Vår politik

Bild

Värdegrund

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Dessa grundpelare vill vi tillämpa i Trosa Kommun då vi anser att de värden som kommer till uttryck, gäller såväl lokalt som globalt. Nedan följer vårt valprogram för 2018-2022.

Närodlad kommun

Samverkan för bästa utväxling

Trosa kommun är en liten kommun, som kräver att vi samverkar med andra för att ligga i framkant. Vi gör det idag på många områden och vi ser att vi kommer behöva göra det på fler framöver. Genom samverkan avseende kollektivtrafik, energirådgivning och tillståndsfrågor kan vi vinna mycket på att bli en ”större organisation” men behålla den lilla kommunens närhet för inflytande. Vi ser även att inom området bredband och att fylla det med välfärdtjänster är något vi kan vinna på att samverka med andra om. Samverkan är även bra för att hushålla med skattepengar, vilket är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Medborgarnas finansiella insatser måste vårdas omsorgsfullt, och alla kostnader och kommunala investeringar måste noga prövas i varje enskilt fall.

 • Samverkan för att bevara den lilla kommunen i det stora sammanhanget
 • Hushållande med skattepengar

Ekonomi och skatter

Inför den kommande mandatperioden vill vi att nuvarande skattenivå ska ligga fast. Vi var med och höjde skatten den period som har varit, för att finansiera bland annat ett nytt stationsläge i samband med byggnationen av en ny järnväg. Varje generations beslut behöver finansieras.

Användningen av skattemedlen skall vara långsiktig och optimal för att skapa största möjliga utvecklings- och välfärdseffekter. Under den gångna mandatperioden har investeringarna minskat för att skapa utrymme för framtidens investeringar. Under kommande mandatperiod kommer investeringarna att öka. Vi ser behov av utbyggnad för att möta behovet hos våra invånare. Det gäller bland annat skolbyggnader och idrottsanläggningar. Vi tycker att det är viktigt att investeringarna har fokus på miljö och folkhälsa och att vi därför fortsätter att prioritera smarta cykelstråk i samband med nybyggnationer.

 • Behåll nuvarande skattesats
 • Fokus på miljö och folkhälsa vid investeringar

Företagsklimat

Att ha ett bra lokalt företagsklimat har stor betydelse för att kommunen skall blomstra. Den kommunala servicen gentemot näringslivet är där en nyckelfråga. Vi vill bibehålla omfattningen på näringslivsavdelningen på kommunen och det är av största vikt att företagarperspektivet genomsyrar hela den kommunala förvaltningen. Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är idag god, men kan utvecklas ytterligare. Vi ska alltid se till att förenkla för de som är verksamma i vår kommun.

Tillgången på tele och datakommunikationer av hög kvalité i hela kommunen, måste förbättras då detta är en viktig konkurrensfaktor för företagen. En väl fungerande kollektivtrafik är också en avgörande faktor för att skapa ett bra företagsklimat, då människors rörlighet leder till att affärsmöjligheter skapas, samt ökad tillgång på arbetskraft.

 • Utveckla dialogen mellan näringslivet och kommunen
 • Bredband och kollektivtrafik viktiga konkurrensfaktorer för företag

Upphandling

Vi har många olika företag som är verksamma i kommunen och vi vill att de ska vara med och konkurrera om de uppdrag vi upphandlar. Vi kan öka förutsättningarna för detta genom samverkan med företagarföreningar öka kunskapen och upphandlingar, samt att vi som kommun gör ”delade” upphandlingar.

För att utveckla kommunens upphandlingsverksamhet för att få kontroll över att vi får det vi betalar för, vill vi skapa en ny funktion som har till uppdrag att följa upp våra avtal och då även våra egna verksamheter. Levererar vi alla vad vi sagt? Denna funktion ska vara fristående från upphandlingsenheten och lyda direkt under kommunstyrelsen.

I de fall det krävs spetskompetens för att upphandla eller där det är bra att samverka för bättre priser, vill vi fortsätta samverka med andra kommuner.

 • Ökad kunskap för mer lokala upphandlinar
 • Bättre uppföljning av köpt och egen verksamhet

Turism

Många av kommunens turister är en båtägare eller en storstadsbo som åker till hamnen och strosar. Men vi ser också att intresset för naturupplevelser, ”outdoor turism” ökar och vår kommun har stor tillgång till sådana. Via fornlämningar, Sörmlandsleden och landsbygdsföretagare kan vi nå naturintresserade personer som vill turista i storstadens närhet. Idag finns redan lokala föreningsbaserade initiativ med guidade bussturer, flottfärder och kulturvandringar med dramatiserade inslag. Den typen av verksamhet vill vi uppmuntra och stödja för att den ska kunna utvecklas än mer.

Vi ser även att det finns en historia i Vagnhärad som skulle kunna tas tillvara än bättre och vi vill skapa ytterligare en turistbyrå i kommunen. Den ska ligga i vagnhärad och fokusera på vår historiska bygd och tillgången till naturen. Den skulle bli ett komplement till turistbyrån i trosa. Vi ser att turismen är en av våra framgångsfaktorer till vår låga arbetslöshet och vi vill sprida den effekten i hela kommunen. Genom fokus på mer än bad och båtturism kan vi även få turismen att leva över hela året. Detta skulle kunna attrahera ytterligare kategorier av turister och skapa nya möjligheter för entreprenörer i hela kommunen. Exempel på potentiella turistmål är gravfält och andra fornminnen, naturskogar med gammal urskog och strövområden inom naturreservat. Genom att öka intresset för ett utbud av kultur- och naturupplevelser kan vi skapa förutsättningar för nya turistföretagare på fler platser i kommunen. Det gäller också initiativ baserade på sörmländska gårdsprodukter och sörmländska mattraditioner.

 • Ökad Outdoor turism
 • Ytterligare en turistbyrå med fokus på historien och naturen
 • Turism större delen av året och i hela kommunen

Kultur

Politikens roll i kulturen är inte enkel. Ett stöd till kultur har uppenbara vinster för samhället, i allt från att stärka civilsamhället och skapa plattformar för unika talanger, till att vårda ett kulturarv som kan förmedla viktiga insikter om vår historia och hembygd. Att ge alla, oberoende av vilken kulturell och social bakgrund vi har, en chans att få tillgång till kulturvärden och skapande, är en självklar del av det offentliga uppdraget. Samtidigt frodas skaparglädje med ett mycket stort mått av frihet, vilket betyder att det kulturella innehållet bör stå fritt från politisk påverkan. Vi vill upprätta ett skötselprogram för våra offentliga konstverk. Göra inköp av lös konst till offentliga miljöer, med särskilda avsatta medel i kommunens budget. Dessa bör redovisas i sin helhet på en offentlig plats.

