DeMOKRATI, TRYGGHET OCH Transparens

Bild

Vellinge kommun ska vara en öppen och transparent kommun. I dagsläget finns det ett demokratiunderskott i kommunen. Därför behöver vi bryta maktmonopolet i kommunen och öka väljarnas inflytande. För att trygga kommunens servicenivår måste det tas krafttag för kommunens varumärke som arbetsgivare. Idag har kommunen alltför hög personalomsättning och en arbetsmiljö som brister på sina håll.

Det behövs ett mer lyhört ledarskap i Vellinge kommun som kan vitalisera vår kommunala demokrati och öka transparensen. Centerpartiet vill arbeta för ett öppnare samtal i kommunen.Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken. Även de utan kontakter och starkast röster måste komma till tals.

Centerpartiet vill ha en polis som är lokalt rotad. Vi vill att varje människa ska känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna. Det ska kännas tryggt att bo i vår kommun, som är en av de tryggaste kommunerna i landet. Så ska vi ha det även framåt. Vi välkomnar ett fortsatt samverkansavtal med polisen och ser ettt stort värde i det arbete kommunens trygghetsvärdar gör i samarbete med polis, föltarbetare och andra.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Ta bort de odemokratiska arbetsutskotten.
  • Genomföra medborgaromröstningar i viktiga frågor.
  • Närdemokrati och öppenhet i kommunens beslutsprocesser.
  • Att vägföreningarna ska vara ett bra forum för närdemokrati, och att kommunenäven fortsatt skjuter till pengar för att skapa rättvisa villkor.
  • Stoppa svågerpolitiken.
  • Genomföra en 360 graders neutral genomlysning av arbetsmiljön i kommunhuset och andra avdelningar. Chefer säger upp sig eller köps ut när de opponerar sig mot politiska utspel och en en tystnadskultur finns på vissa håll. Vi har ett missnöje bland anställda och även i nämnder, några avdelningar töms på kompetens och delar av skolan har fortsatt en personalomsättning på över 25%. Vi måste gå till botten med detta. Utifrån Centerpartiets förslag är det nu vanligare att frågan ställs till de som säger upp sig själv om varför de slutar i kommunen, men den tagna Kompetensförsörjningsplanen måste ta med de här faktorerna för att skapa en hållbar, trygg och välkomnande arbetsmiljö i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.