Bra brandberedskap

Brandfaran är mycket stor i hela Sverige och eldningsförbud råder denna extremt torra sommar. Gnesta har, när den här motionen skrivs, klarat sig från större bränder i skog och mark. Men det gäller att vara så väl rustad som möjligt.

Allmänheten måste vara försiktig med eld och med allt som kan orsaka gnistbildning. Utöver detta behöver resurser mobiliseras för att snabbt kunna sättas in i ett eventuellt större släckningsarbete och för att begränsa omfattande skador.

Lantbrukarna i kommunen har exempelvis resurser i form av gödseltunnor och sprutor för växtskyddsmedel. Dessa skulle mycket väl kunna användas i brandbekämpningen för att begränsa skadorna. Så skedde vid branden i Sala. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att resurserna är inventerade och att det finns aktuella uppgifter tillgängliga för räddningstjänsten, vilket är ett kommunalt ansvar. LRF kan vara en resurs i detta arbete.

Centerpartiet yrkar:

Att Gnesta kommun tillsammans med Räddningstjänsten tar fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie beredskap.

Gnesta den 26 juli 2018
Centerpartiet i Gnesta kommun