informera de mottagande kommunerna. Vellinge skickar iväg familjer med en första hyra betald och ett telefonnummer till nästa kommuns socialtjänst. Barn och vuxna får byta skolor och lärosäten, praktikplatser avbrytas och nyvunnen trygghet med klasskamrater, vänner och bekanta miljöer byts ut igen. Detta främjar inte människors integration i Sverige.

 

Centerpartiet Vellinge vill

… ha ett demokratiskt Vellinge med ett levande samtal

Kommunens styrande ska ha en öppen och transparent dialog med invånare och andra relevanta aktörer.

Kommunen ska vara pålitlig och ska inte runda hörn vad gäller lagar och regler med myndigheter som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vellinge ska inte vara den kommun som får myndigheter att behöva ändra på regler och riktlinjer. Centerpartiet vill att kommunen ska följa lagar och regler och inte börja bygga innan tillstånd är klara och överklaganden hanterade.

Vi vill att nya långsiktiga idéer och planer för kommunen ska förankras med oppositionen, invånarna och relevanta aktörer. Liksom man på riksplan förankrar större beslut och långsiktiga förändringar, måste vi lokalt ha breda överenskommelser för en hållbar utveckling av kommunen.

Vi vill att ärenden bereds i sedvanlig ordning och att kommunen följer lagar, riktlinjer och regler. Centerpartiet vill ha konstruktiva samråd, lyssna på invånarna, och ha ett demokratiskt förfarande där åsikter får lyftas, och fakta och forskning på ett självklart sätt beaktas och tas med i planering.

Ansvaret för större förändringar och utveckling ska tydligt placeras på ett och samma ställe, i en nämnd eller styrelse. Invånare och oppositionspolitiker måste kunna få svar på sina frågor, ansvar måste kunna utkrävas. Den demokratiska insynen måste förbättras genom att t ex planering av nya bostadsområden inte splittras mellan olika nämnder. Bostäders bygglov behandlas i en nämnd (Miljö- och byggnadsnämnden) och trafikplanering handläggs i en annan (Tekniska nämnden). Miljöfrågor och konsekvenser kan i sin tur landa på kommunstyrelsen. Detta minskar den demokratiska insynen. Frågor fragmenteras och det är alltför komplext för opposition och medborgare att få en överblick.

Vi vill att oppositionen aktivt lyfts in i långsiktiga planer och projekt som på ett avgörande sätt påverkar kommunens invånare. Det nuvarande styret har inte monopol att själv fatta dessa beslut i en sluten grupp. Enligt det ersättningssystem, som det styrande partiet ensamt beslutat om, är det just Moderaterna med 50,4 % av rösterna som har 80 % av den ekonomiska ersättningen för arvoderat arbete. Problemet är inte ersättningen i sig, utan det som tydligt avspeglas, nämligen ett mycket stort informationsövertag.

 

Centerpartiet Vellinge

30 september 2021

Magdalena Nour Rolf Erichs Lena Mirow Erik Campbell

David Möller Madeleine Ahnell Anders Johansson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.