 • Skötselprogram för offentliga konstverk
 • Redovisning av offentlig konst

Klyv inte Trosa kommun

Närodlad Samhällsbyggnad

Den mesta av inflyttningen som skett hittills i kommunen är i våra tätorter och det tycker vi är bra, men det är dags att byta fokus. Vi vill ha en mindre tillväxt i Trosa stad, eftersom de förtätningar som är möjliga är gjorda och vi anser att den varsamma tillväxten är nu nådd. De planer som är antagna är de som vi vill stanna vid. I Vagnhärad finns möjligheten att bygga mer. Både förtätningar och utbyggnad i nya områden. För att få en fortsatt hållbar tillväxt krävs att det går att bo, verka och leva i alla delar av kommunen. För att detta ska fungera krävs både att vi satsar på bra vägar, säkra gång och cykelstråk, bra kollektivtrafik samt tillgång till data och telefonikommunikation.

Vi vill även ha en bra tillväxt utanför Vagnhärad och vill prova konceptet med dubbel markanvisning som har varit bra framgångsrecept i andra kommuner. Det innebär att för att bygga i tätorten ska man även bygga i någon av våra andra kommundelar. Vi vill öka möjligheten att åka kollektivt inom kommunen och se över var vi kan frigöra yta för parkeringar både för bil och cykel för att förenkla för dem som besöker våra tätorter. Oavsett om det är kommuninvånare eller besökare till kommunen. Ytterligare en viktig faktor för den fortsatta tillväxten i fler delar än tätorterna är infart västra trosa. Detta är en väg med 60 km standard som kommer att gå över marker med låga naturvärden. Vägen är viktig för att skapa ett bättre trafikflöde till, i och från Trosa tätort. Den är också vikig för fortsatt tillväxt utanför Trosas tätort. Vi ser att detta är en långsiktigt viktig investering, där staten är med och finansierar vägbygget.

Vi behöver fortsätta att utveckla vägnätet så att både små och stora transporter kan ta sig fram säkert. Det behövs nya vägar för att kunna bygga på andra områden i kommunen. I samband med vägbyggen är det relativt enkelt att lägga till säkra gång och cykelstråk i anslutning till vägarna. Vägnätet tjänar även kollektivtrafiken som vi ser behöver utvecklas ytterligare för att kunna användas än mer av alla kommuninvånare. Vi vill att det före 2022 går att cykla mellan Vagnhärad och Västerljung, men även mellan Sund och Vagnhärad och mellan Vagnhärad och Sillebadet på ett säkert sätt.

Den viktigaste grunden för en sund kommunal ekonomi är att människor vill leva, verka och bo i Trosa kommun. Därför är det av största vikt att vi hela tiden förbättrar de komponenter som skapar livskvalité för människor. Att erbjuda hög livskvalité tror vi är en avgörande faktor när människor bestämmer sig för var man vill bo. Den viktigaste komponenten är att människor som flyttar hit känner sig trygga. Den lilla kommunen skapar goda möjligheter för det. Andra viktiga komponenter är bra boendemiljöer, utbud av förskola och skola, ett blomstrande föreningsliv, rekreationsmöjligheter med tillgång till läkande naturmiljöer, kommersiell service, bra företagsklimat, flexibla kommunikationer, kulturutbud och bra äldreomsorg. Våra tätorter har mycket olika karaktär, men människors behov av mötesplatser är detsamma överallt. Det är viktigt att kommunen växer då vi blir fler som kan finansiera vår gemensamma välfärd, handla i våra affärer, köpa tjänster av våra lokala företagare osv

Alla dessa komponenter påverkas av den kommunala planeringen. Utgångspunkten för detta arbete är visionen om varsam tillväxt. Trosa kommun skall växa, men på ett sådant sätt att de faktorer som skapar livskvalitet bibehålls. Vi vill ha befolkningsutveckling i hela kommunen och är beredda att skapa förutsättningar för detta. Vårt mål är en befolkningstillväxt på 1-2% per år. Vid planeringen av framtida bostadsområden är det av stor vikt att nyttja åkermark förnuftigt. Den kompetens som finns i hembygdsföreningarna bör också tas till vara när man planerar bebyggelse och hanterar namnfrågor. I en framtid där Ostlänken är verklighet kommer tillväxtsiffran att öka, eftersom pendlingsförutsättningarna förändras dramatiskt. Nya bostadsområden i och i närheten av Vagnhärad kommer då att få ytterligare tillväxtpotential.

 • Minskad tillväxt i Trosa
 • Ökad tillväxt i Vagnhärad och på landsbygden
 • Parkeringsytor för bil och cykel
 • Vägar för byggnation på fler områden i kommunen
 • Flexibel kollektivtrafik
 • Cykelvägar mellan fler perifera områden

Hållbart byggande

När vi bygger är det viktigt att vi väljer att bygga hållbart. I den tillväxtfas vi befinner oss i nu, behöver vi bli bättre på att motivera och värdera valet mellan att bygga på åkermarken och i skogsbacken. Vi vill att det ska vara ett väsentligt samhällsintresse för att bygga på åkermarken. Åkermarken behövs till många olika delar. Det handlar om att vi ska kunna bibehålla vår självförsörjningsgrad på matproduktion men det är också viktigt för att behålla känslan av småstadsidyllen och genom att det finns åkermark mellan olika bostadsområden kan vi bidra till det.

Vattentillgången i Sverige är inte längre lika självklar. Vi använder rent dricksvatten även till sådant som inte kräver det. Vi vill se över möjligheten att i de kommunala byggnaderna och i detaljplaner att börja tänka annorlunda och efterfråga innovativa lösningar. Att hitta system för att kunna återvinna vattnet inom den egna byggnaden vid nybyggnation tror vi är en möjlig väg att gå.

