Valprogram 2019-2022

Valprogram Centerpartiet i Skövde 2019-2022

 Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Centerpartiet står för en närodlad politik. Vi är övertygade om att människor kan och vill bestämma mer själva. Vi vill ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla i hela Skövde.

Skövde ska vara den öppna och välkomnande kommunen där möten och samverkan mellan människor, företag, organisationer och länder gör att det sker en värdefull utveckling för kommuninvånarnas bästa.

Centerpartiet i Skövde vill bygga politiken med en öppenhet mot omvärlden. I en allt mer global värld vill vi ta tillvara de värderingar och de mervärden som kommer utifrån för att få ett samhälle som inte stagnerar och halkar efter. Centerpartiet vill bygga samhället på en välkomnande attityd som ger tillväxt och nya jobb. Tillväxt och nya jobb ger skatteintäkter som skapar trygghet och ger resurser till skola och omsorg och därmed vår framtida välfärd.

Centerpartiet vill fortsätta att skapa ett Skövde där tolerans, sammanhang och mening för individen finns och att våra bostadsområden är attraktiva, kreativa och gröna. Vi ska bygga ett hållbart samhälle både miljömässigt, socialt och ekonomiskt!

Ett hållbart samhälle innefattar en möjlighet till en utvecklingsplan för ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen.

Vi ska bygga ett samhälle som håller i generationer.

Företagande och jobb

Skövde växer och för Centerpartiet är det viktigt med utveckling i hela kommunen. Människor vill bo i hela vår kommun, och det tycker vi att man ska kunna göra. Många kommer till Skövde för att arbeta, handla och ta del av vårt fritidsutbud. För oss är det viktigt att utveckla Skövde så att både de som bor i vår kommun och de som besöker oss trivs.

Företagande, jobb & tillväxt är viktigt i hela kommunen. Företagen och näringslivet är motorn i vår kommun. Företagen skapar jobb som ger människor inkomster vilket genererar skattepengar till bl.a. kommunen. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi lägger grunden för ett välmående samhälle och skapar förutsättningar för satsningar inom vård, skola och omsorg.

Centerpartiet i Skövde vill fördjupa samverkan med det lokala näringslivet och tillsammans stärka hela Skövde som en kommun med ett gott företagsklimat. Vi vill stärka de stora arbetsgivarnas (Volvo GTO, Skaraborgs Sjukhus, Försvarsmakten, Volvo Cars) position i Skövde. Samtidigt vill vi stötta kommunens småföretagare och gröna näringar genom olika gemensamma projekt till exempel bildande av kluster och utveckling tillsammans med högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet(SLU) och Gothia Science Park(GSP). Vi vill samverka med näringslivet för att utbilda mot befintlig och framtida arbetsmarknad.

För att göra det möjligt för företagens expansion behöver mer mark bli tillgänglig för byggnation. Vi vill även utveckla kommunens upphandlingar så att vårt lokala näringsliv får en ökad möjlighet att konkurrera samt erbjuda konkurrenskraftiga taxor och avgifter.

För att förbättra förutsättningar för arbetslivet vill Centerpartiet i Skövde förbättra kommunikationer i och till kommunen vilket främst gäller tåg, buss, bil samt digitala och mobila kommunikationer. Ett fjärde spår mellan Göteborg och Alingsås är nödvändigt liksom en fortsatt utbyggnad av E20 och ett bättre flöde i trafiken i Skövde.

Miljö

Centerpartiet vill sätta Skövde och Skaraborg på kartan som den gröna regionen. Genom ett strategiskt miljöarbete kan vi få en hållbar miljö nära oss. För att finna nya lösningar vill vi stimulera företagande inom miljöområdet, det är positivt för oss med nya jobb och inte minst inom miljöteknikområden.

Vi vill fortsätta arbetet med att bli en helt fossilfri kommun genom satsningar på biogas, bioenergi, sol och vind. Vid nybyggnation vill vi att det används klimatsmarta byggnadsmaterial och gröna tekniska lösningar som gör att vi bygger hållbart. För driften av byggnader och anläggningar vill vi värma kommunens lokaler med förnyelsebara bränslen, upphandla grön el och förse byggnader med solpaneler. På liknande sätt behöver kommunens fordon miljöanpassas och drivas på fossilfria bränslen. Vid upphandling vill vi prioritera närproducerade livsmedel med regler och krav på god svensk djurhållning både för miljö och hälsa. En naturlig del är att ha en giftfri miljö för våra barn och äldre.

