Text

Vår politik

Blad

Centerpartiets Valplattform

för Nyköpings kommun 2018-2022

Framåt för ett nytt ledarskap för Nyköping!

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER ............................................................. .. 4

Demokrati ........................................................................................................................ 4

Styrmodell ........................................................................................................................4

Näringsliv ..........................................................................................................................5

Kommunikationer ........................................................................................................ ..5

Politikerrollen ...................................................................................................................6

OMSORG OM MÄNNISKOR ..................................................................................... 6 ÄLDREOMSORG............................................................................................................. 6

Människan i centrum ......................................................................................................8

Medicinska insatserna.....................................................................................................7

Måltiden .......................................................................................................................... ..7

Anhörigas delaktighet i vården .................................................................................... 7

Kompetent personal ....................................................................................................... 8

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA ....................................................................8

SOCIAL OMSORG ..............................................................................................................9

Barnens rätt ...................................................................................................................... 9

Omsorg om psykiskt funktionsnedsatta .................................................................... 9

Underlätta bostads- och hemlösas situation .............................................................9

Alkohol, narkotika och andra droger .......................................................................... 11

Vård av missbrukare ....................................................................................................... 11

Förebyggande insatser ................................................................................................... 12

ARBETSMARKNAD ........................................................................................................ 12

Långtidsarbetslöshet ...................................................................................................... 12

Integration ................................................................................................................... .... 12

SKOLA .......................................................................................................... 13

Förskola ............................................................................................................................. 13

Fritidshem/fritidsgård .................................................................................................... 14

Baskunskaperna.............................................................................................................. 15

IT i undervisningen.......................................................................................................... 16

Gymnasieskola ................................................................................................................ 16

Vuxenutbildning .............................................................................................................. 17

Högre utbildning, forskning och kvalificerad yrkesutbildning ...............................18

LANDSBYGDSUTVECKLING ............................................................................................18

Boende på landsbygden ..................................................................................................19

CENTRALORTENS UTVECKLING ......................................................................................19

Stadskärnan - en klenod att vårda..................................................................................19

Bra bostäder och goda boendemiljöer .........................................................................19

Trygg och säker trafikmiljö ............................................................................................... 19

Engagera människorna..................................................................................................... 19

MILJÖ .................................................................................................................................21

KULTUR OCH FÖRENINGSLIV ......................................................................................... 23

Kulturlivet ............................................................................................................................. 23

Föreningsliv .......................................................................................................................... 24

Folkbildning .......................................................................................................................... 25

Demokrati

Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde. Det kommunala självstyret är ett viktigt fundament i den demokratiska styrningen av Sverige. I Sverige ligger styrkan i den kommunala bestämmanderätten. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga sina drömmar och ha en grundläggande trygghet i samhällets skyddsnät, oavsett ålder, kön och härkomst. Vi bär alla ett ansvar att förvalta vårt gemensamma arv till kommande generationer.

Centerpartiet är ett varmt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig och sitt lokalsamhälle. Vi vill att beslut ska fattas så nära den enskilda människan som möjligt.

Medborgarnas inflytande genom förslagsrätt i kommunfullmäktige är bra. Olika modeller bör prövas för självförvaltning av skolor, förskolor, äldreboenden, olika typer av anläggningar mm. Demokratiberedningens arbete behöver synliggöras och intensifieras.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • Hela kommunen ska växa och utvecklas, såväl stad som landsbygd. Alla delar behövs!
 • Företagsklimatet i Nyköping stärks så det blir enklare att driva företag här. Vi vet att det är företagen som är de viktigaste jobbskaparna och då måste de få förutsättningar att växa och utvecklas.
 • Nyköping ska ha ett ännu tydligare klimatfokus. Kommunen måste minska sina utsläpp, öka satsningarna på förnybar energi och minskar gifter i förskolor och skolor. Vi vill också att det ska bli enklare för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta val och att kommunen ska underlätta och inte krångla till.
 • Minska utanförskapet genom en bättre integration. Vi vill att Nyköping tar lärdom av den så kallade Falkenbergsmodellen och får till ett fokuserat strukturerat arbete mellan skola, socialtjänst, polis, föreningar.

Styrmodell

Den styrmodell som kommunen tillämpar sedan 1992 är en s.k. beställare – utförarmodell. Vi ser idag att styrmodellen inte passar för en växande kommun med en snabbt föränderlig värld där omställningarna inom kommunens verksamheter inte kan planeras årsvis.

Vi vill ändra styrmodellen till en mer modern och bättre modell anpassad för idag. Det är endast ett fåtal kommuner idag som håller fast vid beställar-utförar-modellen. Vi vill se en smidigare kommunal organisation med så lite stuprör som möjligt, där kommunens personal får bättre möjligheter att trivas på sitt jobb och levererar till kommuninvånarna. Detta gör även politikens roll tydligare och vi tror att det kommer synas på kommunens ekonomi.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • byta styrmodell

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att bevara värdefulla naturresurser och miljöer och att utveckla verksamhe­ter, t ex bebyggelse och vägar. Dessa frågor vävs samman med de ekonomiska, sysselsättnings- och miljö­mässiga, samt kulturella och sociala aspekterna.

Centerpartiet vill se balans mellan arbete, boende och pendling samt en god samhällsservice i kommunen. Färdiga planer och byggbar mark ska finnas i alla tätorter. Nyköpings kommun ska vara en livskraftig kommun både för de som jobbar i kommunen och de som pendlar till och från kommunen. Målet är att skapa en god balans mellan boende och arbete, skola, vård och omsorg.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • kommunen håller en hög servicenivå till sina medborgare
 • skapa jämställd samhällsplanering med bla ökad trygghet och belysning
 • öka parkeringsmöjligheterna
 • en kommunarkitektstjänst inrättas.

Näringsliv (5)

Centerpartiet vill att Nyköpings kommun ska fortsätta växa, det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Företagen är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart samhälle med hög sysselsättning. I Centerpartiets Nyköping skapar vi tillsammans förutsättningar för ett grönt, tryggt och företagsamt Nyköping där alla har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Kommunen ska driva en aktiv näringslivsverksamhet, bl. a medverka till kompetenshöjande utbildningar vid Campus Nyköping och genom särskilda utbildningar på områden som företagen efterfrågar. En nära kontakt mellan näringsliv och gymnasieskolan är viktig för att tillvarata elevernas intresse för kontakt med arbetslivet och företagens behov av kompetent arbetskraft. Det ska gå en grön tråd genom hela skolgångens

Det lokala företagsklimatet är en viktig förutsättning för tillväxt. Nyköpings kommun ska ge utrymme för människors kreativitet och vilja att utvecklas. För att hålla samman kommunens insatser behöver det finnas en aktiv närings­livsenhet, som bör samarbeta med representanter för näringslivet i kommunen. Näringslivsenheten kompletteras med landsbygdsutvecklare.

Kommunen kan vara med och samordna olika grupperingar som t ex ALMI, Nyföretagar-centrum, Ung företagsam­het, Handelskammaren, kommunbygderådet samt liknande företag/organisationer. Samarbetet med Oxelösund är viktigt och nödvändigt eftersom arbetsmarknaden till stor del är gemensam.

Utveckling av kommunikationerna har stor betydelse. En god miljö, kul­tur- och fritidsverksamhet lockar människor och företag till kommunen.

Centerpartiets kommer under valperioden arbeta för att

 • Förbättrad rådgivning för företagare, en dörr in
 • en plan för landsbygdsutveckling upprättas och landsbygdsutvecklare rekryteras
 • Skapa arenor och mötesplatser även utanför stadsgränsen
 • samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningsliv förstärks
 • använda lagen om offentlig upphandling så att småföretag kan lämna anbud för att bla öka upphandlingen av lokalproducerade livsmedel (lokala upphandlingar prioriteras)
 • politiken ska ha nära kontakt med företagarna
 • hanteringen av rådgivning och tillstånd ska ske snabbt utifrån tydliga riktlinjer, kontroller ska betalas efter de genomförts och fakturan ska tydligt redovisa vad man betalar för.
 • Skilja på Bör och Ska i våra regelverk och förenkla kontroller och tillsyner.
 • ge god tillgång till mark och lokaler i hela kommunen samt förbättra infrastrukturen uppmuntra nyföretagande och i samarbete med företagarnas organisationer skapa förutsättningar för fler företagsetableringar i staden och på landsbygden
 • erbjuda möjligheter till ett attraktivt boende i hela kommunen.

