Södermanland
Centerpartiet lokalt

LEVA, VERKA, BO

År 2030 är Sörmland en region där många vill leva verka och bo, permanent eller som besökare. Alla som kommit till Sverige på flykt från krig och förföljelse studerar eller har ett arbete och försörjer sig själva. De är med i det sprudlande föreningslivet tillsammans med övriga som bor i lokalsamhället. Infrastrukturen är på topp och kommunikationerna med huvudstaden och grannregioner väl utbyggda.

Boendet är varierat och hållbart och har anammat de senaste innovationerna. Villaägaren säljer el från solpaneler och den el som köps utöver det härrör från klimatsmarta källor. Hyresgästen har stort inflytande över sitt boende och kan se mängden vatten och el som förbrukas i lägenheten.

Besöksnäringen och turismen har fått ett uppsving. Längs våra utflyktsvägar finns slott, herresäten och unika gårdsmiljöer, industriminnen, bruk och välvårdade, brukade skogar. Dessutom sjöar och vattendrag som lockar och intresserar. Sörmland har utvecklat de gröna näringarna, här idkas gårdsförsäljning av närproducerade delikatesser och högklassigt konsthantverk. Viltkött bereds enligt nya recept och nya aktiviteter och varianter av friluftsliv har utvecklats i samklang med ett modernt skogsbruk. Allt detta ger intäkter till markägaren.

Betande tamdjur håller landskapet öppet till gagn för producenter, boende och besökare. Havet, kusterna och skärgården erbjuder stora möjligheter till rekreation för människor från när och fjärran. Östersjön har kurerats och bottnarna lever. Torsken har återvänt och strömmingen kan åter läggas på faten ihop med mos och lingonsylt utan fruktan för gifter.

Supersnabba kommunikationer, många gästnätter och nya tjänsteföretag gör att arbetslösheten sjunkit till bottennivåer. En del pendlar till Stockholm, Västerås och Norrköping/Linköping eller andra orter. De gröna näringarna ger arbetstillfällen, bland annat för att statsmakterna efter Centerpartiets opinionsbildning insett potentialen och kraften i denna sektor. Mat, miljö, skog och upplevelseindustri blomstrar.

Lönenivåerna i Sörmland är bland de högsta i landet. Utbildningsnivån har höjts markant i samverkan med grannlänen. Mälardalens högskola har fått universitetsstatus och forskning/utveckling genererar ett myller av nya högteknologiska företag, stora och små.

Sörmland har satsat mycket på de gröna näringarna vilka arbetar med högteknologiska och smarta hjälpmedel. Smart biologisk bekämpning av ogräs och skadedjur sker. Humlor och bin har ökat i antal och ängsmarker och odlad jordbruksmark kan breda ut sig. Det finns gott om öppna landskap!

Landsbygden lever, företag vill etablera sig, skolorna utvecklas och kommunikationerna är anropsstyrda och förarlösa. Med hjälp av den senaste tekniken kan människorna ta sig till och från centralorter tyst, komfortabelt och prisvärt. Livet för skolungdomarna har underlättats väsentligt i och med detta. Studieresultaten har förbättrats och stressen minskat. Läraryrket är ett högstatusyrke.

Näringslivet erbjuder mångfald, utsläppen är närmast obefintliga och industrin är klimatsmart.

Hälso- och sjukvården har utvecklats och decentraliserats. Vården och omsorgen har kommit närmare patienten och brukaren. Med hjälp av ny teknik kan patienten få hjälp snabbare och doktorer och vårdteam kan lättare vaka över tillfrisknande och välbefinnande. Det förebyggande arbetet tillmäts stor vikt och nya lekfulla motionsformer gör att det är mer inne än någonsin att röra på sig.

Samarbetet över regiongränserna har utvecklats, vilket underlättar inom många områden: hälso- och sjukvård, kommunikationer, utbildning, turism och demokrati.

Folkstyret är säkrat genom att fler engagerar sig. Nya digitala hjälpmedel och kraftfull uppkoppling i hela Sörmland underlättar opinionsbildning och åsiktsyttringar. Röstningen sker säkert med hjälp av säkra lösningar. Många vill vara med och påverka och det är kö för att bli förtroendevald. Att ha ett politiskt uppdrag ses som något viktigt och fint.

Statens närvaro i form av polis, rättsväsende och service har ökat, även på mindre orter och på landsbygden. Brottsligheten bekämpas därmed mer effektivt och tryggheten är god.

