Handlingsprogram 2014-2018

Framsida av handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018

PDF i A4-format
PDF i A5-format

Inledning

Det är viktigt att vi Törebodabor har en bra självbild som innefattar att man kan leva ett gott liv i Töreboda. Vi har tillgång till frisk luft, lite ljud- och ljusföroreningar och bra dricksvatten genom Lokaåsen. Vi har nära till det mesta, mycket tack vare järnvägen. Kommunen är lugn med ett livaktigt föreningsliv som ger sociala kontaktmöjligheter. Vi har stora friluftsområden med gång- och cykelvägar. Här finns sjöar som Viken, Ymsen, Östen och Unden samt Tidan och så Göta Kanal med alla dess aktiviteter. I Töreboda finns billigt boende med möjlighet till pendling. Här finns tillgång till närproducerat och en rad duktiga företagare och hantverkare.

Ekonomi och kommunledning

Vi i Centerpartiet är mycket väl medvetna om att varje krona kommunen använder kommer från skattebetalare eller genom avgifter. Därför är det viktigt att effektiviteten är hög. Kommunen ska ha hand om myndighetsutövning och verksamheter som inte drivs billigare av annan utförare och med samma kvalitet som kommunen kan uppnå. Målet är att det ska vara bra att leva och verka i alla kommundelar.

Töreboda ska bestå som egen kommun. Samarbeten ska ske med grannkommuner när synergieffekter kan vinnas. Sådana samarbeten ska då medföra att gemensamma arbetstillfällen fördelas så att även Töreboda gynnas genom centrala kontor.

Organisationen ska ses över så att tjänstemännen har delegation och kan arbeta självständigt utan kostnadskrävande sammanträden. De av våra anställda som levererar resultat över de förväntade ska kunna påräkna att detta premieras. Anställda ska få uppmärksamhet för sina insatser både goda och dåliga varje dag.

Kommunledningen ska ha klara mål och utöva en styrning som gör att samarbete, effektivitet och trivsel blir den bästa. Den ska vara strukturerad och tydlig.

Centerpartiet vill därför se en kommunstyrelse med betydligt färre ledamöter som har ett arbetsutskott och ett personalutskott. Vi vill arbeta för att kommunen ska ha tre nämnder med vardera 5 ledamöter, en för skola och barntillsyn, en för social omsorg med äldrevård samt en för kultur och fritidsverksamhet.

Revisionen ska vara helt fristående så att politikerna inte själva har makten att ge godkänt för sin förvaltning.

Infrastruktur

För att möjliggöra för alla som vill arbeta, bo och leva på mindre orter och på landsbygden är det viktigt att vi driver frågor som förbättrar service och infrastruktur. Alla har rätt till bra vägar, el, post, telefoni och bredband. Snabba bredband ska vara möjligt för alla.

För att skaffa beslutsunderlag ska Centerpartiet jobba för att få fram prognoser för person- och godstrafikens utveckling. I framtiden bör tågen stanna vid fler hållplatser i kommunen. Ytterligare dagliga snabbtågsstopp i varje riktning ska eftersträvas.

Detta är inte möjligt utan ett tredje spår på flera ställen. Framtidens resmönster och behovet av godstransporter kan göra det nödvändigt med spårutbyggnad. Oavsett om tredje spår tillkommer bör godsterminal för lossning och lastning etableras i Töreboda.

E20 ska byggas ut till minst 2+2-fältsstandard. Vägen Otterbäcken-Hova-Töreboda-Skövde-Falköping ska upprustas till 90-standard och förlängas till Borås.

Näringsliv

Grunden för vår kommun är starka företag. Utan dem går det fort utför. Töreboda har framgångsrika industrier, livskraftiga jord- och skogsbruk, konkurrenskraftig handel och duktiga hantverkare. Turistnäringen är betydelsefull och har stor utvecklingspotential.

Vi måste skapa bästa möjliga villkor med planberedskap för tomter för såväl industri som bostadsändamål. En tjänsteman ska vara ansvarig för att företagens kommunkontakter blir effektiva och smidiga. Det ska vara gynnsamt att vara företagare i Töreboda. De utbildade ungdomarna vill vi ha tillbaka för att tillgodose behoven och vitalisera kommunen. Kommunikationerna ska stärkas med ett modernt vägnät och uppgradering av vägen Hova – Töreboda- Skövde. Flera snabbtågstopp bör komma till liksom möjlighet att lasta och ta emot gods vid Töreboda järnvägsstation.