Kommunikationer

Skavsta är en enorm tillgång för kommunen, både för kommuninvånarna men också för tillresta resenärer ut från Skavsta och turister som väljer att resa till Nyköpings kommun. Det var ett avbräck med resecentrum på stambanan vid Skavsta, och vi avser fortsätta kampen för en bra lösning för Skavsta som flyttar upp Nyköpings flygplats på kartan ytterligare som en av Sveriges största.

Vi vill rusta vägarna i kommunen och förbättra järnvägstrafiken – det ska vara enkelt att pendla till och från Nyköping med tåg. TGOJ-banan bör på lång sikt startas för persontrafik. När Ostlänken är ett faktum, vill vi ha persontrafik och godstrafik på nuvarande järnväg, med tågstopp på flera av våra småorter. Dessutom vill vi skapa förutsättningar till bra trafiklösningar som behövs för de som väljer att bo på landsbygden. Vi vill också undersöka möjligheterna med mer spårbunden trafik både inom centralortens stadsdelar och även i ytterområden. Ordna persontrafik vissa kvällar och helger för resor mellan Nyköping och andra orter i kommunen. Pensionärer och skolungdomar vill vi ska ha avgiftsfria bussresor. Centerpartiet vill satsa mer på utbyggnaden av cykelnätet både i centralorten och på våra småorter.

Laddstolpar för elbilar och gratis parkering för desamma ser vi som en självklar utveckling i ett miljösmart Nyköping.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • skapa goda förutsättningar för trafiklösningar för de som bor på landsbygden
 • bygga ut cykelvägnätet och belysningen både i stad och på landsbygd
 • skapa goda förutsättningar så att kommuninvånare väljer att åka kollektivt, bla genom att pensionärer och skolungdomar får avgiftsfria bussresor
 • fortsätta utbyggnaden av bredband-, tele- och mobilnät så det täcker hela kommunen.
 • arbeta för en kollektivtrafik som ger goda förutsättningar för pendlande till jobb och skola och som tillgängliggör hela kommunen.
 • kommunen ska ta ett ännu mer aktivt ansvar för att tågpendlingen ska fungera med regelbunden trafik och tåg som går i tid.
 • laddstolpar för elbilar och gratis parkering för desamma.
 • utveckla Skavsta med bättre kommunikationer och förutsättningar för turism

OMSORG OM MÄNNISKOR

Människan är social till sin natur och behöver mötesplatser för samvaro. Kontakt med andra ger livskvalitet och bidrar till hälsosam utveckling. Grundläggande för människors trygghet är en god uppväxtmiljö, liksom god omsorg och vård med hög kvalitet. Denna omsorg ska vara utformad utifrån individens behov på likvärdiga villkor och den ska bjuda in till delaktighet och valfrihet där den enskilda människan sätts i centrum.

Övergripande ska omsorg i Nyköpings kommun kännetecknas av att:

 • Möjliggöra en förbättrad organisation kring våra familje- och jourhem, både vad gäller stöd, utbildning och uppföljning.
 • Psykisk ohälsa är ett stort problem i redan tidiga åldrar och samhällsklasser och behöver bemötas i ett tidigt skede.
 • Satsa på förebyggande insatser kring ungdomar som riskerar hamna i missbruk och kriminalitet. (fritidsgårdar bla toleransprojektet, friidrott, aktiviteter efter skolan)
 • Möjliggöra att olika ålderskategorier naturligt samverkar med varandra.
 • Medborgaren ska välja själv vem hen vill ha som leverantör av välfärdstjänster och service. Kommunen ska se till att kvaliteten är god oavsett vem som utför tjänsten.
 • Det ska vara möjligt att leva och bo där man själv vill genom hela livets skeden.
 • Vidareutveckla stödet till den som vårdar anhöriga.
 • Värna om möjligheten att bo kvar i eget boende, samt att kunna bo kvar på sin ort genom att där finns ett varierat bostadsutbud.
 • Möjlighet för äldre att flytta till äldreboende efter 85 år.

ÄLDREOMSORG

Människan i centrum

Äldreomsorgen måste bedrivas utifrån en helhetssyn där man sätter individen i centrum och så långt som möjligt respekterar och förverkligar dennes behov. Politiken får inte utgå från att alla är lika, behoven och livsvillkoren varierar. Detta innebär att äldre måste ges rätt att själva välja var de vill bo och därför föreslår vi att de ska ha lagstadgad rätt till valfrihet för hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer.

Centerpartiet arbetar för att det ska finnas lokala centrum och olika former av äldreboenden. Om man önskar bo kvar i sin invanda hemmiljö ska det vara möjligt. De som önskar bo i någon form av äldreboende ska kunna få göra det. Äldre som lever tillsammans ska ha rätt att fortsätta leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende. Många äldre makar har levt ett långt liv tillsammans, och vill leva tillsammans till livets slut. Vårdas den äldre av anhörig så ska det finnas möjlighet till avlösning i form av korttidsvård. Äldreboende ska också finnas på landsbygden. Flergenerationsboende ska underlättas. Kooperativa och privata lösningar ska bejakas. Det finns fördelar både för den enskilde och för samhället om omsorgen av unga och gamla kan organiseras inom familjerna.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • erbjuda större flexibilitet vid omsorg
 • ge de äldre valfrihet att välja var de vill bo
 • personer över 85 år ska kunna välja boendeform utan biståndsprövning
 • underlätta för generationsboende och kooperativ/ privata lösningar
 • större valfrihet på bostäder exempelvis minibostäder/enplansvillor
 • fler servicebostäder, trygghetsboenden och seniorbostäder skapas
 • en trygg och bra hemsjukvård
 • äldre ska ha rätt att vårdas tillsammans

Medicinska insatserna

Äldrereformen har inneburit förbättringar men fortfarande återstår en del praktiska problem. Det vi främst riktar uppmärksamheten på är de medicinska insatserna. Perspektivet måste vara den enskildes behov och säkerhet, inte administrativa gränser. Vi anser att det är angeläget med en regelbunden läkartillsyn av äldre i särskilda boendeformer. Förutsättningarna för detta måste ses över.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • den enskildes behov och säkerhet sätts i centrum genom att samarbetet mellan kommun och landsting förbättras
 • det förbyggande arbetet måste lyftas mer

Måltiden

Den efterlängtade måltidsstunden. Många sjuka eller äldre tvingas äta sina måltider i ensamhet. Forskning har klart visat hur viktig bra och god mat är för hälsan, särskilt när det gäller sjuka i sängläge. Man har också kunnat styrka att omtanken kring och fokus på goda måltider är viktiga ingredienser inom äldrevården. Maten borde vara en glädjestund även för de äldre och svaga som inte kan välja matställe som andra. Flera dagliga alternativ ska finnas med i veckomenyerna. Centerpartiet anser att maten ska tillagas på de olika enheterna.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • maten ska tillagas på de olika enheterna, ska smaka gott, vara näringsrik och tillagas av närproducerade råvaror
 • maten som levereras till enskilda hem ska smaka gott, vara näringsrik och samt tillagad av närproducerade råvaror

Anhörigas delaktighet i vården

Kvinnors behov av hemtjänst bedöms annorlunda än mäns. Det är sannolikt så att kvinnor av tradition anses klara mer själva än vad män bedöms göra. Kvinnor får därmed mindre hjälp än män, trots att behoven är lika stora. Män tenderar att få mer hjälp än de kanske behöver/önskar. Cirka två tredjedelar av all omvårdnad sköts av anhöriga och deras insatser ska värderas därefter då de är mycket betydelsefulla för samhället.

