Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Ta del av Centerpartiets valprogram här


I bild: Christina Andersson, Västra Rekarne församling, Gunnar Westermark, S:t Ansgars församling, och Ann-Cathrin Rothlind, Västra Rekarne församling.

sol-has-bg

NÄRHET, ÖPPENHET OCH FRAMTIDSTRO

Centerpartiet och kyrkan

En lokalt förankrad folkkyrka
För oss är den lokala församlingen utgångspunkten. Den kyrka som växer underifrån ger möjlighet till engagemang. Kyrkans företrädare ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats i både glädje och sorg. Centerpartiet värnar om det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap. Kyrkan ska vara nära, som en medmänsklig bas och en trygg famn i en orolig värld.

En kraft för det öppna samhället

Kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med ensamkommande barn. Kyrkor och kyrkogårdar ska vara tillgängliga. Alla par som vill ska kunna gifta sig kyrkligt. Jämställdheten behöver utvecklas ytterligare. Varje människa ska bli sedd och bekräftad. Den enskilda människan ska ses som en resurs i samhället och församlingen.

Vi står för hopp och framtidstro

Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle för god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariation.

Centerpartiet i Eskilstuna pastorat

I pastoratets församlingar arbetar vi i Centerpartiet för:

 1. Att kyrkan ska vara nära – som en trygg famn genom hela livet.
 2. Att kyrkan blir en naturlig mötesplats för alla åldrar.
 3. Att låta fler barn, ungdomar och äldre upptäcka glädjen i musiken.
 4. Att vi skapar möjligheter för ideellt arbete och tar tillvara människors engagemang.
 5. Att kyrkan ska vara en tydlig röst i samhällsdebatten.

Centerpartiets värdegrund

 • Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.
 • Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund.
 • Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

Så röstar du i kyrkovalet

Alla som tillhör Svenska kyrkan, är skrivna i Sverige och har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet.

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. 

I Eskilstuna pastorat finns fyra vallokaler:

 • Fors församlingshem (även plats för förtidsröstning)
 • Klosters församlingshem
 • Lista sockengård
 • Tomaskyrkan

Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september.

Mer information om hur du röstar i kyrkovalet finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.