Vår politik!

Bild

Centerpartiet i Ystad

Vi vill lära, leva ,bo och arbeta i ett hållbart och livskraftigt Ystad, på landsbygden och i staden.

Alla politiker i Ystad vill värna och satsa på förskola, skola och äldreomsorg, minska på arbetslösheten, och öka bostadsbyggandet för att fler människor ska kunna flytta till Ystads kommun.
Så vad vill Centerpartiet göra mer?
Låt oss få några minuter av din tid, så finner du närodlad politik som berör!

Bo i Ystads kommun

Du vill kunna välja olika trevliga boende utifrån dina behov, ålder och ekonomi och
ditt boende ska vara hållbart, energisnålt och byggt av miljövänligt material.
Friluftsliv, kollektivtrafik och service ska vara tillgänglig i staden och på landsbygden, genom god och säker infrastruktur.

Bygg fler hyreslägenheter, 1:or och 2:or i Ystad.

Bygg för olika generationer i samma område/hus

Stimulera byggföretag att bygga bostäder i nya planlagda områden utanför Ystad ex Köpingebro, Svarte.

Öppna upp för byggande av bostäder på områden som inte är av den bästa jordbruksmarken – för nya boendemiljöer! Det sparar god åkermark!

Stimulera utvecklingen av att använda solenergi !Bygg el laddningsstationer för elbilar för tystare och miljövänligare bilism i Ystad.

Fri uppkoppling till internet på alla kommunala mötesplatser och samlingslokaler.

Buss och tåg ska ha täta avgångar och vara samordnad under hela resan – viktigt för arbetspendling till Ystad och näringslivet!

Tåghållplats vid Bingofältet för arbetspendlare och boende i den västra delen av Ystad

Gör plats för fler badturister och boende i Ystads kommun att kunna parkera bilen vid badplatserna i Sandskogen

Leva och arbeta i Ystads kommun

Du väljer att leva i Ystad för att det finns arbete för minst en vuxen i familjen på orten, så att du är tillgängliga för ditt/dina barn!
Om du, din familj och dina gamla föräldrar behöver vård och omsorg, så ska vården finnas tillgänglig och vara valbar!
Du uppskattar att det finns flera olika fritidsaktiviteter att välja, inom idrotten och föreningslivet.
Du uppskattar och njuter av det rika kultur och nöjesutbudet, den fina stadsmiljön, de öppna landskapen och närheten till havet.

Näringslivet skapar arbete – därför behöver det bli enklare att vara företagare – minska regelverket i kommunen och se företagens behov!

Ungdomar har rätt till arbete – gör det lättare för företag att anställa ungdomar – minskad arbetsgivaravgift vid ungdomsanställning.

Som företagare ska du bli bemött på ett snabbt och effektivt sätt av en kommun som ser värdet i din verksamhet!

Snabbare och säkrare avgångar till och från Ystad – dubbelspår till Malmö

Snabbare och säkrare väg 13 och väg 9, norrut till Stockholm – betydelsefullt för hamnen och företagen men också för cykelpendlingen.

Flytta hamnverksamheten till yttre hamnen, så att inre hamnen kan bli ett attraktivt bostadsområde blandat med shopping,nöje, restauranger och övrig företagsetablering.

Bygg cykelvägar mellan alla byarna och Ystad tätort. Bra för cykelpendling, för ungdomar och för turismen mellan Hedeskoga - Sövestad, Glemmingebro-Nybrostrand, Hammar - Sandhammaren

Resurser till vägunderhåll för enskilda vägar – viktigt för hela landsbygden.

Satsa på den Gröna Näringen – livsmedel och fossilfri energi.

All mat ska vara ursprungsmärkt, fri från antibiotika och tillsatser som inte hör hemma i maten. Ta makten över maten genom att politiskt enas om en hållbar kostpolicy!

Efterbehandlingsvård ska finnas nära – slipp onödigt långa sjukresor/färdtjänst!

Satsa på mer avancerad hemsjukvård i hemmet för äldre!
Det är oftast jobbigt och oroligt för många äldre och sjuka att resa till olika sjukhus för rutinundersökningar som mycket väl skulle kunna utföras i hemmet.

Inför hälsosamtal för äldre - prioritera sociala aktiviteter. Näringsriktig och god mat ska vara en självklarhet i servicen till äldre!

Satsa på folkhälsoarbetet - genom att planera samhället utifrån ett folkhälsoperspektiv, skapar vi stimulerande, trygga och säkra miljöer.

Satsa på kultur- och nöjesutbudet i Ystad. Med ett rikt utbud finns det något för allas smak. Genom att kommunen underlättar och möjliggör forum för kultur och nöjesaktiviteter, så stimuleras mångfalden.

Satsa på fritidsaktiviteter för ungdomar - låt ungdomar vara med att utforma framtidens aktiviteter. Alla ärenden som berör ska lämnas över till ungdomsfullmäktige för att inhämta synunkter.

Inrätta ett så kallat fullmäktigeutskott för ungdomar mellan 16 år och 18 år - där ärenden ska behandlas för yttrande till kommunfullmäktige.

Lära i Ystads kommun

Vi vet att du vill att ditt barn ska gå i en attraktiv och utvecklande skola med stolta lärare, som med engagemang och kunskap coachar ditt barn till att bli nyfiken på yrkeslivet eller fortsatta studera vidare efter gymnasiet..

Stärk elevers studieteknik och analysförmåga

Alla elever ska få möjligheten att uppnå de betygsmål som varje eleven strävar efter.

Ge eleverna moderna och stimulerande lärmiljöer

God skolmat
som är fri från onödiga tillsatser , antibiotika och som inte har transporterats i onödan!

Öka lärarnas möjligheter till fortbildning - högre lärarkompetens = bättre studieresultat hos elever
Erbjud under gymnasieutbildningen, studietid utomlands – internationell profil

Mer praktiktid ute i det verkliga arbetslivet, redan för elever på högstadiet.

Fler lärlingsanställningar

Komvux ska erbjuder utbildning efter gymnasiet – efter näringslivets behov av kompetens.