Handlingsprogram 2019 – 2022

Vara kommun med Centergröna ögon

Centerpartiet är ett självständigt parti som först och främst företräder sina väljare och driver de frågor vi gått till val på. Efter valet skall vi på ett ihärdigt och pragmatiskt vis arbeta för att driva igenom vår politik.

Viktiga frågor för nästa mandatperiod

Bostadsbyggande

Vi skall fullfölja beslutet om att bygga 60 bostäder per år. Vi vill att det byggs på ett flertal olika orter. I planerna skall också trygghetsboende för äldre ingå.

Ett sätt att planera och tänka kring nybyggnation av bostäder kallas livsstilsboende. Detta innebär att man kombinerar boendet med en livsstil eller en hobby. ”Drömmen om landet” är benämningen på en kategori livsstilsboende där det finns möjlighet till småskalig odling, eller utövande av fritidsintressen som kräver närhet till naturen. Det finns goda förutsättningar för detta på olika håll i kommunen.

Vara kommun har dessutom snabba digitala kommunikationer på flera orter vilket möjliggör arbete hemifrån.

Utbildning

Avgörande för kommunens utveckling är att det finns en utbildning med stor bredd och hög kvalité. Det gäller utbildning för barn och ungdomar såväl som för vuxna. Det kommer alltid att finnas behov av att vi som vuxna på ett eller annat sätt tillgodoser oss ny kunskap till gagn för kommunens företag och för kommunens olika verksamheter, men framförallt för oss själva.

Vad gäller barnomsorgen och grundskolans tidigare del vill vi se att ny- och ombyggnad samt reparation av förskola och skola i Tråvad och Larv fullföljs.

Kommunens högstadieskolor ska prioriteras härnäst i vårt skolprogram. Det är viktigt att skollokalerna är moderna och tilltalande samt att lärarna är legitimerade och möjliggör för eleverna att prestera så bra som möjligt.

Lagmansgymnasiet ska utvecklas ytterligare. Det saknas idag ett program för vård och omsorg, något som det finns ett stort behov av för kommunen. Även inom kommunal vuxenutbildning finns behov av att utbilda vård- och omsorgspersonal.

Vård, omsorg och tillgänglighet

Centerpartiet vill öka individens valmöjligheter att bo och få den omsorg de behöver på den bostadsort där de helst vill leva.
I de fall som särskilt boende efterfrågas och individen har fyllt 90 år skall detta kunna erhållas utan särskild biståndsbedömning.

Oavsett ålder ska det fungera bra att bo i kommunen om man har en funktionsnedsättning. Den nya teknik som finns för att underlätta i vardagen ska användas. Alla offentliga miljöer ska vara tillgängliga för samtliga medborgare.

Kultur och fritid

Det finns idag ett stort engagemang från föreningslivet för att i samarbete med kommunen driva och underhålla olika fritidsanläggningar. Det fortsatta stödet från kommunen behövs för att denna fördelaktiga verksamhet ska kunna fortleva och utvecklas. Det har i föreningsregi under senare år byggts en idrottshall i St Levene och ett ridhus utanför Vara med kommunalt stöd. En hall för Innebandy är på gång och lokalfrågan för boule, bowling och gymnastiken måste lösas. För att stärka folkhälsan behövs fler promenadstråk och cykelvägar i alla våra tätorter.

Vara kommun är en av de kommuner i landet som satsar mest på kultur. Vi får ytterligare möjligheter när Konserthuset får utbyggda lokaler. Det vi under mandatperioden bör införliva med Konserthuset och Lagmansgymnasiet är Kulturskolan.

Andra viktiga kulturbärare är våra samlingslokaler, hembygdsföreningar och Studieförbund.

Miljö

För Centerpartiet är det en självklarhet att värna om vår miljö i både stort och smått. De små och nära åtgärderna är både enkla och viktiga. Där kan var och en göra insatser.

Vi måste bli bättre på att sortera det som blir över i våra hushåll, men det skall vara enkelt och det skall finnas ett ekonomiskt incitament att minska osorterat avfall.

På kommunens nybyggda fastigheter skall det finnas solceller. Detta skall också ge en stimulans till att förse privata fastigheter med solceller.

Laddstationer måste etableras på fler ställen i kommunen; förslagsvis på Stora Torget i Vara, pendlingsparkeringen i Vara, vid konserthuset och i Kvänum, Stora Levene och Vedum.

År 2030 skall vi ha en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Därför bör vi redan nu börja se till att vi får så många bilar som möjligt i kommunen som är fossilfria och även ställa krav på transporter; att de sker så miljövänligt som möjligt.

Infrastruktur

Det mesta av resandet med kollektivtrafik utförs av Västtrafik som ägs av Västra Götalandsregionen. Men det är viktigt att kommunen är med och påverkar vilka resemöjligheter som finns. Vi behöver ha ytterligare turer till och från Göteborg och Kinnekullebanan måste rustas så att en högre hastighet kan hållas än idag. Dessa tåg skulle med fördel kunna köras med lokalproducerat bränsle såsom biogas, metanol eller vätgas.

De som kommer till kommunens olika resecentrum borde ha möjligheten att låna en cykel för att ta sig till olika platser i tätorterna. Vi vill därför undersöka möjligheten att införa ett Styr-och ställsystem.

Vi skall fortsätta utbyggnaden av cykelvägar.

Företag och privatpersoner i Vara kommun är beroende av en hög vägstandard. Vi har många företag som finns utmed det mindre vägnätet. Det är viktigt att bevaka dess kvalitet så den inte försämras. Utmed 47:n finns ett antal farliga fyrvägkorsningar. Planering av ombyggnad av Long-korset har inletts. Men även övriga måste åtgärdas; vid Håkantorp, Tråvad och Edsvära.

När Vara tätort skall växa västerut behövs ytterligare en överfart över järnvägen.

Personalförsörjning

Vi vet idag att konkurrensen ökar om arbetskraften. Centerpartiet skall garantera en bra personalpolitik för att vara en attraktiv arbetsgivare. Andelen långtidsfriska skall öka. Samtidigt skall kommunen organisera sin verksamhet så att alla medarbetare blir sedda och delaktiga och att önskad tjänstgöringsgrad kan erhållas.

Företagande

Vara kommuns näringsliv bygger på ett omfattande företagande och en stor entreprenörsanda. För att både stora och små företag skall utvecklas krävs en bra service och bemötande från kommunens sida. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med företagen och dess organisationer, för att kunna underlätta företags expansion. Därför hoppas vi mycket på det Näringslivsråd som nu inrättas. Tillgång till mark är ofta avgörande för ett företags etablering eller tillväxt. En markberedskap är därför viktig på ett antal ställen i kommunen.

Gröna näringar

På landsbygden runt om i kommunen finns kraften i de gröna näringarna. Produktionen av livsmedel (växtodling och animalieproduktion) samt grön energi (skogsbruk och till exempel biogasproduktion) är grunden för landsbygdsutveckling. Traditionellt har arbetstillfällena på landsbygden varit starkt knutna till jord- och skogsbruk, men vi ser även ökad efterfrågan från andra branscher. Efterfrågan ökar på produkter och tjänster inom områdena lokal livsmedelsförädling, besöksnäring, kultur, med mera. Detta är områden som är viktiga att utveckla i kommunen och det vill vi i Centerpartiet göra.

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter centerpartiet.se Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från centerpartiet.se

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.