Sörmland har fortfarande stora utmaningar, det är människor av kött och blod som bor, verkar i eller gästar i regionen. Men en ny samhällsanda och en förnyad förvaltning bidrar till att ideella krafter blomstrar. Stad och land går hand i hand. Sörmlänningarna slår vakt om sin historia och ser framtiden an med tillförsikt och mod.

Viktiga förbättringsområden – hur når vi dit?


För att lyckas med förverkligandet av denna vision behövs konkreta åtgärder på både kort och lång sikt.

Låt inte Sörmland klyvas

Jobb, företagande, integration. Sörmland har en stolt tradition av både framgångsrikt jordbruk, skogsnäring, gruvnäring och industri. Ett näringsliv med en ökad mångfald av branscher är viktigt för regionens långsiktiga utveckling. Här har de gröna näringarna stora förutsättningar att bidra och nå framgång. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för miljösatsningar. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete i en närodlad miljöpolitik.

I Sörmland uppmuntras entreprenörskap och företagande. Jobbskaparna hyllas i stället för att hindras. Generella statliga stöd för anställning gör att personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, samt flertalet av de som kommit till Sverige från andra länder, nu kunnat få jobb. Kommunernas tjänstemän har utbildats i hur företag fungerar och inser att arbete, företagande och entreprenörskap är grunden för alla skatteintäkter.

 • Utveckla gröna näringar.
 • Fler jobb ska minska klyftorna i länet, ingångsjobb.
 • Öka förståelsen för entreprenörskap i skola, på arbetsplatser och i offentlig sektor.

Skola och högre utbildning. Sörmland har setts som ett län med generellt låg utbildningsnivå. Detta ska vi ändra på. Förutsättningarna för utbildning ska förbättras. Mälardalens högskola bör ges universitetsstatus. Samarbetet med universitet och yrkesskolor i grannlänen utvecklas och fördjupas. Goda pendlingsmöjligheter och ny teknik underlättar studier och fortbildning ytterligare.

En institution för forskning kring livsmedelsproduktion, mat och dryck bör etableras i Sörmland. Grundskolan bör lägga grunden för den högre utbildningen och bli mer individanpassad. Genom att se de mindre skolorna på landsbygden som en tillgång kan även elever som behöver mindre enheter klara studierna. Skolan behöver öppna för fler pedagogiska inriktningar och möjliggöra för studenter att med hjälp av digital teknik bedriva studier på flera platser samtidigt, samt kunna knyta till sig forskare under delar av undervisningen.

 • Förbättra och utveckla länets utbildningsnivå, samt öka samarbetet med universitet och högskolor.
 • Etablera forskningsinstitut med inriktning mot livsmedel.
 • Individanpassa skolgången och användandet av tekniska lösningar så att fler elever får godkända betyg och möjlighet att söka till högre utbildning.

Kultur och kulturarv. Sörmland har en rik historia med slott och herresäten, runstenar, gruvdrift, järnframställning och ett levande kulturlandskap. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten och förståelse mellan människor. Konserter, lokalrevyer, och teaterpjäser bidrar till livskvalitet. Ett rikt och levande kulturutbud är viktigt. Ett gemensamt kulturarv bidrar till självförtroende och stabilitet i samhället så att nya kulturyttringar kan välkomnas och integreras. Museer, arkiv och bildsamlingar är ett gemensamt minne. Länsmuseet är en viktig aktör för att summera och synliggöra vår historia men också kommentera nuet och blicka in i framtiden. Konst, slöjd, teater och musikliv bör uppmuntras. Kommunernas kulturskolor värnas. Föreningsliv och studieförbund ska stödjas.

 • Använd historia, konst, föreställningar och slöjd för att skapa möten mellan olika människor.
 • Föreningsliv och studieförbund ska stödjas och utvecklas.

Infrastruktur och kommunikationer ska byggas ut och kollektivtrafiken bli smart och användarvänlig. Landsvägar och järnvägar mellan de norra och södra regionsdelarna har i vår vision avsevärt förbättrats. Kollektivtrafiken på landsbygden är av hög kvalitet och förbättras med tätare turer. Sörmland bör fortsätta på den inslagna vägen med samarbete över regiongränser.

