Vår politik

Centerpartiet står för en närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.

ett hållbart val för Katrineholm

Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Det är dags för ett nytt ledarskap för Katrineholm. Därför behövs just din röst.

Jobb och företagande

Inskolning. Kontakten mellan skola och företag måste öka. Temadagar i form av innovation, uppfinningar, trafik och odling med mera i grundskolan, liknande nuvarande friluftsdagar, behöver införas.

In i samhället. Den som är ny behöver veta hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt och här är samtal och sång en bra inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället.

Lära på jobbet. Alla lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet vill satsa på lärlingsutbildning.

Klart godkänt. Fler ska lämna skolan med godkända betyg för att ha bästa förutsättningarna att få ett jobb.

Stanna för studier. Katrineholm ska fortsätta att vara skolstaden, där man kan bo kvar och ändå läsa på högskolan genom bra studielokaler och teknik i framkant.

Öppnare Katrineholm. Många pendlar till jobbet. Katrineholm måste hålla kvällsöppet ibland. Med öppna affärer och tillgänglig service från kommunen. Fler parkeringar för pendlare.

Olika företag. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer.

Skapa vi-jobb. Fler jobb behövs. Sociala företag, ”vi –jobb”, kooperativ kan vara bra alternativ till vanliga arbetsmarknaden. Kommunen kan exempelvis starta cykelförsörjning med uthyrning och reparationer i anslutning till resecentrum.

Välfärd

Kvalitet i välfärden. Kvaliteten i välfärden är viktigare än om företag gör vinst på välfärden. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga skolor och dålig vård är inte okej vem som än står för den.

Låt mormor välja! Alla är olika och har olika önskningar. Vi vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med.

Bygg Bertil-bo. Vi behöver bygga in en gemenskap där alla behövs redan i samhällsplaneringen och byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm uppför landets första Bertil-bo, ett multihus, där förskola, skola, senior och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är naturliga möten och gemenskap.

Bättre betyg. Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för Katrineholms skolor.

Föräldrar vet bäst. Föräldrar vet bäst vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan med små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda.

Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm

Lyssnarläge. Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom medborgarförslag och en mer rättvis behandling. Inga genvägar över kullen/Gröna kulle!

Torgskräck. Stortorget behöver liv och aktivitet, men inte skrytbyggen som skärmar av och stänger in. Ett säsongscafé i ”korvkiosken” skulle skapa liv och rörelse.

Satsa på landet. Nästan en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden. En tredjedel av investeringarna bör läggas utanför stadskärnan.

Skolan en resurs. Landsbygdsskolorna kan användas som en resurs för stadsborna som centrum för fritidsaktiviteter. Ersättning till landsbygdsskolorna säkerställer att skolor i hela kommunen bevaras och utvecklas.

Fasta förbindelser. Det ska vara möjligt att ta sig åt alla håll inom och utom kommungränsen.

Mat och miljö

Hemlagad mat. Maten ska smaka som hemlagat. Hemtjänstens personal kan få utrymme att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen.

Närproducerat. Äkta svensk närproducerad vara är vårt krav på maten, ingen dubbelmoral.

Odla själv. Satsa på trädgårdsodling, i staden, vid skolor och kolonilotter. Det är viktigt att se sambanden och veta var maten kommer ifrån.

Giftfri vardag. Ta bort farliga kemikalier från vår vardag. Börja avgiftningen hos barnen i förskola och skola.

En plan för klimatet. Gör en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid – en lokal klimatfärdplan.

Närodlade jobb. Gröna jobb i gröna näringar är en möjlighet.

Åsen en pärla. Åsen genom Katrineholm är unik för staden och mycket uppskattad som rekreationsområde och annorlunda park. Den måste bevaras från stora förändringar så att även kommande generatoner kan ströva där.

Rör inte Djulö gärde! Vid foten av Åsen finns en annan av Katrineholms pärlor, Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furuliden. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej till att bygga bostäder i området.

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.