Socialtjänstlagen har kompletterats med krav om att kommunerna ska ge stöd och avlösning för att underlätta för anhörigvårdarna. Detta är ett viktigt steg. Dessutom behövs utbildningsinsatser för anhörigvårdare. Vi uppmärksammar också frivilligverksamheten och att formerna för samverkan mellan offentlig och ideell verksamhet måste utvecklas.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • underlätta anhörigas möjlighet att bli delaktiga i vården
 • formerna för frivilligverksamhet och formerna för samverkan mellan offentlig och ideell verksamhet utvecklas
 • en jämställd biståndsbedömning där män och kvinnors behov bedöms lika

Kompetent personal

Vi uppmärksammar kompetensfrågor och arbetskraftsbrist inom äldreomsorgen. Centerpartiet uppmuntrar fristående alternativ inom vård och omsorg. Vi förordar olika arbetsmetoder, förbättringar inom personalutbildning och arbetsorganisation. Fler behöver rekryteras till vårdarbetet. De äldres olika kulturella och språkliga behov behöver införlivas i kompetensutvecklingen. Öppna upp för enklare jobb att utföras av unga och nyanlända för att kunna växa in i yrkesrollerna.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • fortsätta att uppmuntra fristående alternativ inom vård och omsorg samt se över användandet av olika arbetsmetoder och arbetsuppgifter.
 • de äldres olika kulturella och språkliga behov införlivas i kompetensutveckling
 • löpande kompetensutveckling sker för personalen inom äldreomsorgen
 • lika lön för likvärdigt arbete ska gälla

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA

Vår utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med funktionsnedsättning ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, ha möjlighet till arbete, utbildning samt en varierande och rik fritid.

Människors olika funktionsnedsättning medför svårigheter i grundläggande behov som bostäder, arbetsliv och kommunikationer samt svårigheter att ta del av samhällets informations- och medieutbud. Tillgängligheten begränsar möjligheterna till en rik och varierande fritid. Situationen på arbetsmarknaden drabbar funktionsnedsatta extra hårt.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • ge möjlighet till god tillgänglighet till bostadsmiljön, transporter/kollektivtrafik och till arbetslivet
 • tillgången till hjälpmedel är god och att fysiska hinder i den offentliga miljön avlägsnas
 • ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service
 • ha en god samhällsplanering som underlättar vardagen för människor med funktions-nedsättning, till exempel genom tillgänglig kollektivtrafik, bostadsmiljö och begriplig samhällsinformation
 • öka det sociala företagandet och underlätta för personer med funktionsnedsättning att starta eget företag
 • stärka funktionshindrade trygghet och rättigheter

SOCIAL OMSORG

Barnens rätt

Barn som utsatts för övergrepp eller inte tas om hand har rätt till stöd och hjälp. FN:s konvention om barns rättigheter ska vara den naturliga utgångspunkten i allt arbete som inkluderar barn. Konventionen slår fast att varje enskilt barn har rättigheter som ingen stat, regering eller politiskt parti kan sätta sig över.

Centerpartiet vill bidra till en god uppväxtmiljö genom att låta barnperspektivet genomsyra alla beslut. Det är viktigt att stärka barnens rättsskydd, lagar får inte enbart ha ett vuxenperspektiv.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • barnperspektivet ska genomsyra alla politiska beslut – allt från ekonomi till folkhälsa
 • intensifiera uppdatering av forskning och information om barn som far illa
 • låta politiska beslut föregås av analyser om vad de får för konsekvenser för barnen
 • stärka barnens rättssäkerhet – lagar ska inte bara ha ett vuxenperspektiv
 • barn och ungdomar ska veta att de får hjälp när det saknas trygghet i det egna hemmet
 • kommunen ska ha egna familjehem och kontrakterade jourhem för placering av barn och ungdomar vid behov
 • skyddsnätet som ska finnas kring barn och ungdomar i kommunen ska ses över och granskas av opartisk och oberoende part
 • kommunen ska erbjuda bra förhållanden för de egna familjehemmen och jourhemmen, t ex stöd, kontakter och utbildning
 • modellen SIG (Social InsatsGrupp 13-17 år) ska finnas kvar.

Omsorg om psykiskt funktionsnedsatta

Centerpartiet anser att det krävs flexibilitet i metoderna inom omsorgen av långvarigt psykiskt sjuka och det är angeläget att möta behoven utifrån den enskildes önskemål och förutsättningar. Möjligheten till boende, arbete, dagverksamhet och andra aktiviteter måste tillfredsställas. Omsorg och sociala kontakter är betydelsefullt för ett värdigt liv. Det är angeläget med ett gott samarbete med frivilligorganisationer och anhörigföreningar.

Underlätta bostads- och hemlösas situation

En plan och strategi för att underlätta bostads- och hemlösas situation behöver utarbetas. I Nyköpings kommun finns ett stort antal personer som saknar eget boende och av dessa är en mindre grupp helt hemlösa. Detta är en situation som inte är acceptabel, varken ur ett mänskligt perspektiv eller för en kommunledning som menar allvar med att man vill driva en solidarisk socialpolitik. För många av missbrukarna är steget till ett helt drogfritt liv alltför stort, samtidigt som kommunens nuvarande boendeformer ställer kravet på drogfrihet. Därmed ökar också kravet på s.k. ”lågtröskelboende” för de personer som inte alltid klarar att leva ett helt drogfritt liv. Ett steg i rätt riktning är att de hemlösa har möjlighet att vistas dagtid i IOGT-NTO:s lokaler, men det är inte tillräckligt från samhällets sida.

Vårt förslag med trappstegsboende har inte förverkligats av majoriteten den här mandatperioden. För människor med långvarigt missbruk måste rehabiliteringen till ett drogfritt liv ske i etapper. Då kommer kostnader för samhället att minska successivt genom att belastningen på akutsjukvården, antal polisingripanden och kostsamma behandlingshems-vistelser att minska. Det är Centerpartiets bestämda uppfattning att de bostadslösas och missbrukarnas behov av ett boende måste prioriteras högre.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • en långsiktig och flexibel plan och strategi utarbetas, för att underlätta de bostads- och hemlösas situation tillsammans med andra aktörer, såsom fastighetsägare och frivilliga organisationer
 • lyfta problematiken som uppstår när psykiatrin och missbrukarvården avvisar personer med dubbel-diagnos, som är i behov av vård, utan att ha försäkrat sig om att en annan vårdgivare kan ta emot personen
 • samordna arbetet mot hemlöshet, psykiskt sjuka och alkohol-/drogberoende mellan kommuner, landsting och frivilligorganisationer
 • det ska finnas fler natthärbärgen och andra alternativ

ANDTS - Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel

Ett ANDTS-fritt samhälle är ett högt ställt mål som ger uttryck för samhällets hållning. Det är en vision som uttrycker optimism och en positiv människosyn. Med gemensamma krafter kan vi hejda ANDTS framfart med målet att rehabilitera så många missbrukare som möjligt. Smuggling av och näthandel med ANDT-preparat har ökat kraftigt, likaså utbudet av spel vilket har resulterat i att många fler har lockats in i olika missbruk.

