Bild

Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. För oss är det viktigt att vård, utbildning och service i samhället ges på lika villkor. Vi vill be-tona att alla människor har ansvar att bidra till landets och kommunens ut-veckling efter sin förmåga.

Kommunens anställda gör varje dag berömvärda insatser. Vi vill också framhålla att människors ideella arbetsinsatser är ovärderliga. Vi skulle inte klara oss utan alla anhörigvårdares omsorg.  

Centerpartiets mål är att människor i alla åldrar ska känna sig trygga och ha god hälsa. Det innebär att vi vill bygga vidare på det som är bra idag, som t.ex. Fler Friska År i Flen och kulturplanen som har tagits fram. Vi behöver också tänka nytt för att lösa de utmaningar som vi ställs inför, som t.ex. att öka tryggheten för alla i samhället. Detta arbete ska ske i dialog med kommuninvånarna.

För att öka tryggheten vill vi:

  • Stärka föreningslivet, t.ex. inrätta ett idrotts- och föreningspolitiskt handlingsprogram i dialog med föreningslivet 
  • Öka öppettiderna på fritidsgårdarna 
  • Ge stöd till anhörigvårdare
  • Skapa mötesplatser för kultur och spontanidrott runt om i kommunen
  • Planera samhällsbyggande med tanke på trygghet, speciellt för kvinnor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.