grönplan kan bli bättre

Blå blommor - iris.

Centerpartiet har lagt synpunkter på den grönplan som är på väg fram till beslut.

Centerpartiet delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som ekologiska transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för människor.

Vi uppskattar målet att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet ska vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska kompenseras med andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna.

Vi har dock några konkreta synpunkter på planen:

I beskrivningarna av Djulö, saknas Djulös betydelse som gångstråk (Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.

Centerpartiet anser att formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt anpassade kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor” är svag. Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.

När det gäller ekosystemtjänster saknar Centerpartiet en skrivning om ett plastgräsförbud i gaturummet, då plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.

”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad menas med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra upplevs ensamheten som en tillgång.

Vi anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen.

Grönplanen måste självklart kompletteras med en plan för tätbebyggda områden utanför stadskärnan.

Delar av våra synpunkter har kommit med i det förslag till Grönplan som kommer att ställas ut under sommaren.