Omsorg


Omsorgen är till för att hjälpa när vi själva och de närmaste inte räcker till, det handlar om människor, det handlar om dig och mig. Här erbjuds stödfunktioner för de som behöver det. Det kan vara de som har det kärvt ekonomiskt, äldre, för människor som behöver hjälp för att få sin vardag att fungera av olika anledningar och för anhöriga till människor som av olika anledningar har det svårt. Därför är det väldigt viktigt att omsorgsnämnden får de resurser som behövs för att erbjuda den trygghet och omsorg som måldokumenten efterfrågar.

Tilldelningen av medel skall stå i rimlig proportion till behoven. För flera av verksamheterna handlar det om att servicen och stödet ska kunna utföras och att det ska finnas pengar till verksamheten.

När det gäller den service som kommunen erbjuder våra äldre invånare finns det en del konkreta förändringar som behöver genomföras. För att möjliggöra att var och en skall kunna bo i eget boende så länge man önskar, måste det finnas olika typer av boenden som man kan flytta till. Det ska inte bara finnas "någonstans i kommunen", det ska finnas i kommunens olika delar. Det handlar bland annat om trygghetsboende och äldreboende. På nationell nivå behövs en översyn av skattesystemet och reavinstbeskattning för att främja rörligheten på bostadsmarknaden.

Idag krävs prövning av vilka behov var och en har innan det kan bli tal om exempelvis hemtjänst. Centerpartiet menar att vi kan öka tryggheten och bekvämligheten för de äldre om de själva kan välja att ta del av den hjälpen efter sin 80-årsdag. På det viset minskar också arbetsbelastningen i den administrativa delen, när en prövning inte behöver göras i varje enskilt fall.

Även kommunens korttidsboende måste utvecklas, så människor kan komma hem till kommunen när de varit på sjukhus men inte är redo att ta hand om sig själva. Det är ännu så att Skara kommun har ett antal medicinskt färdigbehandlade patienter som måste stanna kvar på sjukhus, för att vi inte har resurser för att ta hem dem.

Trygghet och säkerhet för hemvården är ett perspektiv som ska prioriteras. Därför måste antalet personer som kommer hem till personer med hemtjänst minska.

Kommunen ska ge möjlighet för den som är i målgruppen för LSS att få relevant stöd. De invånare som behöver socialt bistånd, ska få förutsättningar att komma i arbete, praktik eller studier. Fokus ska vara arbetslinjen istället för försörjningsstöd. (Trelleborgsmodellen)

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Fler äldreboenden
  • Trygghetsboenden, även i Ardala och Axvall
  • Hemtjänst till de över 80, utan prövning
  • En välfinansierad verksamhet i omsorgen
  • Arbetslinje vid försörjningsstöd

En satsning på verksamheten i omsorgen enligt ovanstående kommer att kräva att omsorgen tillförs ytterligare resurser. Det är vi beredda att göra

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.