Skaraborg behöver grön tillväxt

Bild

Sverige och Skaraborg har unika möjligheter att vara både ledare och vinnare i den globala omställningen. Med naturresurser som skog och åkermark och högteknologiska gröna företag kan en ekonomi med en bas i det förnybara och våra råvaror ge Sverige ett försprång när hela värden måste ställa om.

Centerpartiet i Skaraborg vill:

  • Att de gröna näringarna har reella möjligheter till utveckling och affärsmöjligheter
  • Skapa en gemensam Skaraborgsstrategi för att skydda dricksvattentäkter
  • Göra det lönsamt att producera biodrivmedel och grön el i hela Skaraborg
  • Värna den biologiska mångfalden
  • Värna och stärka äganderätten
  • Att rättssäkerheten i myndighetsutövningen säkerställs
  • Att vid all offentlig upphandling skall kravet vara att alla varor och tjänster är producerade i enlighet med svensk miljö- och arbetsmiljö och djurskyddslagstiftning

Hoten mot miljön är vår tids största utmaning. Världen nyttjar idag naturens resurser på ett ohållbart sätt med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. För Centerpartiet är det självklart att det ska vara dyrt att förstöra miljön och det ska vara lönsamt för både företag och privatpersoner att göra gott för miljön.

En ekonomisk tillväxt är nödvändig för att vi ska kunna skapa resurser för att skapa ett hållbart samhälle. Skaraborg har jord- och skogsmark och många företagare och entreprenörer som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Lantbruk och skogsbruk är grundläggande för en hållbar livsmedelsproduktion och även andra klimatsmarta produkter och tjänster som behövs för att vi ska lyckas med en grön omställning. Dessa gröna företagare behöver ha reella möjligheter att öka sin konkurrenskraft, lönsamhet och för en hållbar samhällsutveckling.

Äganderätten är väsentlig för en hållbar utveckling. Regelverk och prövningsprocesser måste utformas på ett rimligt och effektivt sätt där miljönytta och kostnader vägs mot varandra, inte minst för den småskaliga vattenkraften.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och vi har god tillgång till vatten i vårt land och i Skaraborg. Men det betyder inte att rent vatten är en självklarhet. Ett särskilt allvarligt hot är microplaster som behöver uppmärksammas och göras insatser för. För att säkra tillgången på dricksvatten av bra kvalitet behöver vi jobba kommunövergripande där vi har gemensamma vattentäkter.

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten, både i Sverige och i övriga världen. Det är jätteviktigt att klimatpåverkan från transportsektorn minskar, tex genom ökad inblandning av lokalproducerade biobränslen. Centerpartiet vill ha effektiva åtgärder som minskar utsläppen men inte hindrar människors och företags resor och transporter.