Infrastruktur, planer och bebyggelse

Som en del arbetet behöver Skara kommun ett planråd/utskott, där förutsättningar för olika planeringsfrågor kan diskuteras mellan politiker och tjänstemän. Dialog är en viktig del i arbetet om resultatet ska bli så bra som möjligt.

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen en plan för hur det ska gå till. Det gäller på alla plan, trafik, bebyggelse, verksamhet med mera. Skara kommun kommer under 2018 att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I programmet skall man planera för nästa utbyggnad av Skara kommun och stad. I det arbetet ska behovet av byggnation i hela kommunen hanteras, det är inte enbart i staden folk vill bo. I de flesta delar av kommunen behövs en större variation att välja på, med såväl villor som lägenheter, och möjlighet att välja mellan att köpa och hyra sin bostad. Exempelvis efterfrågas hyresrätter i Varnhem.

Även översiktsplanen, som antogs 2004, behöver göras om. En del den nya planen bör hantera stadsbilden och hur staden kan utvecklas och samtidigt bevara karaktären. Ett steg i detta är att identifiera och definiera viktiga siktlinjer, utifrån det kan beslut fattas om var det är lämpligt att förtäta bebyggelsen och bygga högre bostadshus och vilka områden som ska bevaras som låga eller obebyggda. Ett annat är att se till brukningsvärd åkermark skall så långt som möjligt fredas från bebyggelse och annan exploatering, det gäller exempelvis Hagabacken. Skaravallen är å andra sidan ett område som det går att bygga bostäder på eller som kan nyttjas på annat sätt. En del av området måste dock reserveras för Mariebergsskolans idrott och för spontanidrott. Sörskogen är ett bostadsområde som fortsatt ska utvecklas för fler bostäder. Det behövs ytterligare ett område för bostadsbyggnation, vilket behöver utredas.

En viktig fråga är det hållbara resandet, oavsett om det sker med förnyelsebart bränsle i egen bil, kollektivtrafik, cykling eller genom att gå. Det förutsätter ett väl fungerade vägnät, i Skara kan delar lösas genom att uppdatera vägplanen, ett mål bör vara att alla statliga vägar ska vara belagda. Även stadsbusstrafiken i Skara behöver ses över, vi behöver hitta en annan lösning som fungerar bättre för stadens invånare och besökare. Kanske kan stadsbusstrafiken vara anropsstyrd.

Även de som går och cyklar behöver ett fungerande vägnät, det är därför viktigt att säkerställa att vi har säkra cykelvägar och bilvägar lämpliga för cykling som hänger ihop och knyter samman kommunens olika bostadsområden och besöksmål. Målsättningen på regional nivå är att hela regionen ska bindas samman med infrastruktur för cykling.

Infrastruktur handlar inte bara om transporter, det handlar även om kommunikation. Det är viktigt för kommunen utveckling och attraktivitet att det finns möjlighet att koppla upp sig på en bra internetanslutning och att det finns mobiltäckning som räcker till där folk bor och arbetar.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • En uppdaterad översiktsplan
  • En parkeringsutredning i Skara centrum
  • Fortsatt utveckling av Sörskogen
  • Högre hus och förtätning, där det bedöms som lämpligt
  • Att det byggs bostäder i kommunens olika delar
  • Bind ihop Skaras olika delar med ett fungerande cykelvägar
  • Bredband till alla som vill ha
  • Mobiltäckning med tillräcklig kapacitet i hela kommunen