Kommunen kan förbättra sitt arbete när det gäller planeringen vid om och nybyggnationer avseende vattenförbrukning, energieffektivitet och alternativa energikällor. Vi vill se att vår kommunekolog får en större roll i planeringen av våra olika detaljplaner och exploateringsavtal. Det är också viktigt att vår ekolog är väl involverad när vi bygger och renoverar våra kommunala byggnader, så att vi gör hållbara materialval både i byggkonstruktionen och inredningen. Vi har haft en genomgång tillsammans med naturskyddsföreningen under namnet hälsosam förskola och vi vill på detta sätt motverka att vi gör ohälsosamma val framöver.

När våra invånare bygger nytt eller renoverar sina bostäder så vill vi att de erbjuds kostnadsfritt en genomgång av byggmaterial, värmekällor och andra aspekter som påverkar det miljövänliga byggandet. Vi tror på att om människor får information om vilka val som finns så kommer de att välja de mest hållbara alternativen som deras ekonomi tillåter.

 • Utnyttja åkermarken förnuftigt
 • Ökad återanvändning av vatten
 • Hållbara materialval vid ny och ombyggnation
 • Kostnadsfri genomgång av hållbara alternativ avseende bla byggmaterial och energilösningar

Landsbygd, skärgård och stad - hand i hand

Stad och land behöver varandra för att kunna utvecklas. Ingen stad utvecklas utan en rik landsbygd som ger möjligheter till naturupplevelser och nya områden för turister att upptäcka. Ingen landsbygd utvecklas utan en bred näringsverksamhet där det lokala lantbruket har en viktig roll. Det är också av största vikt att landsbygdens företagare har tillgång till stadens serviceutbud och lokala handlare som kan vara med och marknadsföra samt sälja lokalt producerade produkter. Vi tror på att alla delar behövs och då krävs tillgång till data, telefon, kollektivtrafik, tillgängliga naturområden, samt säkra gång och cykelstråk.

När vi pratar Trosa kommun och att bo på fler ställen än våra tätorter tänker vi även på tillgången till skärgården. Vår skärgård är ett viktigt kulturlandskap, och vi vill skapa förutsättningar för fortsatt mänsklig närvaro. Vi vill se ytterligare en angöringsplats för att skapa tillgång till skärgården. Det handlar om att kunna ha skärgårdstrafik till våra öar och det handlar om serviceställe för de som verkar i skärgården. Det krävs då även tillgång till bredband vid en sådan satsning. Genom satsning på skärgården är ett en satsning för ytterligare ett nav i vår fortsatta turismutbyggnad. För att möjliggöra detta krävs en utveckling av den landbaserade bebyggelsen med åretruntboende som utgör ett underlag för de tidigare nämnda servicefunktionerna. Ett exempel på en sådan plats i kommunen är Källvik. Här finns förutsättningarna för att etablera den landbaserade bebyggelse som krävs och som ligger tillräckligt skärgårdsnära för att utgöra ett rimligt alternativ till Trosa eller Nyköping som angöringsplatser.

 • Mänsklig närvaro i skärgården
 • Ytterligare en angöringsplats i kommunen

Bredbandsutbyggnad

Kanske en av de viktigaste faktorerna för tillväxt i hela kommunen är tillgången på snabbt bredband och telefoni. Hösten 2017 nådde vi kommunens mål att 90% av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband. Vi vill se ytterligare satsningar framöver. Vi vill att 98 % av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband senast 2023. Ett utbyggt bredband är en förutsättning för att i framtiden konkurrera med närliggande kommuner om att vilja starta och etablera företag, men också att bosätta sig och förlägga sin semester i sommarstugan. Vi vill se olika tekniska lösningar för att nå målet på 98% möjliga anslutningar av kommunens hushåll och företag.

 • 98% av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s senast 2023.
 • Olika tekniska lösningar för att nå målet

Användande av digitala välfärdstjänster

Vi behöver en funktion som tar ansvar för IT strategin och den framtida utbyggnaden och användningen av systemen. Vi vill att vårt bolag Trosa fibernät får i uppdrag att fylla vårt bredbandsnät med välfärdstjänster för äldreomsorgen och vår egen personal. Vi behöver bygga upp en kompetens och ett nätverk med andra kommuner och landstinget för att på sikt kunna lösa en del av framtidens behov med hjälp av smartare arbetssätt. Inte bara inom äldreomsorgen utan även inom funktionshinderområdet och skolan.

Nu har många olika digitala stöd använts en längre period i olika kommuner både inom skola som inom äldreomsorg. Trosa kommun behöver påbörja utvecklingen där tekniken blir en större del i våra verksamheter. Att kunna köpa sina varor via en surfplatta är vardag för många och ska även vara det inom äldreomsorgen. Att ha de korta tillsynerna via digitala medier frigör personaltid för att ge omsorg till de mer behövande omsorgstagarna. Detta är enkla tekniker att börja införa. En elev som under period behöver vistas på sjukhus skulle kunna delta i undervisningen digitalt och då motverka att komma efter i undervisningen. Detta kan även användas av ”hemmasittare”.

Personalen behöver ha tillgång till information och möjlighet att dokumentera på ett enkelt sätt för att frigöra tid till omsorg. Dessa saker innebär att vi behöver göra investeringar i system och i fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen för att allt ska fungera. Vi behöver utöka budgeten för IT investering centralt i kommunen.

 • Central funktion för välfärdstjänster
 • Ökad användning av digitala tjänster i äldreomsorgen och skolan

Trygghet för alla

Integration

Vi vill fortsätta utveckla kommunens framgångsrika arbete med integration och jobbpolitik för människor med utländsk bakgrund, men vi behöver även se över hur vi kan förbättra detta arbete. Vi vill ha en SFI där alla elever når godkända kunskapsnivåer och där samhällets värderingar är ett självklart diskussionsämne. Vi har hittills lyckats bra men vi behöver hitta fler samverkansformer med företag och föreningar för att nå ännu längre.

Trosa kommun har nu som många andra kommuner en större andel personer som är födda i ett annat land än Sverige. Under några år har vi haft möjlighet att i befintligt bostadsbestånd kunnat hjälpa dessa personer med en bostad. Det börjar nu bli svårare att lösa detta och vi har nu investerat i modulbostäder. Vi ser detta som en kortsiktig lösning och fortsatt byggnation kommer ske så att dessa personer som bor där kan som alla andra göra en “bostadskarriär”. Det viktigaste för att människor ska trivas i sitt sammanhang är att man har en bostad och en försörjning Då kan man på riktigt vara med att med idéer och arbete vara med och bidra till allas vår gemensamma välfärd i framtiden. Vi är övertygade om att drivkraften finns hos dessa människor och vi ska stötta dem genom en bra SFI utbildning och ett bra samarbete med företag och föreningar som kan bidra med arbetstillfällen och aktiviteter som gör att man hittar in i Trosa kommun. Detta gäller även de som har någon funktionsnedsättning eller helt enkelt är nyinflyttad.

