Miljö och energi


lHoten mot miljön är vår tids största utmaning. Världen nyttjar idag naturens resurser på ett ohållbart sätt med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. För Centerpartiet är det självklart att det ska vara dyrt att förstöra miljön och det ska vara lönsamt för både företag och privatpersoner att göra gott för miljön. Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling.

En bättre miljö förutsätter i dagsläget ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten, både i Sverige och i övriga världen, så det är viktigt att klimatpåverkan från transportsektorn minskar.

Centerpartiet kommer att arbeta för att kommunens energi ska vara fossilfri senast 2030. Det inkluderar exempelvis fjärrvärme, solceller på kommunens byggnader och förnyelsebart bränsle i kommunens bilar och andra fordon. För Skara kommun handlar det både om att själv ställa om och att bidra till en större förändring genom att föregå med gott exempel, testa och ge tips och råd till kommuninvånare och företag.

Centerpartiet kommer också att arbeta för att Skara kommun går före med bland annat att installera ytterligare solceller på kommunens fastigheter. Det är en del i arbetet att bli fossilfria.

Vi behöver planera för det gröna i Skara kommun, antingen genom en grönplan eller som en del i en omarbetad översiktsplan. Här behöver frågor som hur vi kan hjälpa den biologiska mångfalden hanteras, tillsammans med övriga ekosystemtjänster (de värden naturen ger oss människor). Här ingår bland annat hur vi ser till att våra pollinerande insekter inte försvinner. Våtmarker behövs som en del i den variation som både genererar biologisk mångfald och hanterar regnvatten, det är därför viktigt att det finns våtmarker på lämpliga platser i kommunen.

Skara reningsverk uppfyller dagens krav, men släpper ändå förbi en del ämnen som kan vara skadliga för människor och natur. Vi vill utreda om det är möjligt och i så fall vad det kostar att bygga ytterligare reningssteg för att förbättra reningen. Vi vill också fortsätta och intensifiera uppströmsarbetet så att många farliga ämnen kan tas bort innan avloppsvattnet kommer in i reningsverket, med punktinsatser där de farliga ämnena tillkommer kan vi vara mer kostnadseffektiva.

Den satsning på att erbjuda vatten/avlopp/bredband som Skaraenergi och Vallebygdens energi har genomfört på landsbygden är mycket positiv och bidrar till att öka möjligheten för boende och företagande.

Det finns, främst i Skara tätort, stora områden med förorenad mark efter tidigare verksamhet. Det kan exempelvis vara nedlagda tvätterier, soptippar och gasklockan i Skara. På många ställen förhindrar föroreningarna en önskad utveckling av marken, då sanering ofta för dyrt i förhållande till markens värde. Vi vill därför utreda möjligheten att på något sätt inrätta en lokal saneringsfond, i samverkan mellan näringslivet och kommunen. Detta för att hitta en finansieringsform för sanering i de fall där dagens ägare inte har någon koppling till den ursprungliga förorenaren.

De stora flockar med svartfåglar (kråkor, kajor osv) som rör sig i kommunen är i många fall störande och kan uppfattas som en sanitär olägenhet. Därför föreslår Centerpartiet att vi ska inrätta någon form av tjänst som kommunal jägare.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Att arbeta för att Skara kommuns energi ska vara fossilfri senast 2030
  • Att kommunen tar gram en grönplan för Skara kommun
  • Kommunens bilar skall gå på förnyelsebara bränslen
  • Att förbättra kvaliteten på det vatten som lämnar reningsverket
  • Fler våtmarker
  • Att utreda möjligheten att inrätta en lokal saneringsfond
  • Kommunala jägare
  • Fler solceller på kommunens fastigheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.