Närodlad politik

Framåt för Falköpings Kommun!

Det goda ledarskapet för Falköpings kommuns framtid!

Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det är därför vi vill att makten skall finnas så nära människorna som möjligt.

Det samhälle vi eftersträvar bygger på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Utifrån dessa grundläggande värderingar skapar vi ett hållbart samhälle där alla människor har möjlighet att leva det goda livet.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och bygger på frihet, rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. Där vi genom gemensamt ansvar för trygghet och solidaritet bygger en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam klarar av.

Centerpartiet driver en politik som bejakar entreprenörskap och företagande, där etisk och miljömässig hänsyn tas och där marknadsekonomi är grunden. Att människan har ett arbete förebygger utanförskap, skapar ett hållbart samhälle och tillväxt i hela kommunen, utvecklar jämställdhet, jämlikhet och bidrar till välfärdens finansiering. Detta kan skapas genom minskad byråkrati och bättre förutsättningar för företag och utbildning för kommande arbetsmarknad.

Centerpartiet har lett och utvecklat Falköpings kommun sedan kommunen bildades efter valet 1973. Våra företrädare har ett tydligt och resultatinriktat politiskt ledarskap och vi vill fortsätta ta ansvar och utveckla kommunen på ett hållbart sätt där social trygghet, goda livsvillkor och ett gott liv är en självklarhet.

Falköpings kommun har stora förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att kommunen skall bli självförsörjande på produktion av förnybar energi! Under Centerpartiets ledning har viktiga beslut fattats, tex utvecklingen av biogas och logistikcenter, införande av gratis buss för personer över 65 år och att många mindre skolor finns kvar.

Falköping är en landsbygdskommun med många styrkor och Falbygden har en lång tradition av odling och kultur. Här finns stor utvecklingspotential inom den lokala matproduktionen, gröna näringen och en medveten satsning på turism där mat, natur, kultur och historia är starka reseanledningar och kan bidra till hela kommunens utveckling.

 

 Välfärd – Hälsa – trygghet

Alla människor är unika och har olika förutsättningar för att kunna må det goda livet. En förutsättning för att alla ska kunna leva det goda livet, är ett förebyggande förhållningssätt.

God folkhälsa är en grundsten i en hållbar välfärd och bygger på ett gott folkhälsoarbete i livets olika skeden. Folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället för att ge resultat. Men samhället ska också ge förutsättningar för alla människor att kunna ta ansvar för sitt välbefinnande, sin hälsa och livsstil.

En förbättrad folkhälsa är en viktig del i att klara välfärdens finansiering. En förbättrad hälsa och ökad trygghet skapas även genom meningsfull sysselsättning, oavsett om man är frisk eller har någon form av funktionsvariation.

Det finns vuxna människor med särskilda behov som har det svårt, både ekonomiskt och socialt. Det är viktigt att dessa människor får den assistans som de har rätt till. Vi vill även se över möjligheterna att ge höjd aktivitetsersättning för att de ska kunna leva det goda livet i Falköpings kommun.

Många seniorer behåller sin vitalitet långt upp i åldrarna. Det är viktigt med naturliga mötesplatser och tillgång till kulturarrangemang och nätverk dit man kan söka sig för socialt umgänge. Detta är än viktigare i dag då allt fler bor i ”en-persons-hushåll” och ofrivillig ensamhet kan leda till ohälsa. Tillgång till färdtjänst även vid kortare perioder av funktionsvariationer, till exempel i samband med höftledsoperation, blir alltså än viktigare.

Centerpartiet anser att seniorernas erfarenhet och kunskap är en viktig resurs för samhället och den behöver vi ta tillvara på än bättre.

Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Personer med olika funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller missbruksproblem ska få det stöd de behöver och kunna ha inflytande över sitt liv.

För de som är närstående är det viktigt att det finns stöd och avlastningshjälp när det behövs. De människor som behöver assistans ska kunna få det.

Tillgängligheten är avgörande för människor med olika funktionsvariationer. Vi vill därför skapa en vardag och ett samhälle med full tillgänglighet. Vi ska ha en miljö som upplevs trygg och vi behöver fortsätta arbetet med att identifiera otrygga platser och att vi får fler belysta område.