 • Samhällsvärderingar en del av SFI
 • Samarbete med företag och föreningar för integration på riktigt

Trygghet

Att känna trygghet i sin vardag är en viktig del och i och med att kommunen växer så skapas också en viss oro. Vissa områden upplevs som otrygga på grund av fel belysning och kan åtgärdas rent tekniskt, men vi vill även skapa en trygghet genom att vuxna finns i vår kommun på olika ställen.

Under några år har fritidsgårdarna varit mobil på delar av sommaren vilket har uppskattats. Detta vill vi fortsätta med och utveckla till att även kunna ske på storhelger. Vi vill även att det skapas ett nätverk av vuxna som rör sig i kommunen kvällar och helger. Vi tror att basen ska vara kommunens personal inom fritidsgårdsverksamheten och inom socialtjänsten, men där det även sker ett samarbete med våra föreningar och intresserade vuxna. Det är då vi kan få många som rör sig samtidigt och som rör sig på många ställen. Det ger även en möjlighet till att det blir varaktigt.

 • Fler vuxna som rör sig i kommunen

Demokrati

För Centerpartiet är det viktigt att människor känner delaktighet i sin vardag. I praktiken innebär det att många människor på olika sätt får insyn och möjlighet att påverka besluten, vilket kan ske på många olika sätt. T.ex. genom ett eget engagemang politiskt, engagemang i olika föreningar eller genom skol- och brukarråd i kommunens verksamheter. Det viktigaste för oss är att besluten fattas på rätt ställe. Det innebär att politiker arbetar med målformuleringar och att våra tjänstemän arbetar för att uppnå de målen. Arbetsfördelningen är självklar, tjänstemännen har den största fackkunskapen och kan samarbeta med de människor som berörs av verksamheten. Kommunpolitiken i Trosa ska vara väl förankrad bland alla kommunens invånare. En förutsättning för att detta ska ske är att möten är öppna för insyn och att det finns kanaler för kontakt med alla som bor här i Trosa kommun. För att fånga upp kommuninnevånarnas uppfattningar om den kommunala verksamheten genomför kommunen regelbundet en medborgarundersökning. Den används som underlag för kommunens förbättringsarbete.

 • Fatta beslut så när den det berör som möjligt
 • Öppna möten för kommunikation och information

Funktionsnedsättning

Vi vill öka förutsättningarna för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till en mer aktiv fritid. Därför vill vi införa ett utökat lokalt aktivitetsstöd för de verksamheter som integrerar barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet. Dessutom vill vi öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom samarbete med det lokala förenings- och näringslivet.

Att som anhörig ha ansvar för en person med funktionsnedsättning innebär särskilda krav. Förutom att vara en god förälder eller anhörig krävs att man måste hantera fler myndighetskontakter än normalt. Vi vill att dessa familjer ska ha en väg in och en väg ut för alla kontakter som avser stöd och omsorg i vardagen.

För Centerpartiet är det viktigt att alla ska ha en valfrihet i sin egen vardag. I dag har personer med funktionsnedsättning en begränsning i sina val. Det är inte självklart att välja vilket läger jag ska åka på eller vilken arbetsplats jag ska arbeta på. Vi vill ha en än mer flexibel verksamhet som bygger på att kommunen och våra lokala företagare samverkar både runt lägervistelser och arbetsplatser.

 • Aktivitetsstöd till föreningar
 • En kontakt in till alla myndigheter för anhöriga
 • Valfrihet i för den enskilde

Förebyggande arbete mot missbruk

Vi vill fortsätta och utöka det förebyggande arbetet för att minska och senarelägga starten av bruket av tobak, alkohol och droger. Ett sätt att mäta effekterna av det arbetet är att kontrollera avloppsvattnet för att mäta förekomsten av drogrelaterade ämnen. Vid framgångsrika åtgärder kommer de att minska.

 • Förebyggande arbete

Närodlat i samhället

Vi vill stimulera och stödja hållbar tillväxt som även är att skapa tillgång till naturupplevelser och en plats för odling av trädgårdsväxter och livsmedel. Vi vill samverka med något företag som tillsammans med föreningsdriven verksamhet kan skapa en oas i kommunen där lugnet kan skapas över en fika. Går det dessutom knyta detta till att personer som behöver stöd ut på arbetsmarknaden och därmed får en växaplats så har vi nått långt.

 • En gemensam odlingsplats för de som bor i tätorterna

Föreningar och fritid

En kommuns attraktivitet som bostadsort i handlar till stor del om tillgången till en rik fritid. Vi anser att kommunen har ett delat ansvar i detta. Vi menar att kommunen ska driva fritidsgårdar, bibliotek och betala ut föreningsbidrag men samtidigt ska vi samverka med föreningar och hjälpa dem att utveckla sina verksamheter. Vi tror att det övriga föreningslivet skulle tjäna på att hitta samverkansmöjligheter för att göra nya saker och ibland större arrangemang. Vi vill ha en fritidskonsulent som likt kulturkonsulenten har ett uppdrag att arbeta med föreningsutvecklingen. I en sådan samverkan kan vi finna en lösning för att bygga rätt när behovet av idrottsanläggningar ökar i kommunen. Det börjar bli trångt i våra hallar och en del ny verksamhet kräver andra typer av anläggningar. Vi kommer under mandatperioden behöva bygga ytterligare en fullstor hall för idrottsutövning. Det finns också önskemål om en konstfrusen isbana i kommunen och vi vill hitta ett samarbete med föreningar och lokala företagare för att finansiera en konstfrusen isbana.

 • Föreningskonsulent som arbetar med föreningssamverkan
 • Ny idrottshall
 • Konstfrusen isbana i samarbete

Alla människor är en tillgång i Trosa kommun

Alla människor som bor i och som flyttar till Trosa kommun är en tillgång för kommunen. Detta oavsett om man flyttar hit från en annan kommun i Sörmland, en annan del av landet eller ett annat land. Trosa kommun behöver fler personer som bor verkar och lever i vår kommun. Vi vill fokusera på varje individs möjligheter istället för att prata om olika grupper. Vi vill fokusera på att kunskaperna ska nås i skolan och ska ge oss alla oavsett bakgrund tillräcklig kunskap om vårt samhälle för att det ska vara enkelt att bo här. Vi ser inte att människor från ett annat land är annorlunda, men vi behöver hitta fler vägar för att den som är nu i vårt land och vår kommun ska hitta till oss som bott här länge. Föreningslivet är en viktig länk i detta arbete och här behöver vi bli bättre på samverkan.