Centerpartiet i Skövde vill underlätta människors möjlighet att välja miljövänliga alternativ. Det gör vi genom att ha en mer fastighetsnära insamling för återvinning och mer tillgängliga återvinningscentraler. Vi vill bygga ut cykelvägar i centrum och knyta samman alla ytterområden med cykelvägar till centralorten.

Landsbygd

Centerpartiet vill att hela kommunen ska leva och har alltid sett betydelsen och möjligheterna i landsbygden. Genom att ge orterna på landsbygden likvärdiga förutsättningar som staden skapar vi livskraft i hela kommunen. Utbudet inom de offentliga och kommersiella verksamheterna måste ständigt ges förutsättningar att utvecklas i hela kommunen i takt med att samhället förändras.

Det lokala engagemanget är en förutsättning för varje orts utveckling. Det är därför viktigt att underlätta för de som vill bo, jobba och samverka på landsbygden och i yttertätorterna. Centerpartiet i Skövde vill stötta och underlätta boende och företagande i hela kommunen med väl utbyggd infrastruktur, goda kommunikationer, bredband till alla hushåll och företag samt mobiltelefoni som fungerar. Vi ser även att den tekniska utvecklingen snabbt skapar nya möjligheter som gör att människor kan bo och verka i hela vår kommun. För att utveckla landsbygd och yttertätorter vill vi underlätta byggnation på landsbygden och yttertätorterna, verka för att det finns förskolor och skolor i hela kommunen samt erbjuda en bra service i hela kommunen. Ur flera perspektiv är det även viktigt att knyta samman alla ytterområden med cykelvägar till centralorten.

Ett levande samhälle har även en god samverkan mellan lokala föreningar, lokala företag och den kommunala verksamheten. Det ger kraft åt etableringar och möjliggör en ökning av besöksnäringen på landsbygden. Vi vill därför se över föreningsbidragen.

Skola

För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn i förskolan och skolan blir sedda och får lära, utvecklas och utmanas. Vi vill att Skövde ska sjuda av kreativitet och där fler människor än idag har ett arbete. För oss är det då viktigt att det finns skolor med hög kvalitet i hela kommunen. En hög kvalitet fås genom en mer långsiktig planering av förskolans och skolans verksamhet. Skolan ska präglas av nyfikenhet och värme med en god psykosocial arbetsmiljö där lärande står i fokus.

Centerpartiet i Skövde vill utveckla ledarskapet på alla nivåer och i alla yrkeskategorier i skolan. Vi vill säkerställa kvalitet, trygghet och studiero genom att fortbilda pedagoger i skolan under hela deras yrkesverksamma tid. Pedagogerna är skolans främsta resurs. Genom att minska administrationen, speciellt för pedagoger och rektorer, bl.a. genom digitalisering och fler yrkeskategorier i skolan (låta lärare vara lärare) kan rektorer och lärare utveckla undervisning och arbetssätt.

Bristen på förskolelärare och lärare är på många håll stor och vi vill hitta nya sätt att rekrytera och bemanna tjänster i förskola och skola.

Arbetsmiljön för både barn ungdomar och vuxna är central för förskolans och skolans arbete. Förskolornas barngrupper skall succesivt minskas från och med 2019. Vi behöver även fortsätta att:

  • utveckla funktioner för att minska andelen barn och unga som mår dåligt, genom exempelvis elevhälsa, fler yrkeskategorier och elevstödjare,
  • förbättra insatser och uppföljning så att de elever som inte når målen, eller elever som behöver fler utmaningar, får det
  • förbättra elevinflytande och delaktighet.

Alla ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Skolan är en del i samhället och det är viktigt att vi utvecklar och genomför planen för samverkan mellan skola och arbetsliv för en ökad förståelse mellan skola och arbetsliv. Centerpartiet i Skövde menar att det skall ske genom att utveckla prao och satsa på en organisation som stöttar Studie- och yrkesvägledning. Vi behöver även bryta invanda traditionella ojämnställda val av utbildning och jobb genom mer jämlik och jämställd studie- och yrkesvägledning och mer kunskap om jämlikhet och jämställdhet i hela skolan.

