Klimat, Miljö, natur och exploatering

Bild

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både från lokal till global nivå. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart.

Tillsammans kan vi klara hoten mot vår miljö och vårt klimat. Men då krävs hårt arbete och att även vi i Vellinge gör en insats. Genom att vi ställer hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare.

Därför ska kommunen uppmuntra det lokala näringslivet att vara i framkant när det gäller innovation och hitta de välbehövliga gröna lösningarna.

Centerpartiet i Vellinge vill:

 • Bevara vår unika natur- och kulturmiljö för framtiden och exploatera varsamt.
 • Vi vill införa Miljökompensation. Det är en metod som används i exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med naturresurser, där man säkrar att all negativ inverkan på miljön undviks, minimeras eller kompenseras.
 • Att all skötsel av grönytor i kommunen ska vara giftfri.
 • Ha naturliga gräsmattor på alla fotbollsplaner och byta ut konstgräset.
 • Att kommunen ska vara fossilfri och få all sin energi från förnybara källor.
 • Se ett välfungerande nät av cykelbanor i hela kommunen.
 • Ha ökad biologisk mångfald och ekologisk odling på kommunens marker.
 • Förbättrad kollektivtrafik med en eldriven snabbuss med hållplats i Skanör/Falsterbo, Höllviken och Vellinge samt komplettera den med ett system av matarbussar.
 • Källsortering i kommunens alla verksamheter.
 • Långsiktig miljöanpassad strategi gällande havsnivåhöjningen.
 • En plan för att bevara våra stränder och skydda mot erosionen.
 • Strategi för en mikroplastfri natur.
 • Att alla kommunens byggnader med lämpliga takplaceringar skall ha solpaneler.
 • Införa både ekologiska och klimatsmarta mål för kommunens måltider.
 • Öka möjligheterna för kommunen att upphandla både ekologiskt och närodlat.
 • Flytta Lilla Hammars återvinningsstation för en bättre och trivsammare miljö utmed havet bara ett stenkast från centrala Höllviken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.