Lägenheter med god tillgänglighet behöver byggas i större utsträckning för att kunna erbjuda trygghet, gemenskap och god omvårdnad. Det är idag många som väljer att bo kvar länge i sitt hem med hjälp av hemtjänst men när man behöver flytta “hemifrån” är det viktigt att det utefter behov finns boende i olika orter i kommunen.

Behovet av demensplatser ökar och det möter vi genom ett nytt demenscenter som inkluderar ett kunskap- och erfarenhetscentrum som hela kommunen kan ta del av.

Valfrihet är ett sätt att kunna forma sitt liv utefter sina egna behov och önskemål.

För Centerpartiet är det en självklarhet att man ska kunna välja utförare, privata eller kommunala, när behov av vård, omsorg eller behov av hjälp för att sköta sin bostad uppstår och det kommer vi jobba för.

Att jobba förebyggande mot missbruk, utanförskap och kriminalitet är ett ständigt pågående arbete. Det arbetet görs i skolan, med föräldrar och elever men även tillsammans med andra aktörer. Ett brett samarbete mellan kommunens verksamheter, olika samhällsaktörer och föreningsliv är avgörande för att kunna hjälpa människor som riskerar att hamna i ett utanförskap och missbruk.

Vi arbetar för:

 • att Falköping skall ha Skaraborgs bästa hälsa 2030.
 • att det finns fler hjärtstartare i kommunen.
 • att det blir en ökad satsning på friskvård för att alla ska ges möjligheter att själva kunna ta ansvar för att kunna leva ett gott och friskt liv.
 • att missbruksvård erbjuds i livets alla skeden.
 • att det ska finnas närhet till äldreboende i hela kommunen • Att färdtjänst ska beviljas även vid kortare tid av funktionsnedsättning
 • Att de som är mest utsatta och med lägst inkomst ska få extra stöd 

Skola och utbildning

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det är det starkaste verktyg människan besitter för att utöka sina möjligheter oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Centerpartiet anser att det är viktigt förskola och skola ger möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar. Alla har rätt till god utbildning!

I Centerpartiets förskola och skola är eleven i fokus, och kunskap, lusten att lära och entreprenörstänkande, ger eleverna förutsättningar för både framtida arbetsliv och för att möta livets olika utmaningar.

Förskolan ska bygga på bra pedagogik och mångfald av utförare som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen bäst.

Förskolan och skolan ska ta vara på varje barns kreativitet och energi och se varje elevs möjlighet och utmaningar att nå sina mål.

Skolan måste vara i ständig utveckling och kunskap inhämtas med nya redskap, modern pedagogik och teknik. Utbildningens grund är kunskapsinlärning och inte enbart vilken tid som tillbringas i klassrummet. Det är viktigt att pedagogerna får rätt förutsättning att vara pedagoger för att på så sätt öka deras status och lönenivå. Fler vuxna med olika kompetenser behövs inom förskola och skola.

Alla barn ska ha samma möjligheter att undervisas av behöriga lärare och att få extra stöd om de behöver det. Undervisningens kvalitet ska inte påverkas av vilken skola man går i eller var i kommunen man bor. Skolorganisationen ska verka för integration och högre kvalité.

I Centerpartiets skola går alla elever ut med minst godkända betyg och pedagogernas kompetens och pedagogik är avgörande.

Det är angeläget att barn och ungdomar får rimligt lång resväg mellan hemmet och skolan. Detta är viktigare ju yngre barnen är. Skolornas upptagningsområden måste anpassas så att detta fungerar för att inte landsbygdsbarnen ska missgynnas. Det kan bli nödvändigt att avsätta medel för ytterligare turer med skolskjuts om kravet inte kan uppfyllas.

Fritidshem och förskola ska finnas nära där människor bor. Detta är en förutsättning för att hela kommunen ska leva.

Skolans bibliotek ska vara tillgängligt för alla. På detta sätt bidrar skolan till ortens samhällsservice och leder till att invånarna trivs och bor kvar.

Gymnasieskolan ska utgå från det livslånga lärandet och anpassas utifrån arbetsmarknadens och studenternas framtida behov och förutsättningar. Lärlingsoch yrkesutbildningar bör vara starkt kopplade till arbetsmarknadens behov för att möjliggöra fler arbetstillfällen.

