Uppgradera Rosenholm

Visar en sjö med gröna buskar till vänster och vita moln.

När Rosenholms avloppsreningsverk byggs om, så bör reningsverket även klara av att få bort läkemedelsrester och mikroplaster. Det anser Centerpartiet i ett samrådsyttrande inför ombyggnaden.

Centerpartiet anser att det är en välbehövlig ombyggnad som görs för att effektivisera och modernisera anläggningen.

Centerpartiet saknar dock i underlaget insatser för att kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och mikroplaster. Vi anser att detta måste tas med, när framtidsinriktade investeringar görs vid en ombyggnad.