Vi vill att alla ska känna stolthet för de som flyttar till vår kommun och de som flyttar hit ska känna stolthet i att de valde just vår kommun. Vi vill uppmärksamma alla dessa personer i samband med kommunens nationaldagsfirande. Alla ska få en inbjudan till dagen och ett tal till alla som bor i kommunen ska hållas. De som fått medborgarskap under året har då också möjlighet att uppmärksammas och hämta ut sitt diplom.

 • Se till individers möjligheter
 • Uppmärksamma alla som flyttar till kommunen i samband med nationaldagsfirandet

Psykisk ohälsa i skolan

Under de senaste åren har skolresultaten blivit mycket bättre i skolan. Tyvärr har den psykiska ohälsan ökat och vi tror att fler vuxna i skolan kan skapa trygghet och någon som kan uppmärksamma den som mår dåligt. Vaktmästarna som fanns på varje skola tidigare var en viktig resurs som fanns till hands när saker hände. Vi tror även att fritidsledarna har en viktig funktion även under skoltid för att öka vuxennärvaron och fokusera på att varje elev ska må bra och nå sina mål. Detta är ett sätt att vara fler runt de barn och elever som inte har diagnos utan enbart behöver lite mer stöd än andra. Vi vill även vara med och se till att det blir ännu mer samverkan mellan våra verksamheter som barnomsorg, skola, fritids, LSS för att fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Hittar vi en bra samverkan kan vi sedan gemensamt samverka med landstinget för den enskildes bästa.

Genom att utveckla arbetet med den sociala miljön för varje elev, så minskar vi den psykiska ohälsa och arbetsmiljöverkets föreskrifter om psykosociala föreskrifter ska gälla för alla elever. Då kan vi komma längre än idag. Fysisk aktivitet är även den bevisligen viktig för hur vi mår psykiskt och vi vill utöka idrotten i skolan men även fokusera på matens betydelse för det fysiska och psykiska måendet som in sin tur påverkar skolsituationen. Vi ser framför oss en skola där vissa lektioner innebär vistelse i naturen och där frukter och bär samlas in för att sedan ätas upp.

 • Fler vuxna i skolan
 • Arbeta med den sociala miljön för eleverna
 • Ökad fysik aktivitet

Förskola och fritidshemsverksamhet

Kommunens barnomsorg och fritidsverksamhet är väl utbyggd, men behöver utvecklas. Det är viktigt att samtliga föräldrar känner sig trygga med den verksamhet som bedrivs och att de har möjlighet att välja den verksamhet som passar dem bäst. Vi vill att det ska finnas en mångfald av pedagogiker och driftsformer i alla kommundelar. Vi behöver en flexibel barnomsorg och fritidsverksamhet som kan anpassas efter föräldrarnas behov och som sätter familjens behov i centrum. Det innebär att vi behöver erbjuda verksamhet dygnet runt Det är mycket viktigt för att alla ska kunna arbeta.

Kommunens förskolor har de senaste åren arbetat mycket med att hjälpa barnen att få grundläggande kunskaper i att läsa och skriva genom leken. Detta är något vi vill se mer av även inom fritidsverksamheten.

 • Erbjuda verksamhet dygnet runt alla dagar

Grundskola

Vi vill att resultaten i skolan ska vara topp 20 i landet. För att nå dit, krävs det att se varje elev, då de har sina egna förutsättningar att nå de kunskapsmål som är uppsatta. Oavsett om han eller hon är lågpresterande eller högpresterande så behöver varje elev få utmaningar varje dag i skolan. Vi vill se att en elev kan ha olika studietakt i olika ämnen. Att kunna gå före i ett ämne och efter i ett annat, är att se till den enskilda individens egna möjligheter. Vi vill uppmuntra till olika val av pedagogiker både mellan skolorna i kommunen men även att det kan finnas olika pedagogiska arbetssätt inom en och samma skola. Att möta varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar kräver även att pedagogiken blandas och används utifrån eleven.

Eftersom vi har en positiv tillväxt så ser vi att vi inom en 10-15 årsperiod behöver ha fler skolbyggnader än vad vi har idag. Vi vill fortsätta ha relativt små enheter då vi tror på att mindre enheter skapar större trygghet och mindre psykisk ohälsa än de stora skolorna gör. Vi vill se en ny skola för F-6 på annan plats än den vi har idag i Vagnhärad. Vi tror att det för Vagnhärads fortsatta utveckling vore bra att skapa plats för mer kommersiell verksamhet och fler bostäder.

Trosas skolor behöver fortsätta att förberedas för, och byggas till under mandatperioden. Även Västerljung kommer inom 10-15 år behöva en ny skolbyggnad. Kommunen behöver se över marktillgången för att kunna förbereda för detta. Befintlig skolbyggnad skulle då kunna byggas om till bostäder och kanske även inrymma en mindre butikslokal.

 • Låt eleverna ha olika studietakt i olika ämnen
 • Ytterligare en F-6 skola i Vagnhärad
 • Planera för en ny skola i Västerljung

Gymnasieskola

Gymnasieutbildningen för kommunens elever sker genom samarbete med andra kommuner. Vi tycker det är viktigt att det fortsatt är öppet för eleverna att välja den utbildning de vill gå oavsett i vilken kommun den finns. Dock är det viktigt att det inom grundskolan finns stöd och råd till eleverna inför gymnasievalet. En person som kan vägleda dem både utifrån eget intresse och utifrån jobbtillgången i olika sektorer.

Högre utbildning

Den som vill studera på högskola inom rimligt pendlingsavstånd har stora möjligheter till det. Att öka antalet som går vidare till högre studier är en fördel för kommunen som helhet. Människor med högskoleutbildning behövs också i en fortsatt utveckling av det lokala näringslivet.