Kommunen ska utreda hur kontanthantering i Töreboda ska bli möjlig för enskilda, företag och föreningsliv. Möjligheter bör inventeras om affär, postväsende eller annan näringsidkare kan åta sig uppgiften. Vid upphandling av banktjänster ska kommunen väga in värdet av ett lokalt bankkontor som har öppet och tillhandahåller god service för allmänheten.

Miljö

Vi har många mycket inbjudande blomsterarrangemang utefter gatorna i Töreboda. I Centerpartiet jobbar vi för att det ska vara lika prydligt längs järnvägen, det av våra stråk som ger absolut flest människor intryck av vår kommun. Det gäller också att uppmärksamma det intryck man får av de mindre tätorterna, både för de som lever där och de som bara passerar.

Vi vill att säkra cykelvägar skapas för att få fler barn och vuxna att välja cykeln, dels för miljön men även den egna hälsans skull.

Vattenkvalitén i Lokaåsen, våra sjöar och vattendrag ska vårdas genom att utsläppen minimeras. Biologisk mångfald ska gynnas och det öppna landskapet bevaras. Viltvården ska ske på sådant sätt att tamboskap och sällskapsdjur kan gå fredade och att skogsbruket kan uppföröka tallbestånd.

Ett informationssystem via mobilen som underlättar samåkning ska utvecklas. Laddstolpar för elbilar ska uppföras.

Fjärrvärmenätet ska göras tillgängligt för alla som önskar ansluta där detta är rimligt.

Skogsråvaran ska kunna lastas på järnvägen i Töreboda och askan från värmeverken ska återföras till skogen.

Bostäder

I Töreboda finns lediga bostäder att hyra eller köpa. Centerpartiet arbetar för att boendet i mindre samhällen och på landsbygden ska göras attraktivt. Nybyggnation av villor ska underlättas genom att kommunen tillhandahåller tomter till självkostnad. Allmännyttans bostadsbestånd ska finnas även utanför centralorten.

Vi vill att fler bosätter sig i kommunen och vi behöver våra utbildade ungdomar efter deras studier. Ett livskraftigt näringsliv är ett måste och för att stödja etableringar ska planberedskap alltid finnas för tomtmark till både flerfamiljshus och småhus.

Barnomsorg

Barnomsorgen och förskolan ska syfta till att ge barnen social och etisk fostran. Tydlig gränssättning ska ge lugn och förbereda barnen för skolan. Alla barn med sina särskilda behov ska uppmärksammas och med omtanke och kärlek ges möjlighet till trygghet och ge den tillit som stärker dem för livet.

Dagbarnvårdare gärna enl. det s.k. flerfamiljssystemet med utbildad personal och anknutna till öppna förskolan ska etableras för att trygga barntillsynen utanför centralorten.

Skolan

Törebodas skolor måste prestera bättre. 2013 blev 71,6 % av eleverna i högstadiet godkända i alla ämnen och 83,2 % behöriga till gymnasiestudier. Alla elever i grundskolan ska kunna nå godkända betyg för gymnasiebehörighet. Skolorna i Sverige har bland de bästa ekonomiska förutsättningarna i världen men har sedan de senaste decennierna levererat allt sämre resultat.

Det behövs ordning och arbetsro i skolan. Det ska satsas på de många duktiga lärare som med idogt arbete kan få alla med och inte lämna de svaga efter sig. De ska bli modellärare med väsentliga lönepåslag. Det behövs också krav på lärare och elever att genom betyg bekräfta studieresultaten så att åtgärder kan vidtas för att hjälpa de som behöver särskilt stöd. Föräldrarna har ett stort ansvar för att skolarbetet ger resultat. Pedagogiken måste utformas så att vi inte får ett skiktat samhälle.

Upprustning av Centralskolan ska erhålla högsta prioritet av de investeringar som väntar.

Självklart ställer sig alla som företräder Centerpartiet bakom alliansregeringens beslut på skolans område.

