Klimatmålen nås med ansvarsfull klimatpolitik

KLIMAT & MILJÖ. Miljöpartiets gruppledare i Eskilstuna skriver i en debattartikel i Eskilstuna-kuriren att klimatfrågan inte är prioriterad av majoriteten. Vårt kommunalråd Arne Jonsson och Mattias Stjernström, vice ordförande i Eskilstuna Energi och Miljö, hävdar motsatsen.

Genom en resultatinriktad och ansvarsfull klimatpolitik byggd underifrån. Så ska Eskilstuna nå klimatmålen. Eller såhär: Så ska Eskilstuna nå bortom klimatmålen.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade under februarisammanträdet igenom byggnationen av en biogasanläggning för biogas på Lilla Nyby. Att ledamöter från ytterkant till ytterkant yrkar bifall beror dock inte på att man har enats i hela klimatpolitiken. Anledningen är att investeringen både är ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Anläggningen – som ska vara klar att tas i drift 2022 – kommer producera biogas av insamlat matavfall från Eskilstuna och Strängnäs samt till viss del gödsel från lantbrukare i närområdet. Biogasen kommer att gå till regionens bussar men även till privatpersoner och företag, som redan nu har visat ett intresse för att köpa gasen. Omräknat till personbilsmil innebär satsningen att fyra miljoner mil kan köras på förnybart bränsle i stället för fossilt. Restavfallet återförs som näring till jordbruket, så att vi kan få mer bra och säker närproducerad mat på våra tallrikar.

Investeringen uppgår till 180 miljoner kronor, varav 78,5 miljoner finansieras med statligt stöd och resten genom i huvudsak upplåning. Väl på plats beräknas anläggningen generera 20 nya jobb samt ett årligt överskott på åtta miljoner kronor. Med i kalkylen ligger ett avtal med Transdev, som bedriver busstrafiken i regionen, som innebär att Eskilstuna Energi och Miljö ska förse företaget med biogas under tio år framöver. Investeringen baserar sig på 15 års avskrivningstid, vilket gör att anläggningen med största sannolikhet kommer generera goda vinster för kommunen.

Lokal produktion av drivmedel innebär dessutom ett minskat importberoende. Biogas kan, förutom att användas som drivmedel, användas som uppvärmningsbränsle och för elproduktion och därmed bidra till att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i händelse av någon form av energiförsörjningskris.

En ny biogasanläggning i Eskilstuna är inget som räddar världen, globalt är det en mikroskopiskt liten klimatinsats. Men det är vad vi kan göra här och nu för att ta vår del av ansvaret och ta vår del av klimatnotan. Samtidigt visar vi vägen i klimatomställningen, både nationellt och internationellt. Förhoppningsvis hakar vårt omgivande näringsliv och våra omgivande kommuner och regioner på.

Att biogasanläggningen blir verklighet beror på idogt arbete under många års tid, samt ett välfungerande samarbete mellan tjänstepersoner och politiker från flera olika partier. Nu fortsätter vi det framgångsrika arbetet. Nästa steg är att stycka av och sälja tomträtter på den sluttäckta deponin på Lilla Nyby, så att lokala företag kan producera egen solel till sina fastigheter.

Så jo, vi prioriterar klimatfrågan.

Arne Jonsson (C), kommunalråd Eskilstuna
Mattias Stjernström (C), vice ordförande i Eskilstuna Energi och Miljö