Satsningar i hela kommunen när Centerpartiet är med och styr

EKONOMI. Under förra veckans kommunfullmäktige antogs den styrande majoritetens (S, C och M) förslag till budget och årsplan för 2021. Stora satsningar görs på trygghet och ekonomiskt ansvarstagande, men även klimatarbetet och utvecklingen på landsbygden får en stor del av kakan.

Vi satsar bland annat på fler väderskyddade busshållplatser, förbättrad belysning och ökad tillgång till bredband för att göra det enklare att leva och verka på landsbygden. Dessutom ska landsbygdsskolorna utvecklas och elever ska stimuleras att söka till mindre fulla skolor utanför stan. Bostadsbyggande på landsbygden prioriteras och förenklas och fler trygghetsboenden ska byggas utanför stadskärnan.

Andelen lokalproducerat ska öka samtidigt som den höga andelen ekologisk mat vidmakthålls i den kommunala verksamheten. Dessutom ska mindre lokala företag ges bättre förutsättningar genom förenklade upphandlingar.

Ytterligare en biogastankstation, en solcellspark på Lilla Nyby och fler laddplatser för elbilar ska byggas. Klimatarbetet och krisberedskapen intensifieras genom bland annat uppdaterad klimatplan, grönplan, vattenplan och översiktsplan. Det satsas även på ett energicentrum tillsammans med Energimyndigheten och näringslivet.

Vi gör en rejäl extra satsning på skolan. Bland annat ska skolmiljöer upprustas och samarbetet öka för förbättrade kunskapsresultat. Ökade resurser ges dessutom till yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar och vuxenutbildningarna digitaliseras.

Grundbemanningen ska öka inom äldreomsorgen. Kommunen fortsätter även att tillsammans med Region Sörmland driva ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård.

Fritidsklubbar, fritidsgårdar och idrottsföreningar får ökat stöd för att kunna fortsätta att ge barn och unga en meningsfull fritid. Bland annat ska Ekeby ridskola och Tunavallen upprustas, för mer jämställda förutsättningar i föreningslivet.

Människors trygghet ska öka med fokus på unga. Bland annat inrättas ett mobilt ungdomsteam och SSPF-team (skola, socialtjänst, polis och fritid) på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Dessutom intensifieras avhopparverksamheten för den som vill lämna en kriminell livsstil.

Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetspartner kraftsamlar genom Affärsplan Eskilstuna för att sänka arbetslösheten och en företagsservice för stärkt näringslivsklimat utvecklas.

Majoriteten satsar under nästa år även på arbetsmarknadsinsatser och socialt arbete för att hjälpa människor att gå från försörjningsstöd till arbete. Vi inför även aktivitetsplikt för den som har försörjningsstöd för få fler i arbete snabbare.

Läs årsplanen och budgeten i sin helhet här:

Årsplan 2021