Alliansen ++ satsar framåt!

ALLIANSEN++ presenterar prioriterade frågor under resterande del av mandatperioden:

- Vi ser nu över hur kultur och fritid kan samordna sina lokaler för utveckling av sina verksamheter.

- Vi skall bli bättre på att informera om, och marknadsföra alla de fritidsaktiviteter som finns i vår kommun.

- Vi vill fortsätta utveckla kulturskolan med fler aktörer för ett ännu bredare utbud.

- Vi utvecklar barn- och ungdomsverksamheten. Nu börjar vi verkställa de förslag som nämnden för utbildning, kultur och fritid kommit fram till.

- Vi vill tveckla Västerby som fritidsområde med fler aktiviteter, som kommer fram i den utredning som pågår.

- Vi utvecklar Träffpunktsverksamheten i hela kommunen, i samverkan med olika frivilla organisationer, för att öka öppettiderna.

- Ta beslut om den nya förskolan på Västerbyområdet och påbörja projekteringen med målsättning om att ny förskola ska vara klar 2024.

- Ta beslut om renovering eller nybyggnation av badhus så snart utredningen är klar. Ingen tvekan om att vi ska ha ett badhus i Götene.

- Genomföra en medborgardialog om visionen för kv. Hallonet.

- Marknadsföra tomter i hela kommunen ännu mer, för ökad byggnation i hela kommunen.

- Trygga och trivsamma centrummiljöer.

- Vi fortsätter att ge stöd för utveckling i byarna och de mindre tätorterna med en Landsbygdspeng om 300 tkr per år.

- Vi fortsätter att prioritera klimat – och miljöarbetet, genom att from 2022 ha rekryterat en miljöstrateg, som kommer vara en drivande och sammanhållande kraft i kommunens arbete.

- För att få en mer hållbar besöksnäring fortsätter vi att genomföra infrastrukturåtgärder inom turism- och besöksnäringen.

- För att bryta trenden med allt fler långtidsarbetslösa så ska samarbetet mellan Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten utökas.

Relaterade nyheter