Alliansregeringens skolåtgärder:

 • Nya läroplaner
 • Lärarlegitimationer
 • Betyg från fjärde årskurs
 • Nationella prov med likvärdig rättning
 • Lärarlyftet
 • Matematiklyftet
 • Inspektioner
 • Lärarutbildningens reformering
 • Lärarkarriärer, förste lärare och lektorat
 • Teach for Sweden
 • Speciallärarutbildningen återupprättas
 • Skolverkets digitaliserade fortbildning
 • Lärlingsutbildningar

Folkhälsa och sociala frågor

Det förebyggande sociala hälsoarbetet bör inriktas på att stärka individen så att hen kan ta eget ansvar för sitt liv. Egenmakt och ansvar ska vara grunden för människan men de som behöver stöd ska erbjudas fullgod hjälp.

Alternativ till vårdcentralen och folktandvården är önskvärda. Ambulanstransporter ska vara tillgängliga med kort varsel i alla kommundelar.

Samhällsskydd

Polisinsatser ska snabbt kunna göras i alla kommundelar. Spaning och förebyggande polisarbete är effektivt och allmänheten har ett ansvar att bidra med information till polisen.

Brandkåren ska ha kvar sin verksamhet i kommunen och den ska breddas så att resurserna utnyttjas fullt ut.

Sotningsväsendet bör ses över så att behoven tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Överflödiga kontroller och inspektioner ska avvecklas.


Äldreomsorg

De äldre och andra vårdbehövande ska i möjligaste mån själva få den vård de efterfrågar. Oberoendet ska stärkas. Äldreboendens matstandard ska vara hög och de som önskar ska få komma utomhus dagligen. De som har stora vårdbehov och vårdas i hemmet ska erbjudas inslussning i särskilt boende för ökad vårdsäkerhet. Gång- och cykelvägar samt tillgång till naturen är viktiga för äldres vardagsmotion. Bra kollektivtrafik är ett måste.

Kurser om åldrandet bör anordnas som leder till högre livskvalitet. Åldrandets möjligheter och svårigheter ska belysas med innehåll som egenvård, datakunskap, motion och hälsa, kosthållning och värdet av sociala aktiviteter.

Fritid

De ur folkhälsosynpunkt viktiga motions- och breddidrotterna ska få större uppmärksamhet. Friluftsliv i alla former bör uppmuntras. De nära bollplanerna är betydelsefulla. Cykel- och promenadstråk på sommaren, skidspår och plogade isar vintertid gynnar många. De naturliga utebaden ska få hjälp med renhållning. Ett riktigt naturbad med hopptorn som ger möjlighet till märkestagning bör anläggas.

De ideella föreningar som anordnar fritidsaktiviteter gör ett stort jobb och är värda allt stöd. Viken runt och kanotloppet i kanalen är bra exempel på evenemang som lockar till aktivitet.

Föreningar som har sociala syften är mycket betydelsefulla för oss. Alla har vi ett ansvar för ett livaktigt och varierat föreningsliv. Bygdegårdarna och andra samlingslokaler är en stor resurs.

Ledarnas roll ska uppmärksammas med årliga kommunala utmärkelser. Törebodafestivalen är ett bra samarbetsprojekt som kan ge tillfälle till teman vid sidan om underhållningsindustrins.

Kultur

De ideella kultur- och fritidsföreningarna ska ges ordentligt med utrymme på kommunens hemsida och biblioteken bör få ansvar för att hjälpa till med marknadsföringen av föreningsverksamheten.

Biblioteken ska ges en övergripande uppgift att samordna kulturverksamheten. Genom att anvisa välutrustade lokaler kan biblioteken ge effektivt stöd dels till enskilda och till de för oss så viktiga föreningarna och studieförbunden. Bildning med hjälp av livslångt lärande är nödvändigt i ett samhälle i snabb förvandling. Bildningstraditionen måste hållas vid liv. Många människor hamnar i dag på efterkälken i informationssamhället och eftersatta grupper ska ges chansen att komma i kapp.

Föreningarnas kulturella och sociala roll är betydande. Hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar är till stort gagn för oss kommuninnevånare.

Kanalen är Sveriges mest betydande kulturarv och kommunen bör ligga på kanalbolaget så att själva kanalen och dess byggnader bevaras för framtiden.

Demokrati

För att demokrati ska fungera måste allmänheten känna sitt ansvar och engagera sig. Man ska göra sitt för det allmänna. Samhället är komplicerat och det krävs mycket för att se helheten. Motstridiga intressen ska jämkas till bra beslut. Risken med den låga politiska organisationsgraden är uppenbar. Enfrågepartier kan lätt få fäste och få stor makt. I Sverige är Centerpartiet det parti som värnar de mindre orternas och landsbygdens intressen.