 • Smart och användarvänlig kollektivtrafik i hela länet. Utveckla samarbete med grannregionerna.
 • Inför närtrafik. Krymp avstånden i länet med bättre vägar och järnvägar.
 • Skavsta ska vara en regional och nationell flygplats som binder ihop länet men också grannregionerna.

Trygghet i hela landet

Tryggheten. Polisen ges förstärkta resurser, delvis tack vare Centerpartiets ihärdiga kamp på riksplanet, men också tack vara ökad lokal närvaro i förorter, på småorter och landsbygd. Förutom utökade resurser krävs bättre samordning, planering och decentralisering. Att se medborgare och föreningar som en viktig del i samhällsbygget är viktigt. Barn och ungdomar träffar fler vuxna, vilket ger trygghet och motverkar utanförskap samt minskar antalet som hamnar i utanförskap.

 • Fler synliga poliser på lokal nivå.
 • Samarbete med medborgare och föreningar för ökad trygghet.

Hälso- och sjukvården, liksom omsorgen, ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig när den behövs. Den måste bli användarvänlig och individanpassad, bland annat med hjälp av smarta tekniska lösningar och digitalisering. För Centerpartiet är det viktigt att alla sörmlänningar – oavsett ålder, könstillhörighet eller bostadsort – har rätt till en nära och tillgänglig vård. Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvården leder till regionala skillnader och sociala klyftor, där bostadsorten avgör vilken vård man får. Därför måste primärvården utvecklas och bli mer tillgänglig. Vården måste komma närmare sörmlänningarna och tryggheten öka.

Medmänsklighet och professionalism sätts i högsätet. Teknik och självhälsa bidrar till att frigöra resurser till förmån för de som behöver vården bäst: akutpatienter, kroniskt sjuka och de allra äldsta. Vården i livets slutskede kan göras värdig och individanpassad med utökad personal och insatser från civilsamhället, till exempel Röda korset och kyrkor.

En nära vård handlar både om geografisk närhet och om tillgänglighet och bemötande. Ökad tillgänglighet kan skapas genom generösa öppettider, fysiska och digitala möten samt kontinuitet, trygghet och gott bemötande.

Mobila vårdteam och uppsökande sjukvård ger förutsättningar för en likvärdig sjukvård oavsett bostadsort.

 • Tillgången för stöd vid psykisk ohälsa måste öka. Informationen om var och hur unga som mår dåligt kan få stöd förbättras och göras tydligare. Stödet för äldre med psykisk ohälsa måste också förbättras.
 • En nära och tillgänglig vård när den behövs.
 • Smarta tekniska lösningar tillgängliga vid sjukdom.
 • Likvärdig vård i hela länet genom mobila team och engagemang från civilsamhället.
 • Vård och omsorgsyrken görs attraktiva bl.a. genom en förbättrad arbetssituation.

Demokrati, civilsamhälle, föreningar, kyrkor. Folkstyret får inte överlåtas till några få. Det måste bli meriterande och ges högre status att vara folkvald. Rekryteringen av medlemmar till partierna bör intensifieras. Nolltolerans bör gälla för hot och hat mot politiker.

Stat, kommun och landsting kan och ska inte sköta allt. Individen, familjen och nätverken har ett stort ansvar för samhällsandan och -utvecklingen. Redan i dag gör organisationer som Röda korset, Svenska kyrkan, frikyrkor, idrottsrörelse och andra stora insatser.

Stat, kommun och landsting bör våga släppa ifrån sig makt till individ och civilsamhälle. Ideella organisationer som bidrar till samhället ska via föreningsbidrag kunna få stöd till viktiga insatser. Här finns stora vinster att hämta genom att människor från andra länder kan komma in i föreningslivet och lättare integreras. Det är ofta i föreningar och folkrörelser som vi bygger våra gemensamma nätverk.

 • Beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Närodlad politik ger större engagemang.
 • Ett starkt föreningsliv bidrar till att integrera människor och skapa ett tryggt samhälle.
 • Nolltollerans mot hot, hat och våld.

Jämställdhet. Likabehandling och rättvisa präglar myndighetsbesluten i Centerpartiets vision för Sörmland. I de beslutande församlingarna och styrelserna är könsfördelningen jämn. Humanism och respekt präglar umgänget mellan människor och all diskriminering har upphört, liksom trakasserier och mobbning.

 • Jämn könsfördelning och lika villkor.
 • Humanism, respekt och ökad förståelse mellan män och kvinnor utan trakasserier.

