Budget 2022: Fler jobb och växande företag i hela kommunen

FÖRETAG, ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING. I majoritetens (S, C och M) budgetförslag för 2022 förstärks anslaget till skolan. Ett nytt arbetssätt inleds även för att bättre kunna stödja individer mot egen försörjning. Även samverkan med näringslivet stärks.

I majoritetens budgetförslag görs viktiga satsningar för att förbättra och utveckla skolan. Bland annat förstärks anslaget till förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning med omkring 100 miljoner kronor. 30 miljoner kronor läggs på trygga trivsamma skolmiljöer.

– För att bryta segregationen, öka närvaron och höja kunskapsresultaten vill vi bland annat göra skolor i utsatta områden och på landsbygden mer attraktiva, säger Lillemor Nordh (C), företag-, arbetsmarknads- och utbildningspolitisk talesperson.

Satsningen på yrkesvux fortsätter med motsvarande 25 miljoner kronor under år 2022, liksom satsningen på feriepraktik med 4 miljoner kronor.

För att få fler i arbete ska tillgången till utbildning samt stöd och insatser för att individer ska kunna rusta sig själva för arbetsmarknadens öka. Bland annat ska språkhöjande och integrationsfrämjande verksamheter vidareutvecklas. Jobbcentrum Nord och Syd får totalt 80 miljoner kronor för åren 2020–2023. Dessutom ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande tas fram för att locka framtida invånare till Eskilstuna.

Även näringslivsklimatet är prioriterat. Förutsättningarna för tillväxt och utveckling för näringslivet är goda i Eskilstuna, men måste fortsätta stärkas.

– I budgetförslag görs viktiga satsningar för att befintliga och nya företag ska kunna växa och ställa om till klimatsmart verksamhet, säger Lillemor Nordh.

Några av majoritetens förslag:

Ekonomi

 • Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet samt genomtänkta arbetssätt och lösningar så att varje skattekrona används optimalt.
 • Ambitionen är att kommunens skattesats ska vara konkurrenskraftig gentemot omgivande kommuner och att vi inte ska behöva höja skatten.

Förskola och grundskola

 • Ökad personaltäthet och minskad gruppstorlek i förskolan.
 • Bygga fler förskolor och skolor.
 • Bevara och utveckla landsbygdsskolorna.
 • Öka attraktiviteten för lärare att söka sig till skolor med många elever från utsatta områden.
 • Minskade administrativa uppgifter och tydligare roller och arbetsuppgifter för lärare och förskollärare.
 • Höjda kunskapsresultat till som minst rikets genomsnittliga nivåer.
 • Aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare samt stöd till och utveckling av obehörig personal.
 • Föräldrar ska kunna följa sitt barn i ett enhetligt och lättanvänt IT-stöd.
 • Främja närvaro i skolan.

Gymnasium och vuxenutbildning

 • Samtliga högstadie- och gymnasieskolor kommer under år 2022 att ha inrättat team där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal (SSPF) samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet.
 • Anpassa grundutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning efter arbetsmarknadens behov.
 • Fortsätta satsningen på yrkesvux.
 • Utöka feriepraktiken till 1 000 platser totalt.

Arbetsmarknad

 • Ökade insatser för att individer ska kunna rusta sig själva för arbetsmarknaden.
 • Erbjuda ett attraktivt och konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande för att locka framtida invånare till Eskilstuna.
 • Fortsätta arbetat med att klara kompetensförsörjningen tillsammans med näringslivet, regionen och andra externa parter.
 • Stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare.
 • Vidareutveckla språkhöjande och integrationsfrämjande verksamheter för dem som idag inte har möjlighet att tillgodogöra sig någon av kommunens insatser.

Näringsliv

 • Kommunkoncernen ska ha en väl fungerande företagsservice utifrån företagens behov.
 • Företag i Eskilstuna ska vara innovativa, hållbara och kännetecknas av att ha produkter och tjänster som är aktuella nu och i framtiden.
 • Utveckla Ung entreprenör, framtidskoll, UngDrive och UF för att stimulera ungdomar till entreprenörskap och skapa nyfikenhet för arbetslivet.
 • Utveckla Affärsplan Eskilstuna med tillhörande tillväxtråd där prioriterade områden är kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag och trygghet.
 • För att locka framtida företagsetableringar till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt etableringserbjudande finnas samt paketeringar för att attrahera prioriterade branscher.
 • Verka för utökade möjligheter för lokala leverantörer, bl a genom bättre upphandlingar.
 • Samverkan mellan näringslivet, Mälardalens universitet, regionerna och Fyra Mälarstäder ska stärkas.

Centrumutveckling

 • Fortsätta arbetet med att utveckla centrum i samverkan med fastighetsägare och andra aktörer.
 • Möjliggöra för pop up-verksamheter runt ån och i stadskärnan ska göras. Aktiviteter som lockar människor inom kultur, mat och upplevelser ska vara i fokus.
 • Årliga avsättningar från 2023 för att finansiera kommunens del av det planerade kongress- och kulturhuset.