Låt bolagen bidra till att genomföra agenda 2030

Låt kommunens bolag bidra till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030. Det här kan ske genom ändrade ägardirektiv, anser Centerpartiet i en motion.

Här följer motionen i sin helhet:

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att nå huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan det är varje land. I Sverige har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men för att agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, akademin och privatpersoner är engagerade.

Centerpartiet anser att Katrineholm ska gå före och låta Agenda 2030 ligga till grund för verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att nå så långt som är möjligt måste även kommunens hel- och delägda bolag delta i Agenda 2030-arbetet.

Centerpartiet yrkar:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.

Katrineholm 13 januari 2020

Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C)