För de som förlorar arbetet eller vill byta inriktning senare i livet måste vuxenutbildning finnas.

På lärcenter i Falköping finns ett brett utbud av utbildningar och verksamheter som riktar sig till vuxna. Att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna är viktigt både för människan och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi vill Lärcenter i samverkan med näringslivet fortsätta att utveckla utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov.

Falköpings kommun måste erbjuda goda arbetsförhållanden till all personal inom skolan. Detta gäller såväl löneutveckling som arbetsbelastning och annat som påverkar arbetssituationen.

Vi arbetar för:

 • att pedagogernas status och lönenivå ska öka och det administrativa arbete ska minska.
 • Att den beslutade skolorganisationen genomförs
 • Att vara positivt inställd till etablering av friskolor och fria förskolor
 • att den kommunala musikskolan ska finnas kvar på alla orter
 • att skolan och vuxenutbildningen ska bli bättre på att samverka med företag och arbetsmarknad.
 • att barnomsorgspengen ska vara kvar som ger föräldrar möjlighet att välja barnomsorg.
 • att ge tidiga insatser till barn med särskilda behov.
 • ett kraftfullt gymnasium som erbjuder en utbildning med både spets och bredd.

Klimat och miljö

Vi har ett stort gemensamt ansvar för vårt klimat och vår miljö. Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val och för Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljön utan att bromsa utveckling och ekonomi.

Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden behöver vi varandra i omställningen till ett hållbart kretsloppssamhälle. Vi ska jobba för att bli klimatneutrala i så stor utsträckning som möjligt.

I vår vardag utsätts vi för skadliga kemikalier både genom föda och till följd av giftiga ämnen som finns i kläder, plaster och andra varor vi använder. Det är angeläget att så många giftiga ämnen som möjligt fasas ut.

Vi behöver öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. En fortsatt satsning på biogas och andra biobränslen är viktig för att andelen miljöbilar ska öka. Kommunen bör föregå med gott exempel genom att se till att de egna fordonen är fossilfria. Arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter ska fortsätta för att minska energianvändningen.

Kärnkraften ska fasas ut och ersättas med el producerad från förnybara energikällor såsom biobränslen, vind, vatten och solenergi.

Centerpartiet anser att Falköpings kommun skall använda den kommunala vetorätten för att stoppa ansökningar om uranbrytning. Eventuell prospektering av andra mineral måste ske på ett sådant sätt att vårt landskap och vår natur inte skadas.

En levande landsbygd och gröna näringar, som innehåller både skogs - och jordbruk, är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Svensk djuruppfödning bidrar till öppna landskap och Centerpartiet i Falköping kommer jobba för mer närproducerade och ekologiska produkter i kommunens kök. Vi ska upphandla kött från djur som fötts upp i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Naturnära turism och upplevelser kan skapa nya arbetstillfällen men även förståelse för miljöutmaningar som finns.

Vi arbetar för:

 • att ingen prospektering eller brytning av uran ska ske i Västgötabergen
 • att Falköpings kommunala fordonspark ska bli helt fossilfri.
 • att satsningen på förnybar energi från t.ex. biogas, vind, sol och biobränsle fortsätter.
 • att ta fram en vattenförsörjningsplan
 • att kommunala byggnader ska byggas klimatsmart

Kultur och fritid

Falköpings kommun blir en alltmer mångkulturell kommun, och detta skapar nya möjligheter. Kulturupplevelser stärker självförtroende och gör att fler tar tillvara yttrandefriheten. Det i sin tur stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle.

Ett levande kultur- och fritidsliv för alla åldrar är viktigt då man utvecklas i möten med varandra och olika kulturupplevelser.

Ett samhälle med ett blomstrande kultur- och fritidsliv, som innefattar alla, ger de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande och en hållbar framtid. Kultur och upplevelser är även en viktig tillväxtfaktor för handel och näringsliv i kommunen.

Kultur i förskola, skola och omsorg är viktigt för att skapa utveckling, delaktighet och demokrati. För att öka delaktighet och meningsfull fritid vill Centerpartiet jobba för att utveckla lov-aktiviteter med bredd inom kultur, natur och fritid i hela kommunen.