ANDTS-insatser bör därför samordnas kommunalt och regionalt, med särskild betoning på insatser riktade till unga människor.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • förebygga och motverka droganvändning genom att öka särskilda insatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar
 • förebygga och motverka alkoholanvändning genom att öka särskilda insatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar.
 • Förebygga och motverka tobaksanvändning genom att öka särskilda insatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar.
 • Förebygga och motverka spelmissbruk genom att öka särskilda insatser

Vård av missbrukare

Vård av drogmissbrukare ska i första hand erbjudas i hemmiljö. Det behövs ett övergripande samverkansarbete kommuner emellan för att på bästa sätt bemöta vårdtagarens behov. Det behövs ett brett utbud av olika insatser då behoven växlar. Drogmissbrukare behöver ges särskild hänsyn då deras vårdbehov skiljer sig från andra vårdtagare inom socialtjänsten.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • ett samarbete kommuner mellan initieras för utbyte inom drogmissbrukarvården
 • ett utbud av olika vårdinsatser breddas då behoven växlar
 • en utbyggnad av bättre lågtröskelboende sker

Förebyggande insatser

Fick vi kommun och lansting att samverka bättre i dessa frågor skulle vi komma mycket långt. För att det lokala arbetet ska kunna ligga som grund för att minska alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spel-missbruk bör det finnas en lokal organisation som har initiativkraft och kan utgöra en sammanhållande funktion.

Tobaksanvändning i tidig ålder anses vara en inkörsport till annat missbruk, därför är det av yttersta vikt att tobaksanvändingens skador informeras om i tidig ålder.

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar är ett problem på många sätt. Tidig start med hög alkoholkonsumtion riskerar att leda till hög alkoholkonsumtion i vuxen ålder. Insatserna för ungdomar bör inriktas på att få dem att helt avstå från alkohol.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • öka informationsinsatser till unga om risken för bestående skadeverkningar i samband med alkohol-, narkotika-, doping- och tobaks-konsumtion
 • öka informationsinsatser till unga om farligheten med spelmissbruk
 • utöka samarbetet med folkrörelser, nykterhetsorganisationer och missbruks-organisationer

ARBETSMARKNAD

Långtidsarbetslöshet

Centerpartiet vill öka förutsättningarna för att fler jobb skapas i Nyköping. Vi vill underlätta för företagen att anställa så att fler kan få jobb. Vi vill att de som är arbetslösa en längre period ska få tillgång till utbildningar och praktik som fyller de behov som arbetsmarknaden har och som kan leda till jobb. Människor mår bättre av att arbeta och finnas med i ett sammanhang istället för att stå utanför arbetsmarknaden.

Centerpartiet kommer under valperioden arbeta för att

 • de som är arbetslösa en längre period får tillgång till utbildningar och praktik som fyller de behov som arbetsmarknaden har, som kan leda till arbete
 • fler motkrav ställs vid försörjningsstöd
 • ”En väg in” är en förutsättning för lyckade insatser

Integration

Alla oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion ska kunna leva tillsammans i det mångkulturella och sekulära samhälle som Sverige är idag. Invandringen har gjort Sverige rikare och har bidragit till en stor rikedom såväl socialt som kulturellt och ekonomiskt. Vi har inte helt lyckats med att tillvarata våra nya svenskars resurser och potential. Centerpartiet ser att, såsom skolan integrerar barn och unga, är arbete den snabbaste vägen in för den vuxne i samhällsgemenskapen. Med snabb integration ges fler människor och familjer möjlighet att bygga ett nytt liv och en ny framtid och bli en del av gemenskapen.

Centerpartiet kommer under valperioden arbeta för att

 • alla oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet eller religion ska kunna leva tillsammans i det mångkulturella samhälle som Sverige är idag
 • utbildning i svenska språket och vad som gäller i det svenska samhället ska ges obligatoriskt
 • införa Nyköpingsinitiativet – en modell som bygger på samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet för att matcha arbetssökanden mot företag direkt, minska hinder för de som försöker ta sig in på arbetsmarknaden, stärka deras kompetens och minska behovet av försörjningsstöd.
 • Ta tillvara de erfarenheter man gjort enligt Falkenbergsmetoden (det arbete som genomförts i Falkagård, Falkenberg) Vi vill att Nyköpings kommun blir en kommun som staten går in och gör avtal med.

SKOLA

Centerpartiet vill utveckla en skola där du som människa kan växa, där barn, ungdomar och vuxna får förutsättningar att möta framtidens möjligheter och där individen sätts i centrum oavsett social eller ekonomisk bakgrund.

Vi vill erbjuda en attraktiv skola över hela kommunen i samspel mellan företag, utbildningsanordnare och lokalsamhället. Vi vill se en skola som följer en grön tråd genom stadierna – varje pedagog ska känna till var eleverna kommer ifrån och var de är på väg i vårt utbildningssystem.

Centerpartiets skolpolitik utgår ifrån att ge varje elev den kunskap som eleven behöver för ett livslångt lärande. Eleven ska få det stöd och den hjälp som behövs redan från start. Skolan ska vara individuellt anpassad och sätta varje elev i fokus. Ingen elev ska lämna grundskolan utan behöriga betyg. Vi vill införa nolltolerans mot våld och mobbing. Kommunen är skadeståndsskyldig vid mobbing. Kvaliteten på skolmaten höjs genom att den tillagas på de olika enheterna av näringsrika råvaror. Skolhälsovården behöver förbättras ytterligare för att vara ett bra stöd för eleverna.

En sådan politik medför att eleven på ett bättre sätt än idag kan tillgodogöra sig utbildningen i fortsatta studier som gymnasieskola och högskola. En förutsättning för att Nyköping ska vara en tillväxtkommun är att vi har en väl fungerande skola med hög kvalitet. Vi ser friskoleetableringar som bra komplement för att eleverna ska ha alternativ, samt att det är viktigt för företagandet i kommunen och ger möjligheter för t.ex. lärare att få skapa en skola

För att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag behövs tre reformer: rätt till kunskaper, lokal makt och fler lärare.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • varje elev ska få den kunskap hon/han behöver för ett livslångt lärande
 • varje elev ska lära sig studieteknik, källkritik och sålla information samt anamma tekniken som ett hjälpmedel i klassrummet
 • varje elev ska ha en anpassad dokumentation från förskola till Gymnasiet
 • införa nolltolerans mot våld och mobbning
 • maten ska tillagas på de olika enheterna av råvaror, som är närproducerade och näringsrika
 • stärka föräldrarnas delaktighet
 • skolorna får rätt att göra egna upphandlingar och lokala inköp
 • värna och stötta friskoleinitiativ
 • vid nybyggnation av skolor ska lokalerna anpassas efter ny forskning så det ger stöd i dagligt arbete både för elever och lärare
 • När barn har behov av extra stöd och uppbackning i skolålder ska det vara en väg in även här till t.ex.: SOC, BUP, skola, polis, skolhälsovård m.fl.

Förskola

Centerpartiet vill ha förskoleverksamhet av hög kvalitet, som är till för alla och bedrivs i olika verksamhetsformer, t ex pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och förskolor med olika pedagogiska inriktningar i kommunal, kooperativ eller privat regi.

Modersmålsundervisning ska påbörjas i förskolan för de barn vars föräldrar väljer detta. För de barn som behöver extra stöd ska åtgärder sättas in tidigt. En åtgärdsplan ska upprättas och uppföljning ska ske kontinuerligt. Specialutbildad personal ska vara snabbt tillgänglig för de barn som behöver professionellt stöd. Samtliga barn i förskolan ska ha en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt uppdateras. Åtgärdsplaner och utvecklingsplaner fastställs tillsammans med föräldrarna.

.

Vi tror på färre barn i barngrupperna, helst vill vi se högst 15 barn i barngrupper 3-5 år och 12 barn i småbarnsgrupper. Små barn klarar inte för många kontakter och forskningen visar att det inte är bra med för stora grupper trots mer personal. Risken för att barn får hörselskador finns om ljudnivån blir för stor i för stora grupper. Personaltätheten blir god om vi har ovanstående som riktmärke och barnens behov kan då tillgodoses

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • modersmålsundervisning från 3 år blir möjligt om föräldrar så önska
 • förskolor med olika pedagogiska inriktningar och driftsformer även i fortsättningen kan väljas
 • barngruppernas storlek ska anpassas till den nivå som gagnar barns trygghet och lärande
 • specialutbildad personal ska vara snabbt tillgänglig för de barn som har behov av särskilt stöd
 • förskola ska erbjudas i barnens närmiljö, man ska kunna knyta an till sin hembygd
 • införa integrationsförskolor där barnen går i förskola samtidigt som föräldrarna kan delta i SFI-utbildning.

