Nu är det dags för landsbygdsläkning

STADSBYGGNAD. 2014 myntades begreppet stadsläkning i Eskilstuna och sedan dess har utbyggnadsstrategin varit att skapa en hållbar, trygg och sammanhållen tätort. I Centerpartiets förslag till ny översiktsplan vill man nu skifta fokus – mot landsbygden.

– Stadsläkningsprojektet har varit viktigt och arbetet bör givetvis i viss utsträckning fortgå, men vi har en hel landsbygd som har fått stå undan och som måste få en chans att blomstra och leva igen. Det är dags för landsbygdsläkning nu, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna.  

Eskilstunas befolkning beräknas uppgå till 130 000 invånare år 2030. Det är en mycket stor befolkningsökning och en stor utmaning för kommunen, inte minst vad gäller bostäder. Att fortsätta ge plats för fler bostäder utan att tätorten glesas ut och splittras är en viktig strategi i byggandet av hållbara städer, men förtätningen av Eskilstunas tätort har en smärtgräns som kommer allt närmare.

– Det är angeläget att bromsa förtätningen om vi vill fortsätta att ha en stad med måttligt höga byggnader som inte skymmer solljuset, insprängda grönytor och plats för skolor med skolgårdar som stimulerar till motion för bättre fysisk hälsa och skolresultat, säger Anders Kullstam (C), ledamot i Miljö- och Räddningsnämnden.  

Centerpartiet anser att huvuddelen av bostäderna som behövs för den planerade befolkningsökningen måste byggas utanför tätorten Eskilstuna. Partiet ställer sig positivt till fortsatt byggnation i serviceorterna Kjula, Ärla, Alberga, Hållsta, Hällberga och Näshulta samt i utvecklingsnoderna Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla.

Däremot anses det vara en felsyn att bebyggelse utanför dessa områden och stråken som leder dit ska försvåras och förhindras.

– Vi måste börja se byggnation som något positivt i hela kommunen och låta fler bo där de önskar. Det finns ett glapp mellan vad människor värderar och önskar och vad som byggs. Vi vill stänga det glappet, men då måste bland annat stråkbegränsningen bort, säger Anders Nordin (C), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Även servicen och infrastrukturen måste värnas och utvecklas i hela kommunen. Fler cykelvägar och pendlarparkeringar behöver byggas och kollektivtrafiken måste förbättras även på landsbygden. Det måste också göras enklare att bygga olika typer av boenden, som hyreslägenheter och trygghetsboenden.

– Vi ställer oss positiva till att utvecklingen av kommunen prioriteras enligt en så kallas fördelningsnyckel, där satsningar på stad och landsbygd fördelas rättvist, säger Arne Jonsson.

Att det är dags för landsbygden att börja leva igen håller så klart landsbygdsborna med om.

– Alla är överens om att landsbygden ska bevaras, men om landsbygden ska bevaras måste den tillåtas utvecklas annars kommer den att avvecklas. Så enkelt är det, säger Elin Ericsson (C), projektledare i Näshulta Vision som arbetar med just landsbygdsutveckling.

Läs Centerpartiets samlad synpunkter här:

Centerpartiets synpunkter på reviderad Översiktsplan 2030