Valprogram 2015-2018

Centerpartiet Skövde - Valprogram 2015-2018

Centerpartiet vill att Skövde kommun ska vara en kommun där alla invånare trivs med sina liv och har möjlighet att utvecklas, där man vill bo och dit man vill flytta. För oss är det självklart att Skövde ska vara en långsiktigt hållbar kommun som tar ansvar för både människor och miljö, där vi alltid har hjärtat med i politiken.

Skövde ska vara den öppna och välkomnande kommunen där möten och samverkan mellan människor, företag, organisationer och länder gör att värdefulla, utvecklande saker sker för kommuninvånarnas bästa.

Meningsfulla och trygga Skövde

Centerpartiet tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma saker själv. Alla ska ha möjlighet att utvecklas, oavsett vem man är, hur gammal man är eller var man bor. Vi vill att människor ska ha jobb och en rik fritid. Vi vill att människor ska vara trygga, må bra och trivas med sina liv.

Centerpartiet vill
- Att det ska vara trygga miljöer där människor lever, vistas och möts
- Starta fler familjecentraler
- Ge större möjligheter för nyanlända att snabbare komma in i samhället och få egen försörjning
- Att omsorgen i kommunen erbjuder mångkulturell mat
- Att all mat till våra verksamheter ska lagas i Skövde, även kyld mat
- Att biståndsbedömt parboende erbjuds
- Bygga fler trygghetsboenden för äldre i hela kommunen
- Att det ska finnas möjlighet till valfrihet i de tjänster kommunen erbjuder
- Utreda möjligheterna att införa valfrihetstjänster för biståndsbedömd mat
- Ha ett starkt utbud av kultur, musik och teknik för barn- och unga på fritiden, genom kulturskola, musikskola, science center och ungdomens hus
- Skapa en kongress och konserthall och fortsätta renoveringen av Kulturhuset
- Utveckla och stärka marknadsföringen av Billingens fritidsområde
- Att folkhälsa, jämställdhet och mångfald är perspektiv som märks i alla politiska beslut och kommunala verksamheter
- Ta tillvara enskildas och föreningars initiativ för att erbjuda en meningsfull fritid

Kunskap, kompetens och arbete

För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn i förskolan och skolan blir sedda och får lära, utvecklas och utmanas. För oss är det viktigt att det finns skolor med hög kvalitet i hela kommunen. Vi vill att Skövde ska sjuda av entreprenörskap och företagande där fler människor än idag har ett arbete.

Centerpartiet vill
- Förbättra insatser och uppföljning så att de elever som inte når målen och att de elever som behöver fler utmaningar får det. Alla ska lämna grundskolan med behöriga betyg.
- Utveckla funktioner för att minska andelen barn och unga som mår dåligt, genom exempelvis skolhälsovård, vuxna i skolan och elevstödjare
- Öka tillgängligheten till våra förskolor
- Att alla barn i förskolan får stöd och utmaningar i sin utveckling
- Förbättra elevinflytande och delaktighet 
- Fortbilda pedagoger i skolan under hela deras yrkesverksamma tid
- Utveckla prao och satsa på organisationen av studie- och yrkesvägledare
- Implementera och utveckla planen för samverkan skola/arbetsliv för ett ökat entreprenörskap i skolan
- Göra fortsatta satsningar på Skövde som naturvetenskaps- och teknikkommun
- Att alla förskolor och skolor använder moderna lärverktyg i undervisningen
- Att fler gymnasieprogram jobbar med Ung Företagsamhet
- Göra fortsatta satsningar på innovationsmiljöer med Högskolan och Gothia Science Park
- Utveckla Skövdes internationella samarbeten och projekt
- Villkora försörjningsstödet så att människor snabbt kommer i arbete
- Att alla skolungdomar mellan 15 och 18 år erbjuds feriepraktik i Skövde kommun - Att praktikplats, ungdomsanställning eller motsvarande erbjuds arbetslösa ungdomar efter 3 månaders arbetslöshet
- Att Skövde har en övergripande kommunal plan för visionsområdet kunskap och arbete.

Utveckling i hela kommunen

Skövde växer och för Centerpartiet är det viktigt med utveckling i hela kommunen. Människor vill bo runt om i vår kommun, och det tycker vi att man ska kunna göra. Många kommer till Skövde för att arbeta, handla och ta del av vårt fritidsutbud. För oss är det viktigt att utveckla Skövde så att både de som bor i vår kommun och de som besöker oss trivs.