Jämställdhetsarbete som påbörjas redan i förskolan borgar för större förståelse för alla människors lika värde. Detta kan också tidigt lära barnen att allas åsikter och rätt till inflytande är av lika värde oavsett kön, sexuell läggning och religion. Det ska finnas både män och kvinnor i arbetslagen. Det är viktigt att barn får se män och kvinnor samarbeta.

Miljön i förskolan är betydelsefull. Arbetsmiljölagen omfattar förskoleklasser, d v s 6-åringarna samt grundskolan, gymnasieskolan, högskolor, universitet och yrkesinriktad utbildning.

I Nyköpings kommun har vi arbetat fram en ny kostpolicy för skolmaten. Vi vill fortsätta höja kvaliteten genom att upprätta tillagningskök på varje enhet, utbilda kökspersonal, höja statusen på yrket och ytterligare förstärka skolmatens betydelse för barnen. Vi ser inget självändamål i att skolmaten måste vara i egen regi.

Vi vill även se utökad förskola för barn till föräldralediga till 30 timmar/vecka.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • förskolearbetet bedrivs jämställt
 • fler män anställs inom förskola/skola
 • maten ska vara närodlad och tillagas på de olika enheterna
 • en 30 timmar/vecka för förskola för barn till föräldralediga.

Fritidshem/fritidsgård

Fritidshem är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. Syftet är att komplettera utbildningen i förskoleklassen grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och andra särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Det ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidsgårdarna ska vara en öppen mötesplats för alla ungdomar. Verksamheten kan bekostas av kommunen eller bedrivs av olika föreningar med kommunalt bidrag och verksamheten ska vara öppen för alla. Fritidshemmen/ fritidsgårdarna ska erbjuda en bred verksamhet som bygger på ungdomarnas egna idéer och intressen.

Personalen på fritidshemmen och fritidsgårdarna har god kompetens och stort engagemang. Personalen bör arbeta med ungdomarna både individuellt och i grupper för att skapa bärande relationer som kan stärka och bekräfta, vägleda och engagera samt ge ungdomarna möjligheter att utvecklas och att ta ansvar. Grupperna får inte vara för stora.

Elever ska ges möjlighet att gå till fritidshemmet/fritidsgården i anslutning till skolan efter skoldagens slut. Där ska det också kunna erbjudas mellanmål till självkostnad och möjlighet till läxhjälp.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • öka kvaliteten på fritidsverksamheten
 • eleven ska ges möjlighet att gå till fritidshemmet/fritidsgården i anslutning till skolan efter skoldagens slut. På mindre orter behöver skolskjutsreglementet ses över så skjuts till hemort kan ske senare än efter skoldagens slut.
 • mellanmål erbjuds till självkostnadspris och att möjlighet till läxhjälp ges

Grundskola

Det systematiska kvalitetsarbetet som pågår ska fortsätta och förbättras. Den fysiska miljön i skolan måste förbättras genom att lokalerna underhålls kontinuerligt och anpassas till de krav en modern pedagogik kräver. Skolor ska finnas i varje mindre tätort även på landsbygden. Skolan ska i första hand erbjuda god undervisning till eleverna, men har också stor betydelse för hur föräldrar kan planera sitt arbete, restider och känna trygghet i att barnen har en rimlig dag, inte bara skoldag.

I en individanpassad skola finns det en hög kvalité i lärande och inhämtande av kunskap. Vi vill höja målmedvetenheten i större utsträckning – inte bara här och nu, utan även högre stadiers slutmål ska vara kända för lärare, elever och föräldrar. Likaså vill vi höja motivationen till lärande. Skolan ska vara en plats för alla att utvecklas efter sin egen förmåga och med det stöd man som individ behöver för att motiveras till personliga stordåd.

Vi vill ge elever och föräldrar större inflytande. Förändringar ska ske i samarbete med elever och föräldrar. Vi tror på den lokala kraften och är övertygade om att skolledare, lärare och elever kan uträtta storverk om politikerna ger dem makten, resurserna och ansvaret. För att ansvar och befogenheter ska kunna föras direkt till verksamheten måste den organisation vi har uppbyggd runt skolan ändras. Vi vill ge varje rektor, lärare och föräldrar makten över elevpengen. Elevpengen ska följa med eleven, d.v.s. fullmäktige tar beslut om den pengs storlek som ska gå direkt till skolan.

Vi vill ha fortlöpande utvärderingar av skolorganisationen, både på låg, mellan och högstadienivå. Vi var med och röstade för Nyköpingsmodellen, men tiden går och förbättringar finns alltid att göra. Det är viktigt att politiken är på framkant och förutser kommande utmaningar tillsammans med produktionen.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • värna landsbygdsskolorna – närhetsprincipen ska råda för de små barnen och utveckling av organisationen och tekniken måste göras för att möjliggöra detta.
 • fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
 • resurserna ska anpassas efter elevernas behov
 • entreprenörskap och företagande ska tränas i grundskolan
 • förbättra övergången mellan de olika nivåerna
 • föra över beslutsbefogenheter till skolorna lokalt
 • antalet lärare ökas och att skolklasserna minskas i storlek
 • fullmäktige tar beslut om den pengs storlek som ska gå direkt till skolan
 • Utvärdera Nyköpingsmodellen omgående och stärka högstadiet vidare.

Baskunskaperna

Centerpartiet vill satsa på elevers baskunskaper i matematik, naturvetenskap samt läs- och skrivutveckling och förstärka modersmålsundervisningen. Elevens rätt till stödundervisning ska förbättras. Arbetsmiljön i skolan behöver förbättras för att skapa en större harmoni. Det ska finnas både kommunala skolor och friskolor. En mångfald av olika inriktningar ska kunna erbjudas inom t.ex. kultur, musik, idrott och IT.

Eleverna måste få med sig tillräckliga förkunskaper från grundskolan till gymnasieskolan. Kommunen och skolan har ett åtagande som inte är avklarat förrän eleven nått kunskapsmålen i grundskolan.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • en satsning görs på kärnämnena
 • elevernas rätt till specialundervisning stärks
 • valmöjligheter finns till olika pedagogiska inriktningar genom bl. a. friskolor
 • ökade möjligheter till en mångfald av inriktningar inom t.ex. kultur, musik, idrott och IT

IT i undervisningen

För elever och lärare handlar det inte enbart att lära sig hur man använder tekniken utan också att utveckla en kritisk attityd till informationsflödet och att kunna bemästra och ta nytta av detsamma. Undervisningen bör mera inrikta sig på innehållet i tillämpningen än på tekniken. IT-utbildning ska vara en obligatorisk del i undervisningen på grund- och gymnasieskolan. Detta ställer krav på skolor, undervisning och lärare. Varje elev har nu tillgång till både dator och en egen e-postadress.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • en obligatorisk IT-utbildning för lärare utvecklas kontinuerligt
 • IT i undervisningen används som stöd i läroprocessen

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska höja den allmänna utbildningsnivån och förbereda alla för ett livslångt lärande. Centerpartiet vill ha en utbildningspolitik som utgår från den enskilda eleven i varje skolform och som stärker helhetssynen på lärandet. Vi vill ha en gymnasieskola som står på tre ben, högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en modern flexibel lärlingsutbildning. En mångfald av olika inriktningar som t.ex. olika idrotts- restaurang- och kulturinriktade gymnasier. Vi tycker att det är en självklarhet att det ska finnas både kommunala och fristående gymnasier för att Nyköping ska vara en attraktiv studieort.

