Säkra skolvägen i sköldinge

Skolvägen till Sköldinge skola behöver göras säkare, så att barnen kan ta sig dit på egen hand. Det anser Centerpartiet, som genom Victoria Barrsäter lagt en motion om hur detta kan lösas.

Här följer motionen i sin helhet:

Vägen söder om Sköldinge Skola förbi Villahagen och har varit en långdragen följetong. Den har debatterats många gånger men ingenting har hänt. Vägen är smal, utan väggren, kurvig och med dålig sikt. Den är hårt och tungt trafikerad av timmerbilar och lastbilar.

I dagsläget är det ca 15 av Sköldinge skolas 74 elever (f-6) som bor i Villahagen. Utöver det bor det ett tiotal ungdomar där som går samma väg för att åka med länsbussen. På väg in i förskolan är det ytterligare fem barn. Eftersom trafiksituationen är så farlig, så har de här barnen från Villahagen som går i Sköldinge Skola beviljats skolskjuts, trots att det egentligen är gångavstånd. Det är en rimlig tillfällig lösning, med betoning på tillfällig.

I majoritetens årsplan för 2020 går att läsa: ”trafiksituationer kring kommunens skolor, biltrafikens belastning på miljön, kombinerat med att barn och unga i allt högre grad är stillasittande, leder till ett flertal utmaningar för kommunen. För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling till skolan deltar Katrineholms kommun i den nationella tävlingen Gå och cykla till skolan som vänder sig till alla F-6 skolor.” Det borde även gälla Sköldinge skola.

När nu barnkonventionen är lag så ska barnets bästa främst beaktas, enligt artikel 3. Men barnen från södra Sköldinge skärmas av från fritidsaktiviteter, umgänge och andra gemensamma aktiviteter. De får inte heller den naturliga motion det skulle innebära att cykla eller gå till skolan, vilket det ju råder konsensus kring är bra för hälsan. Nuvarande trafiksituation är alltså inte för barnens bästa.

Det är staten som är väghållare för väg 647 som den här motionen avser. Men det finns ingenting som hindrar kommunen från att köpa loss mark för att bredda vägen med exempelvis en trottoar. Kommunen kan också trycka på trafikverket. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktiga är att Katrineholmsbarnen får en säker gång- och cykelväg.

Centerpartiet yrkar:
● att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp

Katrineholm den 28/1 2020

Victoria Barrsäter, Centerpartiet