Valprogram

Centerpartiets Valprogram

Valprogram 2018

Leva, verka, bo i hela Strängnäs kommun

Nu är det dags för ett nytt ledarskap i Strängnäs kommun! För oss i Centerpartiet är det viktigt att alla politiska beslut fattas så nära dig som möjligt, vi kallar det närodlad politik.

Du som medborgare ska känna stolthet över att leva, verka och bo i kommunen. Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam kommun med långsiktighet och god kvalité. Vi ska erbjuda undervisning på hög nivå för alla elever oavsett skolans geografiska läge eller storlek. Varje elev ska få utrymme att utvecklas utifrån sina förutsättningar i sin egen takt.

Om du behöver omsorg ska du alltid kunna få den individanpassad, tillsammans med den som ska utföra uppdraget. Medarbetarna inom omsorgen i kommunen ska ha en trivsam arbetsmiljö för att kunna ge varje vårdtagare det stöd som denne behöver. Tillsammans med föreningslivet ska du oavsett om du är gammal eller ung också ha möjlighet att ha en aktiv vardag med social gemenskap.

Vi vill leva, verka och bo i en kommun som är oberoende av fossila bränslen och fortsätter utvecklingen för en miljövänligare och smartare materialåtervinning. Den mat som serveras i alla våra verksamheter ska så långt det är möjligt lagas av närodlade råvaror och hålla en hög miljövänlig standard. Vi ska också bevara kommunens kulturskatter och stadsnära skogar. Stadsmiljön ska vara trivsam med vackra rabatter, nyklippta grönytor och välskötta hamnområden.

Vi lever i en globaliserad värld och vi i Strängnäs måste också anpassa oss till det och ta tillvara de fördelar det innebär. Vi uppskattar alla kulturer som bidrar till ett levande samhälle med stor mångfald.

Det är rätt väg framåt!

Trygghet
Det skall kännas tryggt att bo i Strängnäs kommun. Vi kommer att arbeta aktivt tillsammans med vår lokala kommunpolis för att vi skall få en trygg miljö att bo och vistas i. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan polisen, kommunen och föreningslivet med tex. nattvandring och andra trygghetsskapande åtgärder. Vi vill dela ut föreningsbidraget ”Tryggare Strängnäs” till de organisationer och föreningar som tar ett extra samhällsansvar.

Som ett led i att öka trivseln och tryggheten för våra ungdomar skall fritidsgårdarnas öppettider utökas.

Centerpartiet kommer att:

 • Tillsammans med kommunpolisen verka för att utveckla arbetet i de lokala brottsförebyggande råden
 • I samverkan med föreningsverksamhet, övriga organisationer och det privata näringslivet arbeta för att skapa trygga mötesplatser för ungdomar att tillbringa sin fritid på
 • Instifta ett extra föreningsbidrag ”Tryggare Strängnäs” till samhällstjänst såsom nattvandring och trygghetsskapande åtgärder som även medverkar till integration
 • Fördjupa och förbättra användandet av sociala medier för att utveckla medborgardialogen. Information skapar trygghet!

Klimat och miljö
Centerpartiet tar klimathotet på största allvar. Vi ska verka för att uppfylla EU’s gemensamma klimatmål, sätta tydliga ambitioner och arbeta effektivt för att vi i Strängnäs kommun inom en snar framtid blir klimatneutrala. Vi kommer främja användandet av miljövänliga transporter, och arbeta för effektivare avfallshantering i kommunen.

Vi ska jobba för att de bostäder som byggs av både den kommunala och privata sektorn i kommunen håller hög miljövänlig standard och omfattas av ett långsiktigt hållbarhetstänk. Vi vill även att det i framtiden ska bli ännu lättare och trafiksäkert att gå och cykla mellan olika kommundelar.