Vi vill införa en fritidscheck till alla barn och unga mellan 0-18 år för att fler familjer, barn och ungdomar ska kunna få ett mer aktivt liv och minska utanförskap.

Vi vill arbeta för ett brett kulturliv där nya digitala uttryck frodas sida vid sida med traditionell kultur och där kulturella och kreativa näringar blomstrar.

Centerpartiet har varit drivande när det gäller utbyggt bredband i hela kommunen och det innebär stora möjligheter till nya mötesplatser, kunskap, kultur och utveckling. Digitalisering på lika villkor, oavsett var man bor, är en förutsättning för demokrati och möjliggör en decentralisering.

Vi arbetar för:

 • att ett fortsatt stöd till föreningsliv, folkbildningen, samlingslokaler och kulturevenemang finns
 • att tillgång till mötesplatser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer skapas
 • att utegym och spontan- näridrottsplatser skapas i kommunen
 • att kreativa skolgårdar skapas som används även på fritiden • ökad satsning på simskolebussar, både på landsbygd och tätort
 • att införa fritidscheck till alla barn och unga 0-18 år

Jämlikhet-integration-demokrati

Varje människa är unik och tillför erfarenhet till samhällsutvecklingen. Det är ett delat ansvar att ge människor maximala möjligheter i livet och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter. Vi har ett gemensamt ansvar att möta människor med respekt och att jobba för en positiv värdegrund. Alla som bor i kommunen ska känna delaktighet!

Gemenskapen ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, funktionsvariation, kön, ålder eller sexuell läggning. Vi behöver på ett bättre sätt ta vara på människors olika kunskap och erfarenhet.

Ofta tänker man på invandrargrupper när man pratar om integration, men det finns olika grupper/människor som har behov av att integreras. För att kunna integreras i samhället krävs ett inkluderande samhälle, ett eget ansvar, en ömsesidig vilja och förståelse.

Främlingsfientlighet är ett av de mest allvarliga hot som vårt samhälle och vår demokrati står inför. Den bryter ned den ömsesidiga respekten och värdigheten människor emellan. Främlingsfientlighet öppnar vägen för återkomst av ideologier vars utgångspunkt är att alla människor inte har samma värde. Detta kan aldrig accepteras och kan bemötas med ökad kunskap om olika kulturer. Att ta vara på den mångfald som finns i Falköpings kommun är ett sätt att bevara och utveckla demokratin.

Vi arbetar för:

 • att minska bostadssegregationen.
 • att ta tillvara människors olika förutsättningar till arbete och delaktighet.
 • att jobba för ökad samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar

Landsbygd och mat

En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att det inte finns någon motsättning mellan stad och land utan att vi ser utvecklingsvinster genom samverkan. Landsbygden är livsnerven för närproducerad mat, förnybar energi, naturnära och hållbar turism. Svenskt jordbruk, fiske och jakt bidrar till den klimatsmarta, sunda och säkra maten.

Svensk djuruppfödning skapar ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas. Allt detta tillsammans är unika möjligheter för landsbygden att ta ledning i den gröna näringslivsutvecklingen.

I Sverige har vi lagar som bland annat värnar djurskydd, livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö mm. Centerpartiet anser att det är en självklarhet att det offentliga upphandlar produkter/tjänster som håller för svensk lagstiftning. Det är också viktigt att man har ett förfarande i upphandlingar som möjliggör för små och stora företag att göra affärer med offentlig sektor, men att miljötänk finns med hela vägen.

För att göra det möjligt att bo och utvecklas i hela kommunen behöver det finnas tillgång till bra service oavsett var du bor. Tillgången till bra uppkoppling är en förutsättning för att kunna bo och driva företag ute på landsbygden, därför är det viktigt med fortsatt utbyggnad av fibernätet i kommunen. Vi kommer vara fortsatt drivande i frågorna om bidrag till vatten-, fiber-, avlopp- och vägföreningar.