Gymnasieskolan ska stimulera såväl praktisk som teoretisk begåvning. Det ska ges möjlighet för gymnasiets elever att få träning i entreprenörskap/företagande. Centerpartiet vill förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv. Praktikplatser ska finnas inom alla yrkesområden så att eleverna inte enbart söker sig till traditionella kvinnliga/manliga yrken. Kvalificerade handledare ska finnas på praktikplatserna. Varje elev ska ha en individuell studieplan. Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång per termin inför en gymnasieexamen. Efter avslutad gymnasieexamen ska eleven ha tillräckliga kunskaper för att kunna studera vidare vid högskola eller universitet.

Språkintroduktionsprogrammet har vuxit de senaste åren och behöver stärkas för att öka integrationen och språkutvecklingen för dessa ungdomar. Särskilt de ensamkommande som bor i HVB-hem och inte möter det svenska samhället i sin vardag alls.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • Nyköping blir en än mer attraktiv studieort vilket bla kräver samverkan mellan fristående utbildningssamordnare
 • rusta elever för kommande yrkesliv, högre studier och samhällsliv
 • praktikplatser för ungdomar inom alla yrken, kvalificerade handledare utbildas.
 • eftersträva ett stort utbud av gymnasieinriktningar, såväl kommunala som privata
 • fortsätta utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet
 • anpassa skolans lokaler efter dagens och framtidens behov
 • bibehålla och utveckla olika gymnasieinriktningar
 • såväl praktisk som teoretisk begåvning stimuleras
 • utveckla och integrera språkintroduktionsprogrammet mer.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå ska också i fortsättningen innehålla arbetsformer som är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Ett stort urval av kurser på gymnasial nivå ska kunna erbjudas i former anpassade till vuxna och med möjligheter att kombinera med arbete och studier.

Svenskundervisning för invandrare ska finnas för de som har behov av den och vara individanpassad. Komvux ska kunna validera tidigare kunskaper för att kunna anpassa en utbildning. Funktionsnedsatta ska ges möjligheter till anpassad utbildning. Läs- och skrivcenter ska ge hjälp till de som har läs- och skrivsvårigheter.

Centerpartiet kommer under valperioden arbeta för att

 • ge funktionsnedsatta möjligheter till anpassad utbildning
 • fortsatt samverkan sker mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen
 • utbildningarna ska vara anpassade till efterfrågan
 • undervisningen ska vara flexibel så att möjlighet finns att kombinera arbete och studier
 • prioritera yrkesinriktad och behörighetsgivande kurser
 • effektivisera och förbättra stödundervisningen på läs- och skrivcenter
 • fortsätta att utveckla SFI-undervisningen så att den blir än mer individanpassad
 • fortsätta att utveckla Campus Nyköping för att få in fler eftergymnasiala utbildningar

Högre utbildning, forskning och kvalificerad yrkesutbildning

Centerpartiet vill verka för utökade platsförlagda yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med näringslivet i regionen. Utbildningar ska anpassas till näringslivets behov. Vi vill även verka för utökning av platsförlagd högskoleutbildning i Nyköping och ett utvidgat samarbete med t.ex. Mälardalens Högskola

Distansutbildning har en stor och viktig funktion att fylla när det livslånga lärandet ökar i betydelse. Den bör dock ses som ett komplement till den traditionella närutbildningen. Likvärdiga krav som ställs på traditionell högskoleutbildning måste ställas på distansutbildning. Det innebär förutom att innehållet skall vila på vetenskaplig grund även att det är nödvändigt att anpassa undervisningsformen till de studerandes villkor och behov. Likaså är tillgången till kvalificerad studievägledning ett viktigt kvalitetskrav för distansstuderande. Campus Nyköpings uppgift är därför av stor vikt för kommunen.

Centerpartiet kommer under valperioden att verka för att

 • utöka antalet yrkeshögskoleutbildningar i kommunen
 • distansutbildning ska anpassa undervisningsformerna till den studerandes villkor och behov
 • utvecklingen vid Campus Nyköping fortsätter med möjlighet för fler eftergymnasiala utbildningar.

KOMMUNENS UTVECKLING

LANDSBYGD

Centerpartiet i Nyköpings kommun för en politik som omfattar hela kommunens utveckling och potential. Vi anser att det är viktigt att marknadsföra boende i kommunens alla delar och möjliggöra strandnära boende. Vi vill ge landsbygden denna tillväxtmöjlighet genom ett flexiblare strandskydd. För Nyköpings kommun innebär det större möjlighet att besluta om utbyggnad av attraktiva bostadsområden. Framför allt handlar det om att ta tillvara de gröna näringarna, men också att utveckla landsbygden genom företagsamma människor och nytänkande entreprenörskap. Målet är att det livskraftigt företagandet på landsbygden får samma villkor och förutsättningar som företagen i staden. Det finns en rad möjligheter att främja produktionen och förädling av förnybar energi. Det förutsätter dock att kommunen stöttar och även tillhandahåller infrastruktur och avsättning för dessa produkter.

En modern kommunpolitik måste ta sin utgångspunkt i att hela kommunen är lika viktig, service såsom skola, äldreomsorg och boende ska ges där människor bor och verkar. Människor har olika behov olika delar av livet och med fiberutbyggnaden i hela kommunen finns alla förutsättningar för ett rikt och innehållsrikt leverne i stort sett hela kommunen för människors egna önskemål om boende och möjligheter att arbeta eller driva företag. Den bör vara inriktad på att skapa nya möjligheter, snarare än att ständigt försöka utjämna i efterhand. Kommunens mindre tätorter och landsbygd är välbelägna också både för dagsutflykter och för turism i ett vidare perspektiv. Vi anser att det måste finnas större satsningar på byggandet i de mindre tätorterna och på landsbygden.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • landsbygdssäkra politiska beslut
 • utrymmet för den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden ska ges samma förutsättningar och möjligheter som den i staden
 • större satsningar på byggande i de mindre tätorterna
 • tomter för bostäder och företagsverksamhet ska finnas i hela kommunen
 • badplatser, lekplatser och grönområden som kommunen ansvarar för ska under mandatperioden rustas och utvecklas.

Boende på landsbygden

Ungefär 40 % av Nyköpings kommuninvånare är bosatta på landsbygden och i småorterna. Satsningar på byggandet ska ske i hela kommunen. Det är ett samhällsintresse att det kan ske en föryngring och vitalisering runtom i kommunen.

Landsbygdsutveckling förutsätter att samhällsservice oavsett kommunal eller privat driven form av vård, omsorg, skola, mark, plan- och byggfrågor, bostäder för äldre, distriktssköterska mm finns tillgänglig. Det är politikens uppgift att ge rätt förutsättningar för detta.

Översiktsplanen ska ge utrymme för att hela kommunen ska kunna utvecklas, d.v.s. även de mindre tätorterna och landsbygden. Den får inte bli en bromskloss eller lägga en våt hand över utvecklingen. Det är viktigt att ange vilka platser och stråk som ur olika aspekter är särskilt lämpliga för nya bostäder. Planer behövs för våra småorter. I flera orter behöver det byggas marknära hyresbostäder. Det är framförallt en statlig uppgift att ge bättre förutsättningar för det. Tomter för byggande ska finnas tillgängliga. Skärgården, om än en liten del av kommunens yta, intar en särskild problematik som måste beaktas.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • HELA kommunen ska ses som en tillgång och att företagande får samma villkor och förutsättningar oavsett var i kommunen man är verksam.
 • tomter för byggande på mindre tätorter får en betydande roll i översiktsplanen för Nyköpings kommun
 • distriktssköterskor/sjuksköterskor blir kvar på landsbygden
 • uppmuntra alternativa lösningar för att bibehålla service

CENTRALORTEN

Staden Nyköping med dess omgivningar får inte förändras på ett med hänsyn till kulturhistorien och landskapsbilden negativt sätt. En sammanhållen stadsmässig utbyggnad ska eftersträvas där kulturvärden ska bevaras, synliggöras och förstärkas. Det har hänt mycket positivt i stadskärnan under de senaste åren. Den ska fortsätta att vara en livaktig del av Nyköping. Trafiksituationen är dock besvärlig. Det måste finnas parkeringsplatser tillgängliga inom rimligt avstånd. Staden har till uppgift att finnas tillgänglig inte bara för dem som bor där utan även för kommunens övriga medborgare. Nyköping ska fortsätta att utvecklas kulturellt och turistiskt.