Centerpartiet kommer att:

 • Upprätta en plan för hur kommunens verksamheter skall bli helt klimatneutrala, samt en tidpunkt för när detta ska ha uppnåtts
 • Möjliggöra för att lokala vatten- och avloppslösningar ska kunna införas på landsbygden
 • Ställa höga miljövänliga krav på upphandlingar till de kommunala verksamheterna
 • Främja användandet av elbilar genom fler installationer av laddstolpar
 • Arbeta för att vi i kommunen ska få en tankstation med biogas
 • I samband med Plan- och byggprocessen ställa krav på att fastighetsägare skapar ett antal cykel p-platser per nybyggd bostad
 • Fortsätta utbyggnaden av solceller på kommunala byggnader
 • Förbättra den kommunala kollektivtrafiken med fler turer
 • Främja utbyggnad av fler cykelvägar

Skola och utbildning

Vi värnar den enskilda elevens rätt till att utvecklas till sin fulla potential oavsett skolans huvudman. För barnens bästa ska det finnas olika alternativ inom både skola och barnomsorg. Vi vill stärka valmöjligheterna för föräldrar och elever. Barn är olika och därför ska skolor få vara olika.

Vi vill säkerställa en hög kvalité och göra de kommunala skolorna konkurrenskraftiga med möjlighet att ha en tydlig profilering.

Vi kommer att jobba för trygga och attraktiva skolmiljöer med mer resurser till pedagogiska insatser, lärare ska få mer tid till undervisning. Resultaten i de kommunala skolorna måste förbättras.

En av våra hjärtefrågor är landsbygdsskolornas existens och Stallarholmskolans högstadiums fortlevnad, de är viktiga för våra mindre orters utveckling. Det ska finnas en hög kvalité även på små skolor för att barn och föräldrar ska välja dessa. Vi vill att skolbussar ska kunna köra åt båda hållen, eftersom landsbygdsskolorna kan vara bra alternativ även för barn som bor i stan.

Centerpartiet kommer att:

 • förstärka Elevhälsans resurser med mer personal
 • se till att lärare hinner vara lärare, genom att avlasta dem från andra uppgifter som till exempel administrativa sysslor
 • se till att skolskjutsen fungerar åt båda hållen
 • medverka i att utbudet av hantverks- och lärlingsutbildningar stärks i enlighet med näringslivets efterfrågan
 • fortsätta verka för landsbygdsskolornas överlevnad då det är en av våra hjärtefrågor.

Omsorg

Strängnäs kommun ska ha omsorg med hög kvalité för både vårdtagare och vårdgivare. Det är självklart att man ska kunna välja mellan kommunala eller privata vårdgivare.

Vi har idag många duktiga vårdgivare som bidrar till god omvårdnad och sätter guldkant i vardagen för våra äldre. Men det finns trots allt flera brister inom vår äldreomsorg och den står inför stora framtida utmaningar. Inom en snar framtid kommer medelåldern bland våra medborgare stiga ytterligare och behov av fler vårdinsatser finnas. För att klara det måste vi ta fram en kompetensförsörjningsplan så att vi har tillräckligt med personal som har rätt kompetens.

Det är svårt att ge de som är dementa kvalificerad vård, därför vill vi gärna ge personalen som jobbar med det, ökade möjligheter att kompetensutvecklas.

En stor pusselbit vi behöver lägga för att förbättra omsorgens kvalitet är att förändra arbetsmiljöerna. Vårdtagaren ska få ta del av den bästa omsorgen och det kräver att personalen har förutsättningarna för att utföra en bra omsorg. Vi kommer därför att ta krafttag och arbeta för en bättre livskvalité för både vårdtagare och vårdgivare.

Centerpartiet kommer att:

 • Öka bemanningen, framförallt inom hemtjänsten
 • Utreda möjligheten att införa “vårdhundar” på äldreboenden
 • Arbeta tillsammans med föreningslivet och frivilligorganisationer för att tillsammans förbättra omsorgskvalitén
 • Fortsätta förbättra och utveckla omsorgen med digitalisering
 • Jobba för fler boendeformer och ökat antal äldreboendeplatser i kommunen
 • Verka för att familjecentraler med öppen förskola ska finnas i alla komundelar
 • Fortsätta utveckla tillgängligheten på aktiviteter och anläggningar så att de med funktionsvariationer kan delta på samma villkor som alla andra

Stadsmiljö och landsbygdsutveckling

Vi ska ha en attraktiv stadsmiljö att vistas i där vi sköter om och tar vara på våra vackra parker, rabatter och naturområden i hela kommunen. Vi avfärdar alla idéer om exploatering av bostäder på Visholmen. Det vore en katastrof för Strängnäs stadskärna och för Strängnäs stadsbild. Vi kommer istället jobba för att bevara och utveckla Visholmen som en attraktiv och öppen del av kommunen.