Centerpartiet har varit drivande i frågan om tillagningskök i hela kommunen för att maten ska lagas så nära gästen som möjligt, Det är en viktig satsning då vi vet att mat som lagas från grunden med bra råvaror, helst närproducerade är viktig för hälsan, trygghet och god aptit. 10

Vi arbetar för:

 • att det ska finnas attraktiva tomter i hela kommunen
 • att det ska finnas god service att tillgå oavsett var du bor i kommunen.
 • att behålla bidragen till enskilda vägföreningar; fiberföreningar och vatten- och avloppsföreningar.
 • att maten ska lagas från grunden med närodlade produkter i kommunens kök.
 • att Falköpings kommun upphandlar en större andel närodlat och ekologiskt.

Infrastruktur och bostäder

Falköpings kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Det ska finnas varierat boende och goda pendlingsmöjligheter, till och från kommunen. Det behövs ett utvecklat och flexiblare sätt att resa, fler avgångar med både tåg och buss mellan kommunens tätorter och landsbygd.

Utifrån en miljö- och folkhälsosynpunkt är det viktigt att man ska kunna förflytta sig inom kommunen på säkra gång- och cykelvägar.

Utveckling av flerfamiljshus med certifierade träprodukter är ett miljövänligt sätt att bygga. Det innebär också möjligheter att använda inhemska produkter med förädling lokalt. Centerpartiet vill att nyproduktion av flerfamiljshus i större utsträckning görs i trä.

Vi arbetar för:

 • att tågstopp i Vartofta införs.
 • att utöka kollektivtrafiken
 • att fler gång och cykelbanor anläggs i hela kommunen
 • att lägenheter med god tillgänglighet byggs
 • att fler pumpstationer för cykel anläggs
 • att laddstationer för elbilar anläggs
 • att möjliggöra för alternativa boendeformer i hela kommunen
 • Att fler flerfamiljshus i trä planeras och genomförs i Falköpings kommun

Jobb och företagande

Arbete är grunden för hela samhällets utveckling, välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela kommunen. Vi vill se fler växande företag men även nya företagsetableringar. Som den landsbygdskommun vi är finns det stora förutsättningar utveckla företagande inom områden som rör exempelvis förnybar energi, naturnära turism och livsmedelsproduktion. Tack vara terminalen och logistikcenter finns stora utvecklingspotentialer även inom industrin.

För att kommunen ska växa behövs en stark arbetsmarknad och ett gott företagsklimat. Falköpings kommun bör fortsätta att uppmuntra nätverkande mellan företagare för en stark gemenskap och utveckling inom olika områden.

Centerpartiet anser att livslångt lärande ger människor möjlighet till frihet och rörlighet under sitt yrkesliv. Att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna är viktigt både för människan och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi måste bli än bättre på att matcha utbildningar, både på gymnasienivå och på vuxenutbildningen, utefter näringslivets framtida kompetensbehov. Vi behöver även kunna göra specifika utbildningar tillsammans med näringslivet för att stärka kommunen som en attraktiv företagskommun och minskad arbetslöshet. Det är viktigt att Lärcenter är flexibelt och möter de behov av utbildningsplatser som uppkommer med att konjunkturen går upp och ner.

Vi vill minska utsläpp och tung trafik utanför skolor, förskolor och kommunens boenden. Samtidigt vill vi göra det enklare för småproducenter att leverera sina produkter till kommunens verksamheter.

Centerpartiet vill därför att samlastningscentral startas upp dit olika leverantörer kör sina varor, både mat och andra produkter som verksamheterna behöver. Där lastas sedan de olika varorna tillsammans och körs ut till skolor, förskolor och boenden.

I och med att vi samlastar olika varor minskar antal lastbilar och på så sätt minskar miljöpåverkan och den tunga trafiken runt våra skolor, förskolor och boenden minskar.

Vi arbetar för:

 • att mobiltäckningen i hela kommunen blir bättre.
 • att ha ett fortsatt nära samarbete med näringslivet för bästa företagsutvecklingen.
 • att fortsätta utvecklingen på Logistikområdet
 • att kommunen har ett lärcenter som möter arbetsmarknadens kompetensbehov i det livslånga lärandet
 • att starta upp en samlastningscentral i samarbete med andra kommuner.
 • att starta upp ett landsbygdscentrum
 • att använda de gröna näringarna mer för praktik och fler arbetstillfälle

Detta är närodlad politik för Falköping!