Utbildning för vuxna

Trosa kommun har en egen kommunal vuxenutbildning, där de som inte tidigare har läst en grund- eller gymnasieutbildning, får möjlighet att göra det. Skolan är dock inte den enda läroplatsen i livet. Studieförbundens verksamhet, eller andra former av fritt och frivilligt studiearbete inom olika områden, är ett sätt att i ung eller vuxen ålder lära nya saker. Att lära genom ett yrke är minst lika värdefullt. Att lära av livet, t ex genom att driva ett eget företag, kan innebära ytterligare en läroplats.

Behov av stöd

Att under hela eller delar av sitt liv behöva stöd av kommunen för att kunna klara sin vardag är för många människor förenat med stor oro. Denna bottnar i en rädsla att inte få det stöd man är i behov av eller i att inte mötas med respekt. Kommunens ansvar är att ge hjälp till den som under perioder i livet behöver det för att klara sitt dagliga liv. Hjälpen kan bestå av stöd i samband med missbruk, medfött eller förvärvat funktionshinder. Det är viktigt att all hjälp som sker via kommunen sker så att individen blir bemött med respekt och att stödet är kvalitativt och kostnadseffektivt. De senaste åren har kommunens verksamheter funnit olika lösningar för att hjälpa familjer eller individer på hemmaplan. Detta är något vi ser mycket positivt på och vill fortsätta ha det som inriktning. Det förebyggande arbetet för att tidigt upptäcka de individer och familjer som behöver stöd i sin vardag är av största vikt. Att själva i familjen finna lösningar skapar tryggare barn och ungdomar och kan ge dessa familjer förutsättningar att fortsättningsvis leva tillsammans utan kriminalitet och droger.

 • Fortsatt fokus, stöd på hemmaplan

Samverkan vård och omsorg

För personer som har behov av stöd från både det som idag är landstingsverksamhet och det som idag är kommunal verksamhet krävs samordning. Nyligen startade ett stort arbete för att hitta samverkansvägar så att framförallt de som är äldre får en bra övergång mellan sjukvården och kommunens hälso- och sjukvård. Målet är att den som är i behov av stöd och omvårdnad av både kommun och landsting inte ska märka var ansvaret går över från den ena eller andra. Allt fokus ska vara på den enskilde individens behov. Samverkansfrågor diskuteras ofta i samband med gruppen äldre men är en lika viktig del när det gäller personer med psykiska sjukdomar och/eller personer med missbruk. Att alla aktörer känner till samverkansvägarna ökar möjligheterna för god rehabilitering även för de personer som av olika anledningar har hamnat i kriminalitet.

 • Samverkan så den enskilde får en bra övergång från slutenvård till hemsjukvård

Folkhälsa

För att ge människor möjlighet till livskvalitet och att förebygga sjukdom så krävs det att folkhälsan uppmärksammas. Att ta ansvar för sin egen hälsa är varje individs ansvar, men kommunen kan på olika sätt bidra till att ge invånarna förutsättningar för att ta sitt ansvar. En viktig del i det är måltidens betydelse och det behövs lärande från grunden där måltidens betydelse ska bli en integrerad del i skolundervisningen, men också upplysning i vuxen ålder. Att få tillfälle till återhämtning kan vara en viktig pusselbit i ett samhälle där många människor lever med höga krav på sig själva från familjen och/eller samhälle. En annan viktig pusselbit är att hitta sina egna träningsformer. Vi vill se en mångfald av gång och cykelvägar, motionsspår, träningsredskap både utomhus och inomhus, simmöjligheter, lagidrott och individuell idrott. När hälsan sviktar krävs det insatser från individen och andra instanser för att personen ska kunna återkomma till ett liv med ”hälsa”. Trosa kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbeta med de personer som har mycket korttidsfrånvaro alternativt en längre sjukskrivningsperiod, och tidigt uppmärksamma arbetsmiljöproblem för att motverka sjukdom. Förutom ett medvetet arbete från den som är drabbad, arbetsgivare, försäkringskassan så krävs även en tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi tycker det är viktigt att Trosa kommun får ytterligare en vårdcentral därför kommer vi att bidra på det sätt vi kan för att det ska bli verklighet.

 • Kunskap om matens betydelse
 • Mångfald av möjligheter till rörelse
 • Tidig upptäckt av arbetsmiljöproblem

Äldreomsorg

Vi tror inte på att kommunen är rätt organisation för att lösa alla framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen. Vi är övertygade om att ett samarbete med föreningslivet och byggföretag utvecklas så kan vi komma längre. Byggföretagen kan tillsammans med pensionärsföreningar bygga boenden som är anpassade för äldre med gemensamma utrymmen som de tillsammans med föreningar kan skapa aktiviteter som de själva gillar. Genom ett föreningsstöd som riktar sig till att skapa aktiviteter riktade till de äldre som känner sig ensamma får man bättre effekt än om kommunens personal agerar. Som exempel kan nämnas pensionärsföreningarna och Pensionärernas hus, men det är inte alltid tillräckligt. Exempelvis gäller det personer som skrivits ut från sjukhuset eller de som behöver extra hjälp att ta sig till de öppna aktiviteterna, och här tror vi att vi kan samverka mer. Även kommunens bibliotek har en potential att vara en samlingspunkt för den äldre befolkningen.

Trosa kommuns äldreomsorg omfattar t.ex. tre särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamhet för dementa. De särskilda boenden som finns idag uppfyller kommunens behov och de boende upplever enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser att det är en god kvalitet. Inom hemtjänsten har vi sedan några år tillbaka en LOV modell som gett de som är beviljade hemtjänst en möjlighet att välja vilken utförare de vill ha för sina tjänster. De senaste resultaten i öppna jämförelser visar att våra invånare är mycket nöjda med hur de kan påverka de insatser de har och även med bemötandet. De senaste åren har äldreomsorgen i Trosa kommun fokuserat mer på att ge de som behöver hjälp möjlighet att bli mer självständiga genom mer rehabiliteringsträning och att hjälpmedel används före konkreta hemtjänstinsatser. Detta gör att de äldre har blivit mer självständiga och klarar sin vardag bättre. Detta gör även att färre personer behöver omfattande hemtjänstinsatser.