Strängnäs kommun består inte bara av tätbebyggelse. Vi ser landsbygden som en del i en attraktiv kommun och kräver att kommunen inrättar en handlingsplan för hur vi ska utveckla våra landsbygdsområden.

Centerpartiet kommer att:

 • Upprätta en ”Handlingsplan för landsbygden” som beskriver en vision och åtgärder inom olika områden för landsbygdens utveckling
 • Jobba för bättre pendlingsförbindelser mellan stad och landsbygd
 • Utveckla samt bevara kommunens stadsnära skogar och parker
 • Låta Visholmen vara en öppen och allmän plats för avkoppling och aktiviteter
 • Verka för att alla som bor och verkar på landsbygden har tillgång till fiber/bredband
 • Återinföra bidrag till enskilda vägar
 • Utveckla de naturliga mötesplatser som finns på landsbygden, såsom skolor, hembygdsgårdar mm

Lokaldemokrati

Vi ser ett stort värde i att många medborgare är aktiva inom kommunpolitiken. Detta stärker demokratin, insynen och ger bättre underbyggda beslut – en närodlad politik!

Centerpartiet kommer att:

- uppmuntra alla idéer och förslag som är ett led i att utveckla lokaldemokratin och medborgardialog

Kultur och fritid

Ett blomstrande kultur- och föreningsliv bidrar till folkhälsa och skapar gemenskap mellan generationer, samtidigt som det skapar goda ledare. Dessa möten ökar sammanhållning, respekt och förståelse för varandra samtidigt som diskriminering kan motverkas.

Vi vill uppmuntra alla kultur- och fritidsaktörer som genom professionellt och frivilligt arbete gör Strängnäs kommun till en dynamisk miljö med ökad turism.

Centerpartiet kommer att:

 • Jobba för välfungerande idrottsanläggningar i samtliga kommundelar
 • Kulturskolans aktiviter ska utökas ytterligare och alla ska ha råd att delta i deras aktiviteter
 • Införa ännu fler kulturaktiviteter på våra bibliotek
 • Verka för uppgradering av konstgräsplanen på Vasavallen, så att alla lag i kommunen kan nyttja den vintertid
 • Uppmuntra idéer och kreativa förslag från lokala entreprenörer och organisationer som vill gynna och utveckla turismen.

Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam kommun med långsiktighet och god kvalité. En kommun att leva, verka och bo i.

Vi är ett grönt liberalt parti som vilar på alla människors lika rätt och värde. Vi går till val som ett eget parti. Eventuell förhandling om vilka partier vi ska alliera oss med diskuterar vi först efter valresultatet

Det finns säkert fler frågor där du vill höra vad vi tycker, eller varför vi tycker på ett visst sätt. Då är du givetvis välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan

Facebook: Centerpartiet Strängnäs

Webb: www.centerpartiet.se/lokal/sodermanland/strangnas/startsida

Mailadress: strangnas@centerpartiet.se

Lista till Kommunfullmäktigevalet

 1. Mia Nerby
 2. Georg Lagerstedt Örsbäcken
 3. Roger Steen
 4. Hanna Drakengren
 5. Erik Granbeck
 6. Tomas Fors
 7. Karin Gold Cox
 8. Hugo Rundberg
 9. Marianne Andersson
 10. Bengt Johansson
 11. Kenneth Sjöstrand
 12. Kjell Oretorp
 13. Susanne Källgren
 14. Abbas Yaqubi
 15. Maria Printz
 16. Bengt Eriksson
 17. Lena Rundberg
 18. Jessica Davskog
 19. Anton Nordström
 20. Elsy Hedlund
 21. Christer Svedberg

Relaterade nyheter