Program för Vingåkersbygden

Bild

Vingåkersbygden för framtiden
-ett program för närodlad och hållbar politik 2018-2022

Närodlad och hållbar politik innebär närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

Under mandatperioden 2018 till 2022 vill Centerpartiet i Vingåker verka för:

Skola och utbildning

Utveckla den nya Slottsskolan till en kreativ och lärande arbetsplats för årskurs 7-9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus

Minska elevgrupperna

Inrätta tjänster som speciallärare/specialpedagog på varje skola

Behålla landsbygdsskolorna och stödja deras utveckling

Utveckla gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen för medborgarnas behov exempelvis gymnasiala vårdutbildningar

Utveckla vuxenutbildning med goda möjligheter till högre studier på hemmaplan i Vingåker

 • Exempelvis möjlighet till att studera sjuksköterskeprogram och lärarprogram på distans.
 • God tillgång till praktikplatser i Vingåker.

 

Vård och omsorg

Utveckla kompetensförsörjningen

Öka valfrihet inom vård och omsorg/äldreomsorg

Utreda decentralisering av hemtjänst med lokaler i olika kommundelar

 

Lokal service

Kommunens förvaltningar och bolag samordnas – ett ärende = en kontakt där så är möjligt

Återupprätta Åbrogården som Vingåkers servicekontor

 • Åbrogården ska åt bli ett servicekontor där du som medborgare kan få råd och stöd i så väl kommunala som statliga frågor. Vi vill att den statliga närvaron i kommunen ska öka. Det gäller bland andra Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten.

En fungerande Räddningstjänst för allas trygghet

 • Förstärk Räddningstjänsten i Vingåker så att styrkan minst klarar rökdykarinsatser inom Vingåkersbygden.
 • Utvärdera Västra Sörmlands räddningstjänstförbund, VSR, utifrån ett Vingåkersperspektiv.


Fler invånare och företag

Ett gott klimat med goda förutsättningar för entreprenörskap och fler invånare är avgörande för en god och hållbar samhällsutveckling och välfärd. Därför vill Centerpartiet verka för:

Fler invånare som betalar skatt, inte färre som betalar allt högre

 • Vingåkers kommun har en befolkning med relativt hög medelålder och kommunen genomför och kommer behöva göra stora investeringar. För att säkra en fortsatt god ekonomi och resurser för en fortsatt god service behöver vi få fler invånare som betalar skatt i vår kommun.

Attraktiva miljöer för boende och etableringar

 • Ta fram eller aktualisera fler detaljplaner för boende och etableringar i attraktiva lägen.
 • Stimulera byggandet av fler smålägenheter och förtäta i centralorten på ett småskaligt, varierat och hållbart sätt.
 • Verka för fler marknära bostäder i form av egna hem, hyresrätter och äldreboende även utanför Vingåkers centralort.
 • Införa kommunalt stöd till enskilda vägar.
 • Påskynda arbetet med e-tjänster där du som invånare och företag på ett enkelt sätt kan utföra ett stort antal kommunala ärenden, komma i kontakt och följa dina ärenden digitalt på den tid och plats som passar dig.
 • Underlätta och stimulera entreprenörskap. Inte minst bör entreprenörskap stimuleras på bred front inom Vingåkers skolor.

Visa Vingåkersbygdens potential

 • Bättre samordning och marknadsföring av Vingåkersbygden som boende- och etableringsort.
 • Marknadsföra Vingåkersbygdens smarta landsbygd och dess möjligheter i en digitaliserad värld.
 • Synliggöra och stödja Vingåkers kreativa och kulturella näringar.

 

Utvecklad demokrati och nytt ledarskap för Vingåkersbygden

Bygdepeng – en budget till de kommundelar som har en fungerande bygdeförening

Alla beslut om vad som ska satsas på behöver inte beslutas i kommunhuset. Det finns mycket engagemang och idéer lokalt om hur man vill utveckla sin bygd. Därför vill Centerpartiet att kommunfullmäktige inför en budgetpost som de lokala bygdeorganisationerna kan ansöka om medel för lokal utveckling. Det skulle exempel kunna vara för att snygga upp en badplats, utsmyckning, skyltning eller samlingslokal.

Tydlig organisation med beslut i öppenhet och närhet

 • FNs globala mål Agenda 2030 ska utgöra en viktig del i styrning, planering och utveckling av Vingåkers kommun.
 • Förlägga öppna möten med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med efterföljande medborgardialog utanför Vingåkers centralort minst en gång per år.
 • Genomföra en översyn och revidera kommunorganisationen så att styrning, ansvar och uppföljning blir tydligare.
 • För att stärka medborgarinflytande ska ett möjligheterna till att lämna e-förslag komplettera det nuvarande systemet med medborgarförslag.

Goda och likvärdiga förutsättningar

 • Avveckla det otidsenliga uppdraget som oppositionsråd – istället vill vi ge samtliga partiers företrädare möjlighet till ökade förutsättningar för insyn och verka politiskt.
 • Förändra partistödet på ett sätt som ger mer likvärdiga förutsättningar att verka oavsett partistorlek.

 

Hållbar framtid

Vi som lever och verkar i Vingåkersbygden har ett ansvar för FN:s globala mål och Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I Vingåkersbygden vill vi särkskilt verka för:

Mångfald och integration

En effektiv sfi-undervisning med möjlighet till "snabbspår" för vissa yrkesgrupper som till exempel vård.

Miljövänlig och klimatsmarta val i beslutsfattandet

 • Småskalighet och närproducerat.
 • En giftfri vardag.
 • God biologisk mångfald.
 • Gång- och cykelvägar.
 • Öka kommunens andel av förnybar energi med målet om 100 procent förnybart.
 • Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara.
 • Stimulera fastighetsägare till närproducerad och förnybar energi samt fortsätta utbyggnaden med mer solceller på kommunala byggnader.
 • Jorden är en viktig resurs därför vill vi vara restriktiva vid planläggning och byggnation av jordbruksmark.
 • Visa de gröna näringarnas betydelse för en hållbar framtid

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.