Idag finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom som en viktig del i omsorgen runt dessa. För många har det förlängt möjligheten att bo kvar i sin egen bostad där omgivningarna är kända och trygga. Det ger dessutom vårdande anhöriga en möjlighet till vila. Vi vill ge dessa personer stöd att fortsätta leva tillsammans så länge de själva vill. Vi tror även att det är dags att se över hur vi kan skapa en dagverksamhet för de som inte har en demensdiagnos som syftar till att anhöriga ska kunna få avlastning dagtid i sitt viktiga arbete att vårda sin anhöriga. Våra äldre som bor i Vagnhärad och Trosa har idag möjlighet att äta sin lunch på Häradsgården eller Trosagården. Detta underlättar för de som inte själva kan/vill laga sin lunch eller som vill ha sällskap en stund under dagen. Vi vill se över möjligheten att samarbeta med Kyrkskolan för att ge även äldre i Västerljung den möjligheten.

 • Samverkan med företag och föreningar för en bra äldreomsorg
 • Fokus på rehabilitering och hjälpmedel
 • Ytterligare en dagverksamhet för äldre

Grön tillväxt och miljöansvar i Trosa

Miljö

För varje år som går förflyttar kommunens egen verksamhet sig framåt i sitt eget miljöarbete. För oss är det viktigt att vi på ett långsiktigt sätt ställer om till mer hållbara alternativ. Allt från vilka pennor vi köper in till våra kontor till vilket drivmedel vi använder och hur vi värmer våra byggnader.

Som kommun behöver vi fortsätta med vårt kommunala miljöledningssystem. Idag har två förvaltningar tagit ett kliv framåt, men fler behöver följa efter. Därför vill vi ytterligare utveckla det kommunala miljöledningssystemet. Idag har alla förvaltningar nått den grundläggande nivån, men vi vill se att nivåerna höjs.

Energi

I princip all nybyggnation är energieffektiv och värms företrädesvis med förnybara bränslen. I den övergripande fysiska planeringen skall alla större områden planeras så att förnybara energikällor står för värmeförsörjningen och vi vill utveckla informationen om solenergins möjligheter.

De närmaste åren är smartare och snålare energianvändning av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser, och därmed bromsa den globala uppvärmningen. Den leder till att havsytenivån höjs, och vi som kustkommun påverkas därmed kraftigt. Ytterligare skäl att effektivisera energianvändningen är att det sänker kostnaderna för den enskilde fastighetsägaren, och en minskad energianvändning sänker belastningen på energisystemet, vilket minskar behovet av utbyggnad.

Vi vill fortsätta med det arbete som är påbörjat. Genom att energirådgivningen nu finns på heltid i kommunen, så kan vi växla upp och även arbeta mer aktivt med solenergin som värme och elkälla. Sedan tidigare har vi tagit bort kostnaden för bygglovet när man vill sätta upp solpaneler. Nu kan vi stimulera detta än mer, genom att kommunen börjat använda en solkarta som marknadsförs för att skapa kunskap om var det är lämpligt med paneler samt skapa intresse.

Kommunen har tidigare gjort en energieffektiviseringsgenomgång. Genomgångar av den sorten behöver göras kontinuerligt och vi anser att det är dags att åter igen gå igenom våra byggnader. Vi behöver även inkludera Trobos bestånd i den genomgången. Vi vill även att vi erbjuder våra kommuninvånare en aktiv genomgång av energiåtgången i deras bostäder.

Vi hoppas på att det inom en snar framtid införs fullständig nettodebitering av el. Det skulle underlätta dramatiskt för installationer av solceller både för kommunen och för våra invånare. Vi vill att fjärrvärmen i kommunen även fortsättningsvis drivs med förnybara bränslen och att den utvecklas till kraftvärme. Vi tycker också att det är viktigt att fjärrvärmenätet fortsätter att utvecklas. Vi vill se en lokal bränsleförsörjningsorganisation, vilket ökar möjligheter till att lokala bränsleförekomster företrädesvis används. Vi säger nej till användning av fossilgas som bränsle i fjärrvärmen.

 • Solkarta öppen för alla
 • Minskad energianvändning så väl i kommunens som Trobos byggnader
 • Lokal bränsleförsörjningsorganisation

Fossiloberoende fordonsflotta

Det finns ett nationellt mål på att vi i Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå dit behövs flera olika alternativ för att lämna oljan som drivmedel. Vi vill att vid all nybyggnation ska det skapas möjlighet till laddning av elbilar och cykelgarage med laddningsmöjligheter för elcyklar. Det samma gäller för vårt eget kommunala bostadsbolag och för våra kommunala verksamheter. Vi vill att under mandatperioden ska Trosa kommuns bilar bli fossiloberoende. Det är möjligt om vi aktivt arbetar med att se över vår gemensamma bilpark och gör aktiva miljöval när vi byter våra bilar. Det handlar även om att se över tillgången till elcyklar i våra verksamheter, som vid många transporter kan väljas framför bilen.

Elbilen är en av de lösningar som finns för att uppnå målet. Andra är att använda icke fossila bränslen eller bränslen med inblandning av förnybara drivmedel. Vi ser att kommunen är en viktig partner i samverkan med våra lokala bränsleförsäljningsställen för att få tillgång till snabbladdare för elbilar samt att se över hur vi kan tanka fossilfritt i bilarna som rullar i vår kommun. Vi vill även öka tillgången av laddstolpar för elbilar på våra pendlarparkeringar.

 • Tillgång till elladdstolpar för bilar och cyklar vid all nybyggnation
 • Fossiloberoende bilar i kommunal verksamhet 2022
 • Samverkan med bränsleförsäljningsställen lokalt för ökad icke fossil tankning

Minskade transporter omlastningscentral

Förutom att vi vill att bränslet byts ut till icke fossilt i våra bilar, så behöver vi minska våra transporter. Dels handlar det om att erbjuda elcyklar för interna transporter, men det handlar också om att tillsammans med ett företag utforma en omlastningscentral. Vi tror att centralen drivs av ett privat företag och alla leveranser som sker till kommunen och verksamma företag i kommunen levereras dit och mantelpackas och samlas för vidare leverans till den aktuella verksamheten/företaget.

Idag handlar vi av både små och stora företag och behöver därför se över transporterna både av miljöskäl, men för att inte ha så mycket trafik till och från våra verksamheter. Genom att vi som kommun startar en lokal omlastningscentral, kan aktuellt företag även erbjuda en liknande tjänst till våra lokala företagare. Genom ett sådant arbetssätt bidrar vi som kommun till att minska transporter både till våra egna verksamheter, men även till våra företagares. Det är genom denna samverkan vi kan få till ett bra underlag för en omlastningscentral.