Sörmland behöver grön tillväxt

Marken och maten. Lantbruket är vår älskade modernäring och förutsättningen för mat på bordet. Produktionen av vår mat bör hamna i centrum och sörmländska råvaror bli eftertraktade lokalt, regionalt och i landet. Sverige och Sörmland ska ha en hög grad av självförsörjning. Yrkesfiske ska kunna bedrivas utmed de sörmländska kusterna och i insjöarna. Säl och skarv ska hållas efter. Förädlingsledet har potential att blomstra. Att ge livsmedelsproducenter, markägare, yrkesfiskare och lantbrukare rimliga och rättvisa villkor är en kamp som bör drivas lokalt, regionalt, och på riksplanet.

 • Underlätta för landsbygdsföretag så att självförsörjningsgraden av livsmedel ökar.
 • Värna och använd eftertraktade råvaror, gärna lokala.
 • Yrkesfiske ska kunna bedrivas i hav och sjöar.
 • Äganderätten är viktig. Skogsägare ska få full ersättning om naturvärden behöver säkras.

Boende och bostäder. Sörmland har alla möjligheter att bli attraktivt som en region för permanent boende, med havsnära lägen, sjöar och vattendrag. Här finns även välskötta skogar och böljande landskap som betande djur håller öppna. Allt detta skapar förutsättningar för naturnära boenden med hög livskvalitet. Levande landsbygd med brukad mark och skog medför kvalitetsvärden för boende och gästande. Ett verklighetsanpassat strandskydd gör det enklare att bygga och utveckla attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Vi kan underlätta tillståndsgivning och använda lagar och regler i positiv anda och med sunt förnuft.

 • Attraktiva och naturnära boendemiljöer med vid hav, sjöar och vattendrag, samt skog.
 • Vi behöver miljövänliga och hållbara byggnationer.
 • Gröna strukturer även i staden eftersom alla bostäder inte är havsnära.

Besökare och turister ska upptäcka Sörmland och möta dess rika historia samt uppleva skogar, kulturlandskap, fornminnen, sjöar och hav. Här finns även närheten till Stockholm och dess rika utbud. Genom bättre samordning, ökad medvetenhet och utvidgade språkkunskaper når vi längre. En helhetssyn behövs. Levande landsbygd med lönsam produktion, djurhållning och skogsbruk gynnar inte enbart brukarna utan ger mervärden åt alla!

 • Naturen ska ses som en tillgång. Utveckla konceptet ”turista hemma”.
 • Gör Sörmlands historia levande för besökare.

Vatten, sjöar, hav. Vatten är en förutsättning för liv. I Sörmland syns vattenspeglar på många håll och kusten är en stor tillgång. Sjöar och vattendrag ger möjlighet till fiske, båtliv och bad. Vattentäkter och tillgång till grundvatten är avgörande för befolkningens välbefinnande och livskvalitet. De senaste årens alarmerande signaler om låga grundvattennivåer ger anledning att ta frågor om vattentillgång på stort allvar. Centerpartiet står bakom krav på god hushållning med vatten. Vi vill verka för ökad medvetenhet via undervisning i skolor, föreningar, m.m. Minskade utsläpp, inte minst via insatser i de länder vid Östersjön som släpper ut mest, måste till.

 • Medvetenhet och god hushållning med dricksvatten.
 • Minskade utsläpp i Östersjön.

Miljö, klimat, natur. De globala klimat- och miljöfrågorna är ett ansvar även för Sörmland och dess invånare. Alla har ett ansvar för att klimatmålen uppnås och Region Sörmland och dess kommuner kan gå före och göra mycket. Centerpartiet tror på en levande och miljövänlig naturvård där resurserna används och brukas, såsom man gjort i generationer. Svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion, liksom djurhållning, är bland de mest miljövänliga i världen. Vi får dock inte ställa krav som sätter käppar i hjulen för det egna miljövänliga lantbruket. Det krävs lösningar både på EU-nivå och globalt. Sörmländska gröna näringar ska uppmuntras och lovordas, byråkratiska hinder undanröjas. Klimatmålen ska konkretiseras:

 • Bruka utan att förbruka. Återvinning och återanvändning.
 • Region Sörmland tar täten för klimatmålen.
 • Bruka utan att förbruka: mer av återvinning och återanvändning.
 • Utveckla det miljövänliga lantbruket och de gröna näringarna