Det behövs både "finrum" för teater, musik och konst m.m. lika väl som "vardagsrum" för spontana möten mellan människor. Satsningen på att få in hantverk i gamla lediga industrilokaler ska fortsätta. Å-rum­met ska utvecklas vidare. Satsningen i hamnen med anläggningar som är tillgängliga för alla ska understödjas. Vårt gamla önskemål om en campingplats finns kvar. När miljösanering kan ske bör ett bad iordningställas vid Stadsfjärden.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • människor ska känna trygghet och säkerhet
 • kulturvärden ska bevaras, synliggöras och förstärkas
 • kulturen längs ån lyftes fram
 • en central lekplats byggs
 • en central badplats iordningställs där det finns förutsättningar
 • en arkitekttävling kommer till stånd med uppgift att ”binda samman västra och östra stadsdelen”
 • en aktivitetsplats för äldre byggs, såsom t.ex. utomhusgym
 • en utveckling av Spelhagen med strandskoning för möjlighet till handikappsegling
 • i Spelhagen anlägga park ner till småbåtshamnen
 • då Resecentrum är ett faktum, omvandla marken vid nuvarande busstation till stadspark som bör inrymma lekplats, parkeringsplats och bostäder
 • införa energinorm i detaljplan
 • en förtätning inte sker på bekostnad av de gröna oaserna

Bra bostäder och goda boendemiljöer i hela kommunen

Goda boendemiljöer är en viktig livskvalitetsfråga. Därför är det hälsofrämjande att förvandla anonyma och sterila gårdar och gator till varma och välkomnande miljöer. Hälsosamma bostäder bidrar till att skapa livskvalitet i boendet. Naturen har en särskilt läkande kraft mot olika stresstillstånd. Den ger möjlighet till återhämtning, vila och rekreation samt återskapar kraft för individen. Vistelse i natur, parker och grönområden är en viktig del av människors rekreation, därför ska den bebyggda miljön utformas så att parker och grönområden finns på promenadavstånd. Grönytorna är stadens lungor. Stadens gröna oaser ska därför bevaras och förstärkas. Tillgängligheten för allmänheten till Nyköpingsån och Stadsfjärden får inte begränsas. Det är viktigt att vi har olika typer av upplåtelseformer och företag på bostads­marknaden. Vi anser därför att Nykö­pingshem AB ska finnas kvar.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • grönområden ska finnas på promenadavstånd
 • stadens gröna oaser ska bevaras och förstärkas
 • tillgängligheten för allmänheten till Nyköpingsån och Stadsfjärden inte begränsas
 • spontana mötesplatser ska finnas
 • möjlighet till kolonilotter i anslutning till nya bostadsområden inrättas
 • Nyköpingshem AB finns kvar som kommunalt bolag
 • utbudet av bostäder i olika boendeformer är varierat

Trygg och säker trafikmiljö i hela kommunen

Det ska finnas upplysta platser gång- och cykelvägar. Hamnvägens förlängning har hög prioritet, liksom underhåll av vägar, broar och trottoarer.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • det ska finnas upplysta platser, gång- och cykelvägar i hela kommunen
 • Hamnvägens förlängning förverkligas
 • underhåll av vägar, broar och trottoarer ges en högre prioritering
 • P-hus byggs
 • ett resecentrum förverkligas
 • i hela kommunen ska finnas tydliga markeringar var man cyklar och går
 • skolskjutsar ska ses över och anpassat till den verklighet som råder

Upplevelsesamhället är 2000-talets näringar. Möjligheten för turister och kommun-invånarna att parkera centralt får inte utarmas. Nyköpings kommun ska ha en levande stadskärna, där handeln blomstrar och kulturutbudet lockar. Det är därför av stor vikt att det finns parkeringar för dessa ändamål. Bygger vi bort parkeringarna kommer tillgängligheten till kulturutbudet och centrumhandeln att minska.

Låt de boende i olika områden själva komma med förslag till hur den egna stadsdelen eller orten bör utvecklas. Då får man en bättre demokratisk förankring än som är vanligt vid planarbete.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • turister och kommuninvånare ska ha möjlighet att parkera centralt till en rimlig kostnad
 • invånarnas intressen och kunskaper tas tillvara när det gäller deras stadsdel eller ort

Miljö, Klimat och god samhällsutveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 st. globala mål för att uppnå fyra stora mål till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen samt att främja fred och rättvisa. Centerpartiet ser dessa 17 mål som självklara att väva in i och verka för i Nyköpings kommuns samtliga delar. Det kräver en övergripande helhetssyn på miljö-, klimat- och energifrågor, ekonomi och social utveckling eftersom förändringar inom ett område påverkar och kräver åtgärder i andra områden. För att åstadkomma förändring krävs snabba åtgärder av hela samhället i alla länder. Det är de samlade insatserna som ger resultat.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten med extrema väderhändelser och naturkatastrofer. Stora delar av Sverige har drabbats av svår torka och enorma skogsbränder, Nyköping är inte undantaget detta. Centerpartiet vill se en genomlysning av konsekvenserna efter sommarens torka och se över vår krisberedskap i kommunen ytterligare för att till nästa gång vara bättre förberedda. Årets erfarenheter är nya men kommer inte vara engångshändelser.

Centerpartiets arbete bygger på övertygelsen att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Vi underlättar för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligare leverne genom information, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Att kunna spara eller tjäna pengar på miljövänligt beteende och agerande är den starkaste drivkraften för en omställning till ett hållbart samhälle.

Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val. Målen är tydliga, enkla regler och verktyg gör att var och en kan och vill bidra till en hållbar utveckling. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller köpa en miljöbil så gör det skillnad för klimatet. "En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Centerpartiet kommer att arbeta för en hållbar utveckling, som består av ömsesidigt beroende delar såsom ekologisk/miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. Vi vill ge förutsättningar för att bygga ut vindkraft och andra förnybara energikällor. Vi vill se en utveckling av kommunens andel förnybar energi – solceller på befintliga byggnader samt att det finns med i planeringen för nybyggnation.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • bostäder byggs i form av olika typer av Eco-hus
 • det ska finnas energisnål belysning i alla kommunens byggnader och gatubelysning
 • fri parkering för miljöbilar och framför allt elbilar införs
 • ta ansvar för att ställa om till en eko-effektiv ekonomi, exempelvis genom att använda offentliga medel på ett miljöriktigt sätt
 • ta fram energieffektiviseringsprogram och fasa in energislag som är långsiktigt hållbara i offentliga lokaler samt uppmana övriga företag och organisationer i kommun göra detsamma
 • verka för att kommunens bilar ska vara fossilbränslefria
 • arbeta aktivt för en utbyggd modern och miljövänlig kollektivtrafik
 • arbeta för att kommunala bostads- och fastighetsbolag ska vara föredömen när det gäller energi och miljö
 • individuell mätning av vatten och el ska vara möjlig i kommunala bostäder
 • ha tydligare regelverk vid upphandling som främjar närproducerat med strikta kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav. De lagar och regler som gäller för produktion i landet ska även gälla vid upphandling. Även små företagare ska kunna lägga anbud.
 • Värna om en levande landsbygd
 • det aktiva jord- och skogsbruket ska ses i kommunen som en resurs och tillgång
 • avgifter för tillsyn ska ses över och hållas nere
 • införande av en ny modell vid tillsyn typ Rättviksmodellen ska ske
 • en genomlysning av kommunens resurser och möjligheter vid brand och torka samt samarbetsformer med civilsamhället och lantbruket snarast görs för att ligga till grund för förebyggande av framtida klimathot och i det dagliga arbetet
 • En policy framtas för dricksvatten hos alla fastigheter med egenborrad brunn, med försiktighetsmått till uttag av avgifter, ev. medfinansiering av vattenprover, och där hänsyn tas till drivande av företagsverksamhet på landsbygden.
 • Att kommunens tjänstemän tillhandahåller service, kompetens och förslag till lösningar för företag och invånare i kommunen.
 • Att kommunen prioriterar slutna avloppssystem även i tätorterna för att möjliggöra återföring till åkermarken, att reningsverk på mindre orter dimensioneras för tillväxt.
 • kommunens upphandling av varor och tjänster ska i större omfattning upphandlas lokalt
 • det inte byggs på åkermark, ställa stora krav på utredning vid byggnation på densamma
 • arbeta för att få igång biogasanläggning i kommunen, i samarbete med våra lantbrukare
 • miljökrav ska ställas på transporter
 • utreda alternativ kollektivtrafik såsom t.ex. små miljövänliga bussar med tätare turer, anropsstyrd kollektivtrafik osv
 • fortsätta bygga ut cykelvägnätet i hela kommunen
 • arbeta för att TGOJ-banan startar för persontrafik.
 • Arbeta för tågstopp i våra mindre tätorter
 • stimulera kollektivt åkande och verka för att skolbarn och äldre får åka gratis buss
 • värmeverket använder lokalt producerat bränsle
 • närproducerad miljövänlig mat serveras i förskolor, skolor, äldreboende och gruppbostäder

