Kultur och fritid


Vikten av kultur- och fritidssysselsättningar kan inte nog betonas. Nämnden kallar sig ibland för "nämnden för livskvalitet", vi skulle vilja bredda det och säga att det är "en nämnd för livskvalitet och demokratiutveckling". I detta finns inte bara det kommunen själv erbjuder, utan även det utbud som civilsamhället och våra föreningar står för. Därför behöver det stöd som kommunen ger till civilsamhället fungera och nå ut på ett sätt som gynnar föreningslivet och Skaras invånare.

En del i det stöd kommunen ger till föreningar kommer genom de anläggningar som föreningarna har tillgång till, en av dessa är Vilan, som är kommunens största idrottscentrum. Även de fritidsanläggningar som inte brukas av föreningar är viktiga för många av kommunens invånare, bland annat kommunens badplatser. Ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter gynnar folkhälsan och kommunens attraktivitet. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter erbjuda dessa möjligheter över hela kommunen. Föreningslivet ska ges förutsättningar att utvecklas och ska ses som en resurs som för kommunen är viktig att stödja.

Kulturutbudet i Skara skall vara berikande både för den som bor här och för den tillfällige besökaren. Det ska finnas tillgängligt för barn och vuxna, samt ge våra nya invånare en möjlighet att ta del av den kultur de lever i. En del i Skaras kulturskatt är den samling som finns i Gamla biblioteket, som det tyvärr är väldigt få som har möjlighet att se idag. Det är dock viktigt att en eventuell satsning är en del av en långsiktig plan, så det går att få ekonomi i projektet och samtidigt göra materialet mer publikt.

För att göra en del av kulturutbudet med tillgängligt till våra barn och ungdomar föreslår vi att kommunens elever ska få tillgång till ett stort utbud av e-böcker. Till ett förhållandevis lågt pris skulle kommunens elever kunna få tillgång till alla böcker i utbudet som är riktade till barn och ungdomar. Det skulle fungera som ett komplement till det material som finns på kommunens bibliotek.

Botaniska trädgården i Skara innehåller många spännande växter och i dagsljus är parken ett trevligt inslag i staden. Under dygnets mörkare timmar upplevs den tyvärr som mindre trygg, vilket begränsar användandet. Centerpartiet kommer därför att arbeta för bättre belysning av parken och en större aktivering, exempelvis med utegym. Att föra in mer belysning kan göras på flera sätt och vi tänker oss att några bör kombineras. Med de olika träd och buskar som utgör parkens särdrag skulle effektbelysning på träd skapa trygghet samtidigt som parkens egna värden lyfts fram. Tillsammans med traditionell belysning längs gångarna skulle parken kunna upplevas i trygghet även då det blivit mörkt.

Även Viktoriaparken kan behöva ett lyft för att öka tryggheten och för att ge parken mer liv. Att arbeta med belysning är en del, att möjliggöra bad i Viktoriasjön en annan. När sjön anlades användes den bland annat till bad, en möjlighet vi gärna ser återskapad. Det innebär arbete med tillströmmande vatten så vattnet är rent nog, att få lerpartiklar att sjunka till botten så vattnet blir klarare och en del annat. Det innebär en del arbete med hur vattnet rinner innan det når fram till sjön, arbete med växtteknik för att skapa ett fungerande ekosystem i sjön, samt inte minst att se till att vattnet inte skitas ner innan det når fram till parken.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Ökat stöd till civilsamhället och folkbildning
  • Att se över reglerna för föreningsstöd
  • Att ge bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar stöd
  • Fortsatt stöd till barnkulturen
  • Att se över möjligheterna att lyfta fram samlingarna i Gamla biblioteket
  • Fri tillgång till e-böcker för kommunens elever
  • Förändringar för större trygghet i Botan
  • Att Viktoriasjön på sikt ska kunna bli en badsjö