Centerpartiet vill
- Satsa på och investera i ett attraktivt centrum för att stärka centrumhandeln och göra centrum till en levande mötesplats för alla åldrar
- Med omsorg om Skövdes karaktär bygga på höjden i centrala delar av staden
- Underlätta byggnation i våra ytterområden och på landsbygden
- Ha ett balanserat utbud av olika boendeformer i olika statsdelar och alla delar av kommunen
- Hålla en hög och jämn bostadsproduktion på ca 300 bostäder per år
- Att infarterna till kommunen samt resecentrum upplevs varma och välkomnande
- Att det finns förskolor och skolor i hela kommunen
- Att det finns bra service i hela kommunen, även på landsbygden
- Stötta och underlätta boende och företagande i hela kommunen med väl utbyggd infrastruktur, goda kommunikationer, bredband till alla hushåll och företag samt mobiltelefoni som fungerar
- Fortsätta utveckla Skövde som besöksmål för turism, möten, evenemang och handel
- Öka besöksnäringen på landsbygden
- Knyta samman alla ytterområden med cykelvägar till centralorten

Det gröna och hållbara Skövde

Centerpartiet vill sätta Skövde och Skaraborg på kartan som den gröna regionen. För att det är viktigt och för att vi kan. Genom ett strategiskt miljöarbete kan vi få en hållbar miljö nära oss. Genom ett strategiskt miljöarbete skapas det nya jobb som bidrar till miljöteknikutveckling. Det är positivt för oss och för andra!

Centerpartiet vill
- Fortsätta arbetet med att bli en helt förnybar, fossilfri kommun genom satsningar på biogas, bioenergi, sol och vind
- Att uppvärmning av kommunens lokaler sker med förnyelsebara bränslen, att grön el upphandlas och att byggnader förses med solpaneler
- Att klimatsmarta byggnadsmaterial och gröna tekniska lösningar används vid nybyggnation och för att göra våra befintliga fastigheter mer klimatsmarta
- Att kommunens fordon är miljöanpassade och drivs på biogas i första hand och el i andra hand
- Stimulera företagande inom miljöområdet
- Underlätta människors möjlighet att återvinna, genom insamling av matavfall, mer fastighetsnära insamling och tillgängliga ÅVC
- Att kommunen har bra, lättillgänglig information om miljöfrågor
- Underlätta kollektivt åkande med bland annat fler pendelparkeringar och fler bussturer i de mest trafikerade stråken
- Stärka robustheten och öka spårkapaciteten på Västra Stambanan
- Bygga ut cykelvägar i centrum och knyta samman alla ytterområden med cykelvägar till centralorten
- Att svenskproducerade livsmedel prioriteras vid upphandling
- Ha en giftfri miljö för våra barn och äldre
- Samordna varudistribution till kommunens leveransadresser
- Underlätta för lokala företag att vara leverantör till Skövde kommun
- Komplettera Skövde kommuns Energi- och klimatplan med en plan för fler miljöområden

Hållbar ekonomi och tillväxt

Centerpartiet har i nära 40 år innehaft kommunalrådspost i Skövde kommun och tagit ansvar för Skövdes positiva utveckling. Skövde är en mycket välskött kommun med god ekonomi, låg skatt, låga avgifter, befolkningstillväxt, kommunal service i hela kommunen, har ett bra företagsklimat och ligger långt fram inom miljöområdet. Centerpartiet vill i majoritetsstyre och i god samförståndsanda med oppositionen fortsätta att ta ansvar för och leda Skövdes utveckling.

Centerpartiet vill
- Ha en oförändrad skatt under mandatperioden
- Erbjuda konkurrenskraftiga taxor och avgifter
- Erbjuda en attraktiv personalpolitik som ger mervärden att vara anställd i Skövde kommun
- Stärka Högskolan i Skövde och Gothia Science Park som viktiga motorer för tillväxt
- Slå vakt om och stärka de stora arbetsgivarna (Volvo Powertrain, Skaraborgs Sjukhus, Försvarsmakten, Volvo Cars) position i Skövde
- Fördjupa samverkan med det lokala näringslivet och tillsammans stärka Skövde som en kommun med gott företagsklimat
- Stärka Skövdes roll som viktigt draglok för Skaraborg
- Efter kommunalvalet ha ett fortsatt majoritetsstyre som leder kommunen i god samförståndsanda med oppositionen.

Detta är det kommunala valprogrammet för Centerpartiet i Skövde kommun.

Vi beskriver vår region- och rikspolitik på dessa webbsidor:
http://www.centerpartiet.se/skaraborg/
http://www.centernvg.se/
http://www.centerpartiet.se/

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.