 • Omlastningscentral i samverkan med företag

Kollektivtrafik

Genom att successivt bygga ut kollektivtrafiken kan vi få fler att använda den i vardagen. Genom att sträva efter att all skoltrafik sker med länstrafiken ökar automatiskt tillgången till kollektiva resor för hela befolkningen. Vi vill även öka möjligheten till att även mer perifiera områden ska kunna använda det kollektiva resandet och det är möjligt genom mindre fordon och en anropstrafik som är på riktigt och går varje dag. Varför inte slå ihop den med de skolturer som måste gå vid sidan av länstrafiken? Det finns ytterligare ett område att titta på för att öka kollektivtrafikens tillgänglighet. Den särskilda kolletivtrafiken kan ligga som bas som även erbjuds genom anrop till övriga befolkningen. Självklart vill vi att kollektivtrafiken ska vara fossiloberoende före 2022 utgång. Vi har idag en bra tillgång till kollektivtrafik till och från Vagnhärad utifrån arbets- och studiesyfte, men vi vill se en än mer utbyggd trafik som binder samman fler av kommunens orter och som sker större delen av dygnet. Ytterligare en vinkel när vi pratar hållbarhet och kollektivtrafik är att ha en kollektivtrafik som även underlättar för människor som vill pendla till vår kommun för arbete. Det finns stor möjlighet att minska arbetskraftsbristen genom att människor pendlar till vår kommun för arbete.

 • Ökad kollektivtrafik genom skoltrafik med länstrafiken
 • Förbättrad anropstrafik

Livsmedelsproduktion

Den mat vi äter belastar miljön på en mängd olika sätt. Att äta mer lokalt och ekologiskt producerad mat är en stor vinst. Vi har under den gångna mandatperioden ökat andelen lokalt och ekologiskt producerad mat inom skola och omsorg i kommunen. Det är snart dags för en ny upphandling och vi vill då fortsätta öka andelen hållbart producerat kött och minska andelen som behandlats av antibiotika. Det är viktigt ur djurskyddssynpunkt och viktigt för hälsan. Vi vill se över möjligheten att ställa krav på redovisning av miljöbelastningen på varorna och sätta ett mål för att ytterligare kunna fokusera på närproducerade och ekologiska varor. Vi anser att ibland är det nära producerade grönsakerna ett bättre alternativt än de utomlands ekologiskt odlade ur ett helhetsperspektv.

Att öka andelen viltkött i köket minskar även det miljöpåverkan från vår mat. Sverige har högt ställda krav på vår djurhållning och vi vill eftersträva att det är kött med de kraven som vi serverar i våra kommunala kök. Vi vill öka den nuvarande målsättningen som är 60% ekologiskt och/eller närproducerat.

 • Öka andelen närproducerade varor i det offentliga köket

Havsmiljö

Att reducera närsaltsutsläppen till Östersjön är fortsättningsvis viktigt. Vi vill därför att alla avloppsanläggningar i kommunen skall vara kretsloppsanpassade. Det gäller såväl kommunala och enskilda. De flesta av kommunens enskilda avlopp är idag genomgångna och vi har nu vårt kommunala att se över. Vi vill bygga ett nytt reningsverk som vi börjar planera för under mandatperioden. Förutom att vi behöver ett reningsverk som klarar fler invånare, behöver det uppdateras för att rena vårt avfall från bland annat läkemedelsrester och partiklar som kommer från våra vägar via dagvattnet. Vi vill också skapa ett system där rötslammet från vårt reningsverk hanteras lokalt. Genom en rötkammare kan vi sedan välja om vi vill sälja slammet till biogasproduktion eller om vi hittar en lokal lösning för att återföra näringsämnena till våra åkrar i kommunen. Trosaåns vattenvårdsförbund är också ett viktigt verktyg i det här arbetet, och vi vill fortsätta att utveckla den verksamheten. Den kemiska statusen i Trosaån är kartlagd och förbundet går nu vidare i sitt arbete för att ytterligare minska näringsläckage.

 • Nytt reningsverk där vi renar även från läkemedelsrester
 • Möjliggör för biogasproduktion

Klimat

Trosa kommun är en ekokommun och skall även fortsättningsvis vara det. Att vara en ekokommun kräver att kommunen prioriterar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna. Det gäller inte bara i den kommunala verksamheten, utan även utvecklingen i hela kommunen. Alla kommuninnevånare måste få chansen att vara delaktiga, då långsiktig hållbarhet enbart kan uppnås om alla hjälps åt. Att ständigt skuldbelägga människor för att de kör bil, äter kött eller duschar varmt är inte fruktbart. Vårt uppdrag för framtiden är istället att skapa förutsättningar och ge människor verktyg för en grönare körning, mer klimatsmart konsumtion och en mer hållbar vardag.

Vi vill att kommunen är än mer aktiv i informationen och erbjudandet till våra invånare när det gäller hållbarhetsfrågor i vardagen. Allt från energieffektivisering, uppvärmningsalternativ, vattenförbrukning, avfallsmängder till fossiloberoende fordonsflotta.

 • Ökad information och erbjudande om råd och stöd till våra invånare

Återvinning

Hushållsavfallet i Trosa har ökat de senaste åren. Det bästa avfallet är det som aldrig skapats, men eftersom vi alltid kommer att ha någon form av avfall är det viktigt för oss som kommun att arbeta för en minskning av avfall som hamnar i kommunens brännbara sopor. Vi vill att producenterna ska ha kvar ansvaret för återvinning av avfallet men vi vill fortsättningsvis även ha kvar våra gröna påsar för matavfall samt kompostrabatten i avfallstaxan. Vi vill stimulera våra hushåll att sortera ännu mer av sitt avfall. Vi tror att ett sätt är att ha ytterligare ett mindre kärl att erbjuda våra invånare. Genom att öka sorteringen av avfallet och lämna det på återvinningsstationerna, så minskar avfallet som hamnar i soptunnan och man kan även minska sina kostnader i hushållet. I samband med byggandet av ett nytt reningsverk vill vi se över möjligheten att samla det biologiskt nerbrytbara avfallet vid reningsverket för att återföra detta till jordbruket eller för produktion av biogas.

 • Ytterligare ett mindre kärl i avfallssystemet
 • Återvinning av matavfallet i kommunen

Tycker du som vi?

Du har nu läst vårt program för perioden 2018 till 2022. Det här är vad vi vill genomföra i Trosa kommun. Tycker du som vi är du välkommen som medlem.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.