För att lättare introducera skolungdomar till arbetslivet skall vi erbjuda alla skolungdomar mellan 15 och 18 år feriepraktik i Skövde kommun samt erbjuda praktikplats, ungdomsanställning eller motsvarande. Centerpartiet förespråkar en öppenhet mot omvärlden och inom skolan sker det genom att utveckla skolans internationella samarbeten och projekt.

Genom att utveckla förskolors och grundskolors utemiljöer samt övriga lokaler som gymnastiksalar förbättrar vi inte bara den fysiska arbetsmiljön för barn och unga under skoltiden utan även för de barn och unga som deltar i fritidsaktiviteter utanför skoltid.

Omsorg

Centerpartiet i Skövde vill att människor som blir äldre ska fortsätta trivas och må bra i Skövde. Vi vill att man ska känna att man har makt över sin egen vardag.

Anhöriga är en viktig resurs och de måste få erkännande och avlastning. Centerpartiet vill att stödet till anhöriga som vårdar en närstående behålls och fortsätter att utvecklas som ett flexibelt och individanpassat stöd.

Centerpartiet ser det som självklart att vi tar tillvara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter inom hälsoområdet. Centerpartiet vill utveckla kommunen i digitala hjälpmedel som ökar kvalitén i individens vardag och som underlättar och effektiviserar för personal inom vård, hälsa och omsorg och som ska frigöra tid för mer patientnära kontakt. Detta ger en effektivare, bättre och tryggare vård.

Vi vill planera nya trygghetsboenden på ytterligare platser i kommunen, inklusive kommunens ytterområden.

Personalen är den viktigaste tillgången inom omsorgen och vi vill satsa på en god personalförsörjning med tillgång till utbildad personal inom omsorgen samt att fortlöpande satsa på kompetenshöjande insatser.

Viktigt för ett bra liv är även god mat och vi vill att all mat som kommunen erbjuder tillagas i kommunen. Måltider är ofta även gemenskap och vi vill att våra skolmatsalar ska vara öppna för våra pensionärer. Vi vill även på andra sätt verka för en variation av mötesplatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Genom att uppmuntra frivilligorganisationer inom omsorgen och att stödja volontärverksamheten samt medvetandegöra den för äldre som vill ha besök och umgänge ökar vi möjligheten för människor att mötas.

För de äldre som vill bo kvar i sin ordinarie bostad vill vi fortsätta erbjuda valfriheten av tjänster, exempelvis Handtaget och Fixar-Malte. Vi vill ha ett fortsatt medbestämmande för äldre i biståndsbedömning samt erbjuda individuell rådgivning hur man planerar sin framtid i hemmiljön.

Hållbar ekonomi och tillväxt

Centerpartiet har i över 40 år innehaft kommunalrådspost i Skövde kommun och tagit ansvar för Skövdes positiva utveckling. Skövde är en mycket välskött kommun med god ekonomi, låg skatt, låga avgifter, befolkningstillväxt, kommunal service i hela kommunen, har ett bra företagsklimat och ligger långt fram inom miljöområdet. Centerpartiet vill i majoritetsstyre och i god samförståndsanda med oppositionen fortsätta att ta ansvar för och leda Skövdes utveckling.

Vi vill utifrån ett medborgarperspektiv ständigt utveckla servicen i kommunen. För att det skall vara möjligt behöver vi erbjuda en attraktiv personalpolitik som ger mervärden att vara anställd i Skövde kommun. En attraktiv kommun är vi genom att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen där vi bland annat vill fullfölja satsningen på Billingen.

För att Skövde skall vara fortsatt attraktivt vill vi stärka Högskolan i Skövde och dess samverkan med det lokala arbetslivet samt Gothia Science Park som båda är viktiga aktörer för tillväxt. Skövde kommun är ett viktigt draglok för Skaraborg och behöver ha en god samverkan med övriga kommuner för att tillvarata de goda krafter som verkar i närområdet.

Detta är det kommunala valprogrammet för Centerpartiet i Skövde kommun 2019-2022.