KULTUR OCH FÖRENINGSLIV

Med ett aktivt folkhälsoarbete skapar vi möjligheter i alla åldrar för hälsa och välbefinnande. En viktig del i detta arbete är ett varierat kultur- och fritidsutbud. Centerpartiet i Nyköpings kommun vill stödja de ideella krafter som är en förutsättning för ett aktivt föreningsliv i hela kommunen.

Kulturlivet

Nyköping har en lång och innehållsrik historia. Vi påminns varje sommar om hur medeltiden kunde te sig under folkungarnas tid. Gästabudsspelet är välkänt och förknippas med Nyköping och Nyköpings hus. I kommunen finns ett rikt utbud av kulturaktiviteter för olika åldrar. Culturums konsertsal är känd för mycket god akustik och Stadsbiblioteket är inrymt i ljusa vackra lokaler. Gripes modellteatermuseum är Sveriges enda och är en unik tillgång för kommunen. Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum är i ständig utveckling. I samarbete med Sörmlands museum har Historien längs ån skapats. Ytterligare museer finns med olika specialinriktningar. Idégrupper, intresseföreningars och de lokala aktiviteterna lyfts fram i större omfattning. Hembygdsföreningarnas arbete för kulturen är ovärderligt. Det nya länsmuseet kommer efter invigning bli en stor tillgång för kulturlivet i Nyköping.

Utställningsverksamheten är livlig i såväl offentliga som privatägda lokaler. Bildkonsten får här mest utrymme. I Gamla Bryggeriets lokaler verkar ett antal konstnärer och konsthantverkare året runt. Varje sommar finns ett gott utbud av konst och konsthantverk i de gamla magasinsbyggnaderna i hamnen tillsammans med restauranger och andra serveringar. Vi vill att kulturbyggnader i kommunen vårdas och bevaras för framtiden.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • Att alla ska få tillgång till kultur, i HELA kommunen.
 • Uppmuntra till kulturkvarter i hela vår kommun (som t.ex. väg 223 och skulpturparken i Jönåker) och skapa tillgänglighet.
 • kommunens kulturbyggnader vårdas och bevaras
 • de lokala museerna stöds
 • öka informationen om verksamheter och händelser på landsbygden
 • en ordentlig översyn görs av behoven för utveckling av bryggeriområdet
 • kontinuerliga satsningar på konst och kultur till landsbygden, skolor och äldreomsorg genomförs
 • en samlingslokal i Brandkärr skapas och att en inventering av behovet i de olika stadsdelarna genomförs
 • stötta skapandet av flera mötesplatser för kulturaktiviteter på landsbygden
 • barnkulturveckor återkommer varje år

IDROTT

Idrott har mycket att ge i form av hälsa, glädje och samvaro. Därför arbetar Centerpartiet för att ett brett idrottsliv främjas i hela kommunen där både etablerade och nya sporter, även digitala, blir tillgängligt för fler. Idrotten är oerhört viktigt för folkhälsan och bidrar stort till integrationen i samhället. Det är viktigt att idrotten blir tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen man bor, oavsett ålder, kön, religion, etnicitet, ekonomisk social bakgrund och oberoende av funktionsvariation.

Skolan kan hjälpa till att uppmuntra barn och ungdomar att röra på sig och fortsätta med idrott och motion även senare i livet. Det är viktigt att rörelse blir en självklar daglig del i allas vardag. Föreningslivet är en viktig brygga mellan skolan och fritiden. Daglig rörelse motverkar ohälsa i alla åldrar.

Vi vill se en jämlik resursfördelning inom idrotten. Därför driver vi hårt på frågan om ridskola öppen för alla i Nyköpings kommun.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • den ridskola kommunen planerar bygga ska bli en sund investering för kommunen där ungdomar oavsett var i kommunen man bor, oavsett ålder, kön, religion, etnicitet, ekonomisk social bakgrund och oberoende av funktionsvariation kan utvecklas och må sitt bästa, där personal och djur mår sitt bästa.
 • Utjämna resursfördelning
 • Skapa fler utomhusgym nära bostadsområdena så alla kan använda dem oavsett ålder.
 • Samarbeta i hela kommunen för att ge god tillgänglighet till fler sporthallar och fotbollsplaner
 • Utveckla kanotstadium avseende säkerhet och belysning

Föreningsliv

I kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktningar. För dem som deltar i en förening innebär det också att få ökade kunskaper i demokratiska processer och blir en del av civilsamhället. Det kommunala stödet till föreningarna är betydelsefullt i hela kommunen. Olika typer av samlingslokaler på landsbygden och i de mindre tätorterna är av vitalt intresse för föreningslivet. Det ideella arbete som många ledare utför, inte minst för ungdomar, är av mycket stort värde för samhället. Vi vill att det kommunala stödet är så utformat att också de små föreningarna kan fortsätta.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • kommunen fortsättningsvis stödjer föreningarnas barn- och ungdomsarbete
 • ungdomar har bra tillgång till badanläggningar i stor utsträckning
 • simundervisning sker vid kommunala badanläggningar
 • på olika sätt stödja att samlingslokaler finns i hela kommunen
 • stödja miljöer för fysiska aktiviteter och möjligheter till spontanidrott
 • stödja ideella verksamheter riktade till ungdomar
 • att kommunen är ett föredöme när det gäller bra arbetsmiljö
 • skapa trygghet i våra offentliga miljö genom olika fysiska åtgärder som t.ex. belysning av gångvägar
 • Att cykelvägar möjliggörs också på landsbygden för att ge fler möjlighet att cykla säkert, ung som gammal, och för att utveckla turism.

Folkbildning

En viktig del i att kunna se ett sammanhang och en meningsfullhet är kunskaper om sig själv och omvärlden. Kunskapen om hembygden är också en väsentlig del. Folkbildning ger människor makt över kunskapen och bidrar till att minska utbildnings- och bildningsklyftor mellan människor. Genom möten med andra kulturer och andra etniska grupper minskas klyftorna i samhället. Här har folkbildningsförbunden en stor och viktig roll att fylla. En annan viktig uppgift är att främja demokrati och jämställdhet. Kommunen ska därför stödja folkbildningen. En bred utbildningssatsning kräver engagemang från olika organisationer. Ideella krafter måste stimuleras. För att åstadkomma ett nationellt kunskapslyft bör därför en del av folkbildningspengarna till studieförbunden öronmärkas till informationstekniksatsningen. Även pensionärs-, invandrar- och handikapporganisationer måste ges möjligheter att delta.

Centerpartiet kommer under valperioden att arbeta för att

 • stödet till folkbildningen ökas

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.