Centerpartiets budget för 2019 och plan för 2020-2021: För Lidköping framåt

I budget och strategisk plan presenterar vi vår vision och våra politiska prioriteringar för åren 2019-2021.

Under 2017-18 har en svår situation för social- och arbetsmarknadsnämnden uppdagats trots långt-gående besparingar har inte nämnden lyckats komma tillrätta med sin ekonomi och få en budget i balans. Kostnader för människor i utsatta situationer har ökat dramatiskt de sista åren. Detta tillsammans med olika räknefel och omvärldsfaktorer gör att nämndens ekonomi är ansträngd. En slutsats man kan dra är att delar av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter under en längre tid varit underfinansierade. Man har klarat sitt uppdrag med hjälp av att statliga pengar för migration och integration kommit in i systemet. När dessa pengar inte längre kommer in i samma omfattning som tidigare så uppdagas problembilden med under-finansiering i verksamheterna.

Vård och omsorg står inför stora demografiska förändringar i framtiden där fler äldre skapar utmaningar, men omställningsarbetet som hittills gjorts inom äldreomsorgen har varit lyckosamt. Nu stundar utmaningen med att fortsätta utvecklingen av arbetssätt och forma omsorgen om våra äldre på ett sätt så vi klarar ökat antal vårdtagare utan att kostnaderna ökar drastiskt. Bland annat genom att satsa på stöd till anhöriga och förebyggande verksamheter samt att vara positiv till alternativa driftsformer. Formerna för stödet till personer med funktionsnedsättningar kan också utvecklas. Utmaningen är stor men vår ambition är att kunna hantera senare års stora kostnadsökningar utan att försämra kvalitet och effekt.

Barnomsorg, förskola, låg- och mellanstadier har Lidköping under flera decennier lyckats bra med att utveckla. En politisk samsyn mellan blocken att skapa barnens bästa skola är gällande och detta har lyckats på ett utmärkt sätt, däremot saknas det alternativa driftsformer, valfriheten för barn och föräldrar är begränsade till de kommunala skolorna. Dessutom tycks aldrig majoriteten komma i fas med byggandet av nya skolor och förskolor. En långsiktig strategi för hur skolor och förskolor skall utvecklas och byggas i kommunen behövs. Vi uppfattar att fokus legat på barn i de lägre åldrarna och att utvecklingen kring högstadie-skolorna varit eftersatt under en längre tid. Därför vill vi göra en riktad satsning på högstadieskolan. Att bibehålla en god kvalité på mat och städ i barnomsorgen och skolan är självklart för Centerpartiet. Vi vill under inga omständigheter ge avkall på upphandling av närproducerad mat, tillagning i tillagningskök och frekvensen på städningen i skolan. Vår ambition är fortsatt att barngrupperna måste minska under perioden.

För att kommunen skall utvecklas och växa och nå målen på 45 000 invånare 2030 så måste vi ha mark tillgänglig för verksamheter och bostadsbyggande i hela kommunen. Det är viktigt att planer, bygg-lov och andra tillståndsprövningar i kommunal regi sker snabbt för att locka företagsetableringar och byggande av bostäder till orten. Samhällsbyggnads-förvaltningen behöver därför stärkas upp med personella resurser. 

Fokus på närproducerade livsmedel och satsning på god kvalité på råvaror och tillagning av den offentliga maten så nära de som ska äta den som möjligt. Ge landsbygdsutvecklingsprojektet ytterligare medel för projekt om närproducerad mat och kommunal upphandling.

Skapa utrymme inom budget för näringslivsbefrämjande åtgärder och mer riktade insatser för jobbskaparna tillsammans med tillväxtbolaget. För att bli en än mer attraktiv ort att bo på måste vi ta höjd i budgeterna framåt för att med-finansiera en rejäl upprustning av Kinnekullebanan. Kommunen måste hela tiden sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare, alla som arbetar i kommunen skall känna sig hörda, sedda och uppskattade.

Satsning på småorterna är självklar. Det är dags att göra verkstad av handlingsplan för landsbygden som antogs av fullmäktige under förra mandatperioden och utveckla småorterna enligt programmets intentioner.

Det stora värde som kommunen äger och förvaltar i form av fastigheter måste få en stringentare uppföljning och vi föreslår därför att fastighetsförvaltning läggs under en egen nämnds förvaltning.

Den mest omfattande förändringen vi föreslår är på kultur- och fritidsområdet. Vi föreslår att Kultur- och fritidsnämnden omorganiseras och att kulturförvaltningen läggs in under utbildning. Det ekonomiska läget talar emot att bilda en ny nämnd för kulturen. Centerpartiet föreslår därför att kultur övergår till utbildningsnämnden och hamnar under den förvaltningen. Skälet till detta är bland annat att man gjort det i andra kommuner med lyckat resultat. Utöver detta så har studieförbunden en viktig del i kulturutbudet och vuxen-utbildningen vilket medför att de har en huvudman på kommunen och vi kan få en bra hävstång på våra satsade pengar. 

Fritid får bli kvar som egen nämnd men blir en sjumannanämnd med huvudsaklig uppgift att fördela föreningsbidrag och hyra ut de anläggningar som finns kvar i kommunal regi. Föreningslivet måste få stimulanser från kommunen för att aktivera barn med särskilda behov.

Satsningar under planperioden för att utveckla kommunen

 • Byggnation av ny högstadieskola på Dalängen med början 2021.
 • De la Gardiegymnasiet tar Rudenschöldskolan i anspråk.
 • Byggnation av demenscentrum.
 • Byggnation av badhus i samband med övrig utveckling av Framnäsområdet.
 • Idrottsanläggning för utomhusidrott på lämpligt ställe i staden i samverkan med idrottsföreningarna och som byggs och drivs av föreningarna själva.
 • En ny museibyggnad som rymmer samtliga museiverksamheter i kommunen, byggnaden placeras i eller i närheten av Rörstrandsområdet.
 • Möjliggöra för arenabygget i Vinninga.
 • Medel avsätts för att stimulera satsningar i småorterna och landsbygden.

För att finansiera detta kommer vi dels vara tvungna att lösgöra bundet kapital samt avyttra en dela av kommunens befintliga fastighetsbestånd. Och kanske viktigast att få flera av satsningarna föreningsdrivna och att vi söker samverkan med andra aktörer som är villiga att bygga anläggningar i kommunen.

Kommunstyrelsens verksamhet och intern service

 • Skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat.
 • Satsa på närproducerade råvaror.
 • Fastighetsförvaltningen läggs under särskild nämnd.

Social och arbetsmarknad

 • Få nämndens budget i balans.
 • Fokus på integration.
 • Fokus på tidiga insatser för barn och unga.
 • Hemmaplanslösningar istället för dyra placeringar.

Vård och omsorg

 • Alla över 80 år som önskar plats på äldreboende skall erbjudas detta utan prövning.
 • Säkerställa kompetensförsörjningen.
 • Utveckla demenscentrum.
 • Utveckla stödet till anhöriga.
 • Öka förebyggande åtgärder.
 • Effektivisera och utveckla stödet till funktionsnedsatta. 
 • Uppmuntra till alternativa driftformer så det kan vara möjligt att välja annan vårdnadsgivare.
 • Byggnation av nytt serviceboende för funktionsnedsatta.

Barn och skola

 • Skapa utrymme i befintlig ram för att öka personaltätheten.
 • Integration.
 • Landsbygdsskolorna behålls och utvecklas. 
 • Satsa på högstadieskolorna.
 • Riktade pengar för att möjliggöra utflykter och studiebesök för eleverna.

Samhällsbyggnad

 • Fler laddstolpar i kommunen.
 • Standardhöjning och underhåll av gatunätet.
 • Snabbare handläggning av planer och bygglov.
 • En stadskärna full av aktivitet året runt.
 • Mer byggbar mark i HELA kommunen.
 • De som är berättigade till färdtjänst skall ha rätt till fri kollektivtrafik.

Utbildning och kultur

 • Stärka yrkesutbildningarna
 • Entreprenörsprogram
 • Fler elever fortsätter till högre studier
 • Fortsatt satsning på Campus och vuxenutbildningar.
 • Utbilda till arbete.
 • Kulturutbud i samklang med näringsidkare.
 • Skolan är en naturlig del i kulturlivet.
 • Stärka ideella föreningars kulturarbete.

Fritid

 • Mer föreningsdrivna anläggningar.
 • Föreningsbidrag efter aktivitet, barn och ungdomsverksamhet. 
 • Fritidsanläggningar för alla.
 • Nytt badhus.