• / Debatt
  • / Hamnen är ingen enskild fråga utan en del av hela Ystads utveckling

Hamnen är ingen enskild fråga utan en del av hela Ystads utveckling

Vän av ordning ställer sig frågan hur man kan se på möjligheterna med att investera i en hamnutbyggnad som en enskild fråga. Utbyggnaden av Ystads hamn är en del av en mycket större samhällsekonomisk kalkyl och går därför inte, ryckt ur sitt sammanhang att argumentera för eller emot.

Ystad är och förblir en hamnstad och detta är också en av kommunens stora styrkor för att i ett större perspektiv utvecklas och inte stagnera. Den kostnad som utbyggnaden av hamnen medför måste därför sättas i just detta större perspektiv.

De perspektiv som inte finns med i en snävare betraktelse av hamninvesteringen är möjligheten att exploatera hamnen för attraktiva bostäder. Nettoeffekten av nya bostäder till följd av en hamnflytt resulterar i minst 3000 nya invånare och en ökad skatteintäkt kring 280 miljoner.

Exploateringsintäkten för bostäderna ligger runt 300 miljoner kronor. Till detta kan räknas samhällsekonomiska vinster i attraktivitet och utbud för boende och verksamheter, miljövinster i form av ökad luftkvalitet och minskat buller och minskade barriäreffekter. Detta ger vinster motsvarande ett par hundra miljoner. Allt detta finns att läsa i den av WSP genomförda rapporten om initial samhälls-, regional-, och kommunalekonomisk analys kring omvandlingen av hamnområdet i Ystad från 2014.

I WSPs analys saknas en uppskattning av de nettoeffekter och direkta intäkter och minskade kostnader som ett stort antal nya företag och därmed arbetstillfällen som en ökad efterfrågan ger. Dessa dynamiska effekter skall också räknas till nettointäkterna.

Utvecklingen bidrar till en attraktivare stad och ett attraktivare utbud som ger en nytta både för boende men också för turister. Detta större utbud och attraktion ger också en större mångfald och fler unga människor i olika åldrar ser fördelarna att stanna kvar och komma tillbaka till Ystad. Dessa ökade nyttor och samhällsekonomiska vinster kan säkerligen räknas i ytterligare hundratals miljoner på samma sätt som WSP har räknat ut ovan nämnda nyttor.

Kalkylen i WSPs rapport är räknat i 2014 års nivåer för kostnader och intäkter och uppräknad till dagens nivå möter den investeringen i hamnen väl.

Allt detta sammantaget resulterar i att Regeringskansliet, Region Skåne, Trafikverket, Sjöfartsverket och EU gör bedömningen att man vill vara med och investera i Ystads hamn och framtid och det tidsfönstret är öppet just nu. Väljer man att stänga detta fönster så kan Ystad och Skåne gå miste om stora summor i infrastrukturutbyggnad i järnväg, motorväg och den mer nära infrastrukturen i och till hamnen och österut mot Simrishamn, troligen räknat i miljardbelopp.

Investeringen i en utbyggd hamn ter sig på lång sikt därför som en hanterbar investering i den stora samhällsekonomiska analysen. Risken i konkurrens från alternativa transportvägar är mindre, vilket signalerna från så väl rederierna, hamnarna och tillväxtstatistiken bekräftar.

Mot bakgrund av att efterfrågade analyser och kalkyler finns, så är frågan om hamnens utbyggnad eller inte, snarare en fråga om att våga tro på och investera i Ystads framtid. Att inte säga ja till denna fantastiska möjlighet blir också ett ja till ökade kostnader och minskade intäkter för Ystads kommun för överskådlig framtid och en stagnation av denna fantastiska plats.

Henrik Berven(C)

Förtroendevald ersättare i fullmäktige

Ingress